การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้

หัวข้อที่ศึกษา            การพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  พืชรอบตัวเรา    

                               สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  2

ชื่อผู้ศึกษา                   นางกมลวรรณ  
จันทร์แปลง

ปีการศึกษา                  2554

                                                                

บทคัดย่อ

 

 

             
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1) เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้ เรื่อง
พืชรอบตัวเรา
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง พืชรอบตัวเรา
 กลุ่มเป้าหมาย คือนักเรียนชั้นประถมศึกษา
ปีที่ 2/2
ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนเทศบาล 2 วัดแก้วจันทราราม  เทศบาลตำบลโคกสำโรง  อำเภอ  
โคกสำโรง  จังหวัดลพบุรี
จำนวน 30
คน เครื่องมือที่ใช้ศึกษาครั้งนี้ได้แก่ 1) ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา จำนวน 4 ชุด 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
จำนวน 20 ข้อ 3)
แบบสอบถามวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การวิเคราะห์ข้อมูลร้อยละ (
percentage) ค่าเฉลี่ย (mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard
deviation) การทดสอบที (t-test)

         
    
ผลการศึกษาพบว่า

              1.     ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียน   ชั้นประถมศึกษาปีที่
2  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.13/80.90  สูงกว่าเกณฑ์ ที่ตั้งไว้

              2.     ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียน โดยใช้ชุดการเรียนรู้
เรื่อง พืชรอบตัวเรา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05

              3.     นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง พืชรอบตัวเรา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2  มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ  มากที่สุด  คือค่าเฉลี่ยเท่ากับ
2.48 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.05  

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 30 คน กำลังออนไลน์