รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด

ชื่อเรื่อง        รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด   ผู้ศึกษา        มัลลิกา  ไชยคำภา     หน่วยงาน    โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท  11    สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2   ปีที่พิมพ์   2555                                                                                                                                                                                                                   

บทคัดย่อ

                 การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายเพื่อ  1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกดระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  และ3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท  11    อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  ปีการศึกษา  2554  ภาคเรียนที่  2  จำนวน  30  คน  ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้มี  5  ชนิด  คือ 1) แบบฝึกทักษะภาษาไทย    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  จำนวน  17  ชุด   2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้แบบฝึกทักษะภาษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  จำนวน  34  แผน และ 3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางเรียน  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  จำนวน  30  ข้อ  แบบปรนัยชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ  ซึ่งมีค่าความยาก (P)  ตั้งแต่  0.53 ถึง 0.77 และมีค่าอำนาจจำแนก  (B)  ตั้งแต่  0.23  ถึง 0.65  ค่าความเชื่อมั่น  เท่ากับ  0.859  4) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่มีความพึงพอใจมีต่อแบบฝึกทักษะภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ (Rating  Scales) จำนวน  15  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และทดสอบสมมติฐานด้วย  t-test (Dependent  Samples)                     ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้   1.  แบบฝึกทักษะภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.07/82.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้     2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท  11  อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  ที่เรียนด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย       ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  เรื่อง  การอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้     3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนนิคมพัฒนาสายโท  11  อำเภอบ้านกรวด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์  เขต  2  มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกทักษะภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  เรื่องการอ่านและการเขียนคำไม่ตรงมาตราตัวสะกด  เฉลี่ยเท่ากับ  4.44  แสดงว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก  ซึ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที่ตั้งไว้

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์