การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนช้ันประถมศึกษาปีที่ 6

ชื่อเรื่อง                       การพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                                        สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ชื่อผู้รายงาน               กาญจนา    สารณีย์

ตำแหน่ง                     ครูชำนาญการ

 บทคัดย่อ                    การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)  เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80   2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจในการอ่านของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6                   กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  จำนวน  23  คน  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม   อำเภอบึงโขงหลง  จังหวัดบึงกาฬ   ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา 2554   ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive   Sampling)                      เครื่องมือที่ใช้มี   3  ชนิด   ได้แก่  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6 จำนวน  15  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  15  แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  30 ข้อ  มีค่าอำนาจจำแนกรายข้อตั้งแต่  0.33 – 0.67    ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .94    แบบวัดความพึงพอใจ  มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ  .86                     สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย   ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    และการทดสอบค่าที   (t-test  Dependent   Samples)                   ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า                     1.  แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพ   85.33/83.62                     2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการอ่านของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01                   3.  ความพึงพอใจในการอ่านโดยใช้แบบฝึกทักษะการอ่านจับใจความ  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ในภาพรวมของนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์