โครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร

 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครนักศึกษาเข้าเรียนในคณะเกษตรในโครงการนิสิตไทยหัวใจเกษตร ประจำปีการศึกษา 2556
โครงการรับตรง ภาคปกติ 6 หลักสูตร ประกอบด้วย
1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (คหกรรมศาสตร์) ประกอบด้วยสาขาวิชาเลือก 3 สาขา คือ สาขาบ้านและศิลปสัมพันธ์ สาขาสิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม สาขาพัฒนาการครอบครัวและเด็ก
2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาหารและโภชนาการ)
3. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เคมีการเกษตร)
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (การจัดการศัตรูพืชและสัตว์)
5. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาศาสตร์เกษตร)
6.  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อน)
โครงการรับตรง ภาคพิเศษ 1 หลักสูตร ดังนี้
7. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (เกษตรเขตร้อนนานาชาติ)
 
จำนวนรับเข้าศึกษา 175 คน
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัครเข้าศึกษา
-เป็นนักเรียนสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติพื้นฐานตามเกณฑ์ของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายไม่ต่ำกว่า 2.5 ใน 4 ภาคการศึกษา
-ผลการเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย 5 วิชาหลัก ประกอบด้วย วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ โดยมีคะแนนเฉลี่ยของแต่ละวิชาไม่ต่ำกว่า 2.00
 
หลักฐานการสมัคร
-ใบสมัครที่กรอกข้อความสมบูรณ์ ระบุความเห็นชอบของอาจารย์ประจำชั้น  และความเห็นชอบของอาจารย์ใหญ่หรือผผู้อำนวยการ  พร้อมติดรูปถ่ายหน้าตรง  ไม่สวมหมวก  ไม่สวมแว่นตาดำ  ขนาด 1 นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) สามารถ download ใบสมัครได้ที่เว็บไซต์คณะเกษตร (www.agr.ku.ac.th)
-สำเนาใบรับรองผลการเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จนถึงสิ้นสุดภาคปลายของชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 พร้อมระบุแต้มเฉลี่ยสะสม ซึ่งโรงเรียนเป็นผู้ออกให้ จำนวน 1 ชุด ประทับตราโรงเรียน และเจ้าหน้าที่ลงนามกำกับ
-สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด โดยผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
-หลักฐานใบแจ้งการชำระเงินหรือใบนำฝากค่าธรรมเนียมการสมัครสอบจำนวน 100 บาท โดยให้โอนเงินเข้า บัญชีธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี  Faculty of Agriculture เลขที่บัญชี 169-2-12822-6 ประเภทออมทรัพย์  ถ้าหลักฐานไม่ครบถ้วน และ/หรือไม่ถูกต้อง ไม่เป็นความจริง จะไม่รับพิจารณา
 
ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานโดยทางไปรษณีย์และให้ลงทะเบียนรับรอง มาที่ งานบริการการศึกษา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 ภายในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2555
 
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริการการศึกษา สำนักงานเลขานุการ คณะเกษตร ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรงเทพฯ 10900 โทรศัพท์ 0-2579-0588 ต่อ 1201  โทรสาร 0-2579-6152 หรือที่ www.agr.ku.ac.th
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
    
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์