ราชภัฏสวนดุสิตรับปริญญาตรี เรียนที่ตรัง

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ตรัง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่วันที่ 1-25 พ.ย. 2555 สมัคร Online ที่ www.dusittrang.com
 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร
1. คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ จำนวน 60 คน
2. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 60 คน
3. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน 60 คน
4. โรงเรียนการเรือน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการประกอบอาหารและการบริการ จำนวน 60 คน
 
การสมัคร แบ่งเป็น 2 รอบ ได้แก่
1. รอบสอบคัดเลือก ตั้งแต่วันที่ 1-25 พฤศจิกายน 2555
สมัครได้ที่ www.dusit.ac.th หรือ Contact Center มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. รอบแอดมิชชั่นกลาง (ADMISSIONS) ระหว่างวันที่ 11-21 เมษายน 2556
 
สมัครได้ที่ www.cuas.or.th เว็บไซตืของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)
วิธีสมัคร Online
1. เข้าสู่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยที่ www.dusit.ac.th แล้วเลือก การรับสมัครนักศึกษา
2. ศึกษารายละเอียดของคณะ/หลักสูตร และคุณสมบัติผู้สมัคร
3. เลือกสมัครเรียนคลิกที่นี่ เพื่อพิมพ์ประวัติส่วนตัวของผู้สมัคร สาขาวิชาที่ต้องการ และกดยืนยันการสมัคร
4. พิมพ์ใบสมัคร/ใบชาระเงินค่าสมัคร 300 บาท 1 สาขา 500 บาท 2 สาขา พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้วหรือนิ้วครึ่งลงในใบสมัคร เลือกสมัครได้ไม่เกิน 2 สาขา
5. ชำระเงินค่าสมัครที่ธนาคารกรุงศรีอยุธยา หรือธนาคารกรุงเทพฯ ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมมาในวันที่มาสัมภาษณ์
1. ใบสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
2. ใบรายงานผลการเรียนที่โรงเรียนประทับตรารับรอง (ปพ.1) แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3. สาเนาทะเบียนบ้าน จานวน 1 ฉบับ
4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จานวน 1 ฉบับ
5. ผลคะแนนของการสอบ GAT,PAT (ครั้งที่ 1) จำนวน 1 ฉบับ (กรณีแอดมิชชั่นกลาง)
หมายเหตุ: ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ของคณะพยาบาลศาสตร์ ให้งดน้ำและอาหารทุกชนิด หลังเวลา 24.00 น. ของวันที่ 21 ธันวาคม 2555 และโปรดเตรียมเงินเพื่อนำมาชำระค่าตรวจร่างกาย จำนวนเงินคนละ 450 บาท
 
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร 0-7522-1212 ฝ่ายประชาสัมพันธ์/ฝ่ายรับสมัคร
  ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์