โควตาเรียนดี ราชมงคลศรีวิชัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย รับสมัครนักศึกษาโควตาเรียนดี คณะบริหารธุรกิจ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอนหรือหลักสูตร 4 ปี ประจำปีการศึกษา 2556
 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตรเทียบโอน (รับผู้จบ ปวส.) สาขาที่เปิดรับ
-การบัญชี 40 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส. บัญชี คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-การจัดการ-การจัดการทั่วไป 20 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-การจัดการ-การจัดการสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ 20 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-การจัดการ-การจัดการอุตสาหกรรม 20 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส.สายช่างอุตสาหกรรมทุกแผนก คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-การตลาด 45 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส.บริหารธุรกิจทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 40 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับปวส.ทางคอมพิวเตอร์ธุรกิจ/สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
 
ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี (รับผู้จบ ปวช./ม.6) สาขาที่เปิดรับ
-การบัญชี 45 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือปวช.ทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
-การจัดการ-การจัดการทั่วไป 55 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือปวช.ทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.00
-การตลาด 55 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือปวช.ทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
-ระบบสารสนเทศทางธุรกิจ 55 คน ผู้สมัครต้องเรียนจบระดับม.6 ทุกแผนการเรียน คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75 หรือปวช.ทุกแผนกวิชา คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
1. ใบสมัครเข้าศึกษาต่อกรอกรายละเอียดสมบูรณ์ ที่พิมพ์จากอินเตอร์เน็ต พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน) พร้อมลงลายมือชื่อ
2. ใบแสดงผลการศึกษา 2 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวส. หรือใบแสดงผลการศึกษา 4 ภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาในระดับ ปวช. และ ม.6
3. หลักฐานแสดงผลงานทางวิชาการ/ความสามารถพิเศษ (ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
4. ผู้สมัครชำระเงินค่าสมัครสอบ 200 บาท ภายในวันที่ 19-20 พฤษจิกายน 2555
หมายเหตุ
1. ส่งหลักฐานข้อ 1-3 ภายในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555
2. ผู้สมัครสอบใน สาขาการบัญชี และสาขาสารสนเทศทางธุรกิจ มีการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์
 
วิธีการสมัคร
กรอกใบสมัครทางเว็บไซต์ http://bba.rmutsv.ac.th/register ส่งใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 โดย
- ส่งด้วยตนเอง ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะบริหารธุรกิจ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา (อาคาร 63) หรือ
- ส่งทางไปรษณีย์ (นับวันประทับตราของไปรษณีย์) โดยวงเล็บมุมซองด้านล่างซ้าย (สมัครโควตาปีการศึกษา 2556 ประเภทเรียนดี) และจ่าหน้าซอง "เรียน คณะบริหารธุรกิจมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย เลขที่ 1 ถ.ราชดำเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
    
    

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์