มศว รับนิสิตโครงการผู้พิการ ระดับปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว) รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี (สอบตรง) ประจำปีการศึกษา 2556 โครงการ “ผู้พิการ” ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555  โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับการรับสมัครสอบดังต่อไปนี้
 
คณะมนุษยศาสตร์
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
คณะวิศวกรรมศาสตร์
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะศิลปกรรมศาสตร์
-หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์ วิชาเอกการออกแบบผลิตภัณฑ์/การออกแบบแฟชั่น/ศิลปะเครื่องประดับ/การออกแบบเพื่อการแสดง สาขาวิชาดุรยางคศาสตร์สากล
-หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตรศึกษา วิชาเอกดนตรีศึกษา (ดนตรีไทย)/ดนตรีศึกษา (ดนตรีสากล)
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
-หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 1. สาขาวิชานวัตกรรมสื่อสารสังคม แขนงวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย/แขนงวิชาการจัดการธุรกิจไซเบอร์/แขนงวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร 2. สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร สาขาวิชาเอกการสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม/การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว/การสื่อสารเพื่อสุขภาพ 3. สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล แขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
คณะมนุษยศาสตร์ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) เป็นผู้พิการทางการได้ยิน สูญเสียการได้ยินระดับน้อย และใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน
 
คณะศิลปกรรมศาสตร์ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00
-สาขาวิชาการออกแบบทัศนศิลป์และสาขาวิชาศิลปะการแสดง เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองในชีวิตประจำวัน สายตาปกติ และร่างกายส่วนบนต้องสมบูรณ์ หากมีความผิดปกติทางหูจะต้องสูญเสียการได้ยินระดับน้อยและใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ เฉพาะวิชากเอกการออกแบบแฟชั่น ผู้พิการต้องสามารถใช้มือและเท้าในการใช้อุปกรณ์การเย็บผ้าด้วยจักร การทอผ้าด้วยมือ และสามารถใช้เครื่องมืออุปกรณ์การเรียนได้
-สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล เป็นผู้พิการทางการเห็น อ่านและเขียนอักษรเบรลล์ได้เป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีทางการสื่อสารและใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือผู้พิการทางสมอง/ออทิสติกต้องสามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้
 
หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75 (ถ้าสำเร็จการศึกษาแล้วให้คิดคะแนนเฉลี่ยสะสมทั้งหมด) เป็นผู้พิการทางสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีและสามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือผู้พิการทางสมอง/ออทิสติกต้องสามารถติดต่อสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับคนอื่นได้
 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน
 
วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
-สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือกำลังจะสำเร็จการศึกษา มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 (เฉพาะภาคเรียนต้น) รวม 5 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.00  เป็นผู้พิการทางการเคลื่อนไหวที่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ในชีวิตประจำวัน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการเรียน หรือเป็นผู้พิการสายตาเลือนราง ต้องใช้เทคโนโลยีในการขยายจอภาพได้ดีและใช้คอมพิวเตอร์ได้ หรือเป็นผู้พิการทางการได้ยินที่ใช้เครื่องช่วยฟังจนสามารถได้ยินในระดับปกติ
-เฉพาะแขนงวิชาการออกแบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดียและแขนงวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร จะต้องมีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
-เฉพาะแขนงวิชาการออกแบบเพื่องานภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล จะต้องมีทักษะการออกแบบ
 
ผู้สนใจสามารถอ่านข้อมูลโดยละเอียดที่เว็บไซต์ http://admission.swu.ac.th 
สมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 ผู้สมัครดูผังสนามสอบ  อาคารสอบได้ที่  http://admission.swu.ac.th  ตั้งแต่วันที่  7  ธันวาคม  2555 ประกาศผลสอบทางอินเทอร์เน็ต วันที่ 7 มกราคม 2556
 
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 13 คน กำลังออนไลน์