ม.เกษตรคัดเรียน 2 ปริญญา วิศวกรรมการบิน-บริหาร

ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ รับสมัครและคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ โครงการหลักสูตรปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (วิศวกรรมการบินและอวกาศ) และบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556 (วิธีรับตรง) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
 
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์สมัคร
-สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า หรือสอบผ่านการศึกษาระดับเกรด 12 จากโรงเรียนนานาชาติที่กระทรวงศึกษาธิการรับรอง หรือ
-สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ สอบผ่านการศึกษาเทียบเท่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายจากประเทศนั้นและได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ หรือ
-ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ระหว่างมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
-เป็นผู้ศึกษาในกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์หรือเทียบเท่า
 
จำนวนที่จะรับเข้าศึกษา 30 คน ทั้งนี้อาจรับจำนวนมากกว่าหรือน้อยกว่าที่กำหนด ในกรณีที่มีการสละสิทธิ์หรือผู้สมัครมีคุณสมบัติต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดหรือขาดคุณสมบัติที่เหมาะสม
 
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดการสมัครและดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ase.eng.ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 14 ธันวาคม 2555 
 
วิธีการสมัคร
ส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ โดยดาวน์โหลดใบสมัครที่ http://ase.eng.ku.ac.th โอนเงินค่าสมัครสอบจำนวน 500 บาท ผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยาประเภทกระแสรายวัน สาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ชื่อบัญชี: International Double Degree Program เลขที่บัญชี 374-0-00228-5
สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีคะแนนภาษาอังกฤษตามที่กำหนด ให้ทดสอบภาษาอังกฤษกับศูนย์ภาษา REW โดยมีค่าใช้จ่ายในการทดสอบ จำนวน 350 บาท
จัดส่งใบสมัครด้วยตนเองหรือไปรษณีย์ แนบหลักฐานประกอบการสมัคร และสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร โดยฝากส่งประเภทจดหมายลงทะเบียน ไปยัง International Double Degree Program ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขที่ 50 ถนนงานวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 10900
 
หลักฐานการสมัคร
-รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 รูป (2.5 ซม. x 4ซม.)
-ใบรับรองผลการศึกษา 5 ภาคการศึกษา
-ใบรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนจากสถานศึกษา (สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาอยู่)
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างชาติ)
-ผลการสอบอื่นๆ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน วันที่ 4 มกราคม 2556
สอบข้อเขียน วันที่ 12 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 18 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 25 มกราคม 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา 29 มกราคม 2556
 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานโครงการฯ ห้อง 1204 ชั้น 12 อาคารชูชาติ กำภู ภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2942-8555 ต่อ 1705-6, 1715
 
ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com    
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์