ม.หัวเฉียวฯ รับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556

มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแบ่งเป็นรอบการรับสมัคร 8 รอบ
 
รายละเอียดการรับสมัครแต่ละรอบ ดังนี้
1. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น (21 จังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ)
2. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ (14 จังหวัดภาคใต้)
3. โครงการรับตรงร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (17 จังหวัดภาคเหนือ) 
 
4. โครงการพิเศษ
     -โครงการ "เด็กดีมีที่เรียน"
     -โครงการสนับสนุนการศึกษา "ร่มโพธิ์ทอง"
     -โครงการสนับสนุนการศึกษา "เยาวชนอาสาพัฒนาสังคม" เพื่อเข้าศึกษาคณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์และสวัสดิการสังคม
     -โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนภาษาจีน" เพื่อเข้าศึกษาคณะภาษาและวัฒนธรรมจีน
     -โครงการสนับสนุนการศึกษา "พยาบาลสู่วิชาชีพ" เพื่อเข้าศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์
     -โครงการสนับสนุนการศึกษา "ทุนเภสัชศาสตร์" เพื่อเข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์
 
 5. รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 1 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 5 - 20 พ.ย. 2555 ไม่ต้องมีผลคะแนนสอบ GAT/PAT  
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ ตรรกวิทยา
หมายเหตุ: คณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้แก่ พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/การแพทย์แผนจีน และ สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม 
 
6. รอบก่อน ADMISSION ครั้งที่ 2 เปิดรับสมัครวันที่ 28 มกราคม - 20 มีนาคม 2556 (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556)
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ (พยาบาลศาสตร์/เภสัชศาสตร์/เทคนิคการแพทย์/กายภาพบำบัด/สาธารณสุขศาสตร์และสิ่งแวดล้อม/การแพทย์แผนจีน) ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ (ทุกคณะสาขาวิชา) โดยจะต้องมีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 (5 - 6 ภาคการศึกษา) และต้องมีผลคะแนนสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) และผ่านการสอบข้อเขียนในรายวิชา  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ ความถนัดทั่วไป (GAT) ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2)
ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว 
 
โครงการพิเศษ ดังนี้
โครงการส่งเสริมวิชาชีพเทคนิคการแพทย์: 
 -เป็นผู้สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต และสำเร็จการศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ปี หรือ 2 ปี
-เป็นผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การบริการโลหิต
-เป็นผู้ที่กำลังปฏิบัติงานด้านเทคนิคการแพทย์ (เวชศาสตร์ชันสูตร/พยาธิวิทยาคลินิค/ธนาคารโลหิต/พยาธิวิทยากายภาพ/เซลล์วิทยา)
-สอบข้อเขียนความรู้พื้นฐานด้านเทคนิคการแพทย์ และสอบสัมภาษณ์
โครงการเภสัชชุมชน: 
-เป็นลูก หรือ หลาน เจ้าของร้านขายยา (บิดา/มารดา/ปู่/ย่า/ตา/ยาย/ผู้สมัคร)
-มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 - 6 ภาคการศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.50
-มีผลคะแนนสอบ GAT และ PAT2
-ผ่านการสอบข้อเขียนของมหาวิทยาลัย
 
 7.  รอบ ADMISSION กลาง ผ่านสมาคมอธิการบดีแห่งประเทศไทย เปิดรับสมัครวันที่ 11 - 20 เมษายน 2556 
ผู้สมัครสามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ สมัครผ่านเว็บไซต์www.cuas.or.th โดยนำผลคะแนนสอบตามองค์ประกอบค่าน้ำหนักคะแนนที่กำหนดมาแสดง 
หมายเหตุ: ผลการสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (O-NET) ให้ค่าน้ำหนัก 30% โดยกำหนดให้วิชาภาษาไทย วิชาสังคมศึกษา วิชาภาษาอังกฤษ วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ ให้ค่าน้ำหนักวิชาละ 5%  วิชาสุขศึกษาและพลศึกษา วิชาศิลปะ และวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี ให้ค่าน้ำหนัก 5%
 
8.  รอบหลัง ADMISSION
 เปิดรับสมัครวันที่ 23 เมษายน - 31 พฤษภาคม 2556  (เฉพาะสายวิทยาศาสตร์รับสมัครถึงวันที่ 12 พฤษภาคม 2556)
 
ผู้ที่ต้องการเข้าศึกษาในคณะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ สามารถเลือกคณะสาขาวิชาได้ 4 อันดับ โดยนำผลคะแนนสอบ O-NET วิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และความถนัดทางวิทยาศาสตร์ (PAT2) มาแสดง
 
ผู้ที่สมัครคณะอื่นๆ คัดเลือกโดยการสอบสัมภาษณ์อย่างเดียว
 
หมายเหตุ : รอบการรับสมัคร ข้อ 1-3 จะต้องสมัครตรงที่มหาวิทยาลัยเจ้าภาพ 
 
สมัครเรียนได้ที่  "http://admission.hcu.ac.th"
 
เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2555 เป็นต้นไป (เปิดรับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุด ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม 2556 เป็นต้นไป ยกเว้น ช่วงหยุดสงกรานต์วันที่ 13-21 เม.ย. 56) เวลา 09.00-15.00 น. ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล ชั้น 1 อาคารอำนวยการ
 
 ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 14 คน กำลังออนไลน์