ABAC รับสมัครปริญญาตรี ภาคปกติ รอบ October Session

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี-ภาคปกติ รอบ October Session ปีการศึกษา 2555 
เปิดสอนในคณะและสาขาวิชาดังต่อไปนี้
 
คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด การจัดการ การเงินและการธนาคาร การบัญชี ระบบสารสนเทศธุรกิจ การจัดการการท่องเที่ยวและการบริการ การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ การจัดการอุตสาหกรรม การประกันภัย การจัดการ(กลุ่มวิชาพาณิชยศาสตร์) เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาฝรั่งเศสธุรกิจ ภาษาจีนธุรกิจ ภาษาญี่ปุ่นธุรกิจ ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
คณะพยาบาลศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาการโทรคมนาคม  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงธุรกิจ การจัดการเทคโนโลยี
คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และเครือข่าย วิศวกรรมโทรคมนาคมและอิเล็กทรอนิกส์ วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิศวกรรมการบิน
คณะนิเทศศาสตร์ สาขาวิชาการโฆษณา การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารผ่านสื่อใหม่ การสื่อสารการแสดง การออกแบบนิเทศศิลป์ กระบวนจินตภาพคอมพิวเตอร์
คณะนิติศาสตร์ 
คณะเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร อุตสาหกรรมเกษตร
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรมภายใน ออกแบบภายใน ออกแบบผลิตภัณฑ์
คณะดนตรี สาขาวิชาธุรกิจดนตรี การแสดงดนตรี
 
คุณสมบัติผู้สมัคร
1. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.00 ขึ้นไป หรือ
2. ได้สอบผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยของรัฐแล้ว หรือ
3. ได้คะแนน TOEFL ตั้งแต่ 173 (CBT) คะแนนขึ้นไป หรือ 70 (iBT)  หรือ 500 (pBT) คะแนนขึ้นไป หรือ ได้คะแนน IELTS ตั้งแต่ระดับ 5.0 ขึ้นไป หรือ SAT 1 (Critical Reading and Writing) รวม 600 คะแนนขึ้นไป
4. ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม และคะแนนเฉลี่ยของกลุ่มสาระที่มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญกำหนด รวมคิดคำนวณได้คะแนนตามเกณฑ์ผ่านมากกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 60 ของกลุ่มวิชาต่าง ๆ ในระบบการรับเข้าศึกษาของมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
คุณสมบัติเฉพาะ สำหรับผู้สมัครคณะพยาบาลศาสตร์ คณะนิเทศศาสตร์สาขาวิชานิเทศศิลป์ คณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.admissions.au.edu/th/
 
หลักฐานในการสมัคร 
-หลักฐานการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
สำหรับผู้ที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้ใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 5 ภาคการศึกษา ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายแล้ว ให้ใช้สำเนาใบ ปพ. 1-4 6 ภาคการศึกษาหรือ ใบเทียบความรู้ (กรณีที่สำเร็จการศึกษาจากต่างประเทศ) 
-รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 3 x 4 ซ.ม. จำนวน 2 รูป (4  รูป สำหรับผู้สมัครที่เลือกคณะ/สาขาวิชาที่มีการสอบวิชาเฉพาะ) 
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ 
-สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ 
-หลักฐานอื่นๆ ถ้ามี เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล จำนวน 1 ฉบับ 
 
 
วิธีการสมัคร 
สมัครด้วยตนเอง
1.ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา จำนวน 500 บาท (กรณีที่ยังไม่ได้ชำระค่าสมัครเข้าศึกษา) ผู้สมัครจะได้รับชุดระเบียบการสมัครเข้าศึกษาพร้อมใบสมัครจำนวน 1 ชุด 
2.กรอกข้อความในใบสมัครเข้าศึกษาให้ครบถ้วน ระบุรหัสคณะ/สาขาวิชา ลงลายมือชื่อ และวันที่สมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 3X4 ซ.ม. ในใบสมัคร จำนวน 1 รูป 
3.ยื่นใบสมัคร และหลักฐานในการสมัครที่ศูนย์รับสมัครของ มหาวิทยาลัยทั้ง 3 วิทยาเขต
การสมัคร Online
1. กรอกใบสมัคร(กรอกเลขประจำตัวประชาชน หรือเลขที่หนังสือเดินทาง กรอกข้อมูลผู้สมัคร
2. นำ"เลขที่สมัคร"มาติดต่อด้วยตนเองที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย ทางมหาวิทยาลัยพร้อมพิมพ์ใบสมัคร Online
3. ผู้สมัครชำระค่าสมัครเข้าศึกษาจำนวน 500 บาท ที่ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัย
4. ยื่นหลักฐานในการสมัคร ที่ศูนย์รับสมัครของมหาวิทยาลัย
 
รับสมัครตั้งแต่บัดนี้-8 มีนาคม 2556 
 
สอบถามรายละเอียดได้ที่ ศูนย์รับสมัครเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ โทร +66 (0) 2719 1919 , +66 (0) 2719 1929 โทรสาร +66 (0) 2719 1509 E-mail: abac@au.edu Website: www.au.edu  
 
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ  
 
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 16 คน กำลังออนไลน์