ม.นครพนม รับสมัครระดับปวช. ปวส. ปริญญาตรี

มหาวิทยาลัยนครพนม รับสมัครเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร วิชาชีพ  (ปวช.)  และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประเภทวิชาอุตสาหกรรม ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ ประเภทวิชาคหกรรม ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และหลักสูตรปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2556 โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณวุฒิของผู้สมัคร
1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  (ม.3) หรือเทียบเท่า
2. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 (ม.6)  หรือเทียบเท่า
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ทางเว็บไซต์  www.npu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2556
ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 30 เมษายน 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th ในวันที่ 8 พฤษภาคม 2556
สอบสัมภาษณ์ 13-17 พฤษภาคม 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์มีสิทธิเข้าศึกษา ในมหาวิทยาลัยนครพนม ทางเว็บไซต์  www.npu.ac.th 22  พฤษภาคม 2556
3. ระดับปริญญาตรี รับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรบัญชี บัณฑิต หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
คุณวุฒิของผู้สมัคร
-ระดับปริญญาตรี 4 ปี (เทียบโอน) เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ในระดับประกาศนยบัตรวิชาชีพชั้นสูง ชั้นปีที่ 2 (ปวส. 2)  หรือเทียบเท่า
-ระดับปริญญาตรี 4 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3)  หรือเทียบเท่า
-ระดับปริญญาตรี 5 ปี เป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่หรือสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นปีที่ 3 (ปวช.3) หรือเทียบเท่า
 
สมัครด้วยตนเองหรือสมัครทางระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ทางเว็บไซต์  www.npu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 10 มกราคม 2556
ชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 10 มกราคม 2556
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.npu.ac.th ในวันที่ 25 มกราคม 2556
สอบสัมภาษณ์ (เฉพาะหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิตจะต้องทำการสอบวัดแววความเป็นครู ก่อนสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 4-8 กุมภาพันธ์ 2556
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์  www.npu.ac.th ในวันที่ 22  กุมภาพันธ์ 2556
 
เอกสารประกอบการสมัคร
-ใบสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยนครพนม ประจำปีการศึกษา 2556 ที่กรอก ข้อความถูกต้องสมบูรณ์ จำนวน 1 ฉบับ
-รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว โดยติดรูปถ่ายในใบสมัครให้เรียบร้อย จำนวน 1 รูป
-สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
-บัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ฉบับ
-สำเนาหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
-ธนาณัตหรือตั๋วแลกเงิน (ฉบับจริง) จำนวน 1 ฉบับ
-เอกสารแสดงคุณวุฒิการศึกษา
-ผู้สำเร็จการศึกษาแล้วให้ส่งสำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript of Record) จำนวน 1 ฉบับ
-ผู้ที่ยังไม่สำเร็จการศึกษาให้ส่งใบรับรองจากสถานศึกษาที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่ จำนวน 1 ฉบับ
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 23 คน กำลังออนไลน์