ม.เกษตรศาสตร์ รับปริญญาตรี การท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ)

คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โครงการหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องที่ยวเชิงบูรณาการ (หลักสูตรนานาชาติ) โดยวิธีรับตรง ไม่ผ่านระบบเคลียริ่งเฮาส์ สำหรับปีการศึกษา 2556
คุณสมบัติผู้สมัคร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนไทย
-สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75
-มีผลคะแนน GAT 2 (ภาษาอังกฤษ) และ PAT 1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) หรือ GAT และ PAT 7 (ความถนัดทางภาษาต่างประเทศ) ทั้งนี้ ผู้สมัครสามารถนำผลคะแนน GAT และ PAT ครั้งใดก็ได้ในรอบ 2 ปี นับจนถึงวันสมัคร มาใช้ในการสมัครสอบ
-มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548 รายละเอียดตามหมายเหตุท้ายเอกสาร
กรณีนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติหรือจากสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ
-สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายตามระบบการศึกษาของโรงเรียนนั้น  (เช่น มัธยมศึกษาปีที่ 6, เกรด 12, ปี 12) โดยมี GPA ณ วันสมัคร ไม่น้อยกว่า 2.75 ทั้งนี้ต้องมีจดหมายรับรองการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 จาก กระทรวงศึกษาธิการ
-มีความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEFL Score 550 คะแนนขึ้นไป หรือ TOEFL Score แบบ IBT 75 คะแนนขึ้นไป หรือ IELTS Score 6.0 คะแนนขึ้นไป หรือ CU-TEP 550 คะแนน ขึ้นไป และ
-มีคะแนน GPAX วิชาคณิตศาสตร์ และภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 3.00 ในแต่ละวิชา
-มีคุณสมบัติอื่นๆตามข้อบังคับว่าด้วยการศึกษาขั้นปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2548
 
เอกสารในการสมัคร
-ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
-รูปสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป พร้อมเขียนชื่อด้านหลัง
-ใบแจ้งคะแนนผล GAT และ PAT ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
-บัตรประชาชนฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ   
-ใบรับรองแพทย์ฉบับจริงพร้อมสำเนาที่รับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
-สำเนาบัตรประชาชนผู้ปกครองพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ    
-สำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองถูกต้อง 4 ฉบับ
-ค่าสมัครสอบ 1,500 บาท
ช่วงระยะเวลาการรับสมัคร
-ระยะเวลาการรับสมัคร วันที่ 1 พฤศจิกายน 2555-วันที่ 10 พฤษภาคม 2556 (รับสมัครเฉพาะวันจันทร์-วันศุกร์ เว้นวันหยุดราชการ เวลา 9.00-12.00 และ 13.00-16.00 น.)
-วันสอบข้อเขียน (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 13 พฤษภาคม 2556 
-วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 17 พฤษภาคม 2555
-วันสอบสัมภาษณ์ (ภาษาอังกฤษ) วันที่ 20 พฤษภาคม 2556
-วันประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 24 พฤษภาคม 2556
-วันรายงานตัว ยืนยันสิทธิ์ และชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ต้นเดือนมิถุนายน 2556
-ช่วงเวลาการเปิดภาคการศึกษา กลางเดือนสิงหาคม 2556
 
สถานที่สมัครสอบ ศูนย์จัดการศึกษาโครงการพิเศษ ชั้น 2 อาคารมนุษยศาสตร์ 1 คณะมนุษยศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2579-5566 ต่อ 4617, 1200
หมายเหตุ โครงการฯจะคัดเลือกผู้ที่มีคะแนนสอบรวมทั้งหมดไม่เกินกว่า จำนวน 40 คน เข้าศึกษาต่อ ทั้งนี้กำหนดสำรองไว้ 10 คน
 
 
ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com   
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์