ม.พายัพคัดเรียนเภสัช หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี

มหาวิทยาลัยพายัพคัดเลือกนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาคณะเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ (หลักสูตรปริญญาตรี 6 ปี) หลักสูตรไทย ปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาและสำเร็จการศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ – คณิตศาสตร์
2. มีแต้มระดับคะแนนเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ตั้งแต่  2.75  ขึ้นไป 
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีปัญหาด้านสุขภาพและจิตใจที่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ เช่น  โรคติดต่อร้ายแรง  ตาบอดสี  เป็นต้น
 
เอกสารประกอบการสมัคร
1. ขอรับใบสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา หรือ Download ใบสมัคร สั่ง print ใบสมัครแล้วกรอกด้วยปากกา 
2. ติดรูปถ่ายหน้าตรง (สวมเครื่องแบบนักเรียน นักศึกษา) ขนาด 1 นิ้ว 1 รูป 
3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบแสดงผลการศึกษา (ปพ.1) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ หรือนามสกุล (ถ้ามี) 1 ฉบับ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
6 . ค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท (สองร้อยบาทถ้วน) 
 
เอกสารประกอบการสอบสัมภาษณ์
-ใบรับรองแพทย์ ตามแบบฟอร์มของคณะเภสัชศาสตร์ Downloadแบบฟอร์ม
ให้ยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่  12 มีนาคม 56   เวลา 09.00 น. ที่ คุณชญาณิษฐ์์ ห้อง 309B ชั้น 3 อาคารชุมพาบาล มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว
 
วิธีการสมัคร
สมัครด้วยตนเอง
เตรียมเอกสารประกอบการสมัครให้ครบถ้วน และยื่นเอกสารการสมัคร พร้อมชำระค่าธรรมเนียมการสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ ศูนย์รับนักศึกษา ชั้นล่างอาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว ถนนวงแหวนรอบกลาง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โทร. 0-5385-1478 ถึง 86 ต่อ 240 หรือ 241
 
สมัครทางไปรษณีย์ ทำได้ 2 วิธี 
1. โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์นี้ แล้วสั่งพิมพ์ใบสมัคร ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร หรือ
2. โดยวิธีการ Download ใบสมัครได้จากเว็บไซต์นี้แล้วกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ติดรูปถ่าย 1 รูป และลงลายมือชื่อผู้สมัคร ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร 200 บาท โดยซื้อไปรษณีย์ธนาณัติ หรือ โอนเงินผ่านธนาคาร หรือ ATM เข้าบัญชีชื่อ มหาวิทยาลัยพายัพ ประเภท ออมทรัพย์ เลขที่  802-2-00678-9  ธนาคารไทยพาณิชย์  จำกัด (มหาชน)  สาขามหาวิทยาลัยพายัพ (เชียงใหม่)
ใส่ซองจดหมาย ปิดผนึก ติดแสตมป์ และจ่าหน้าซองส่งไปที่ ศูนย์รับนักศึกษา มหาวิทยาลัยพายัพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ 50000 (วงเล็บมุมซอง "สมัครนักศึกษาใหม่")
 
สมัครทางอีเมล์ โดยวิธีการ กรอกใบสมัคร Online ผ่านระบบ e-admissions จากเว็บไซต์ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัคร ส่งไฟล์ใบสมัครและเอกสารประกอบการสมัคร ถึงศูนย์รับนักศึกษา E-mail: admissions@payap.ac.th   
สมัครทางไปรษณีย์ หรือ สมัครทางอีเมล์ ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555-1 กุมภาพันธ์ 2556
สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2555-8 กุมภาพันธ์ 2556 เวลา 8.30 - 16.00 น. ณ ศูนย์รับนักศึกษา อาคารศูนย์ทรัพยากรการเรียนรู้สิรินธร มหาวิทยาลัยพายัพ เขตแม่คาว (เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดทำการเทศกาลคริสต์มาส-ปีใหม่ 17 ธันวาคม 2555-1 มกราคม 2556)
 
สามารถอ่านข้อมูลได้ที่ http://pradmission.payap.ac.th/html_pyu/pharmacy56.html สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ คณะเภสัชศาสตร์ โทรศัพท์ 0-5385-1478 ต่อ 4203, 4204 
 
 
 ทีีมา : ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก "วัฏฏะ" www.elearneasy.com 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 47 คน กำลังออนไลน์