โควตาปริญญาตรีลาดกระบัง

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง รับสมัครคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี แบบโควตา หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต คณะวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร
-เป็นผู้ที่จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์
-มีสัญชาติไทย
-มีความประพฤติเรียบร้อย
-มีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในแต่ละประเภทโควตา
-ไม่เป็นนักศึกษาของสถาบันฯ หรือผู้ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาของสถาบันฯ โดยมีภาระหนี้สินผูกพันกับสถาบันฯ
 
ประเภทโควตา มี 5 ประเภท ดังนี้
1. โควตานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ เช่น เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจากสำนักพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) หรือสมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยให้เข้าร่วมโครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กและเยาวชน หรือเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการสอบแข่งขันคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกแห่งประเทศไทย (สอบแข่งขันรอบที่ 1 และ/หรือสอบแข่งขันรอบที่ 2) ของสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) หรือเป็นผู้ที่ผ่านการสอบแข่งขันโอลิมปิกวิชาการ ของมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการและพัฒนามาตรฐานวิทยาศาสตร์ศึกษา (สอวน.) หรือเป็นผู้ที่ได้รับรางวัลจากผลงานทางวิทยาศาสตร์ในระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า หรือผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์และสิ่งประดิษฐ์ของคณะวิทยาศาสตร์ สจล.
2. โควตานักเรียนเรียนดี
-กรณีเป็นผู้ที่จบการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 6 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
-กรณีเป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีผลการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) รวม 4 ภาคการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.00
3. โควตาบุตรบุคลากรในสังกัดสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
4. โควตานักเรียนพิการ (พิจารณาตามความเหมาะสมในการศึกษาของแต่ละสาขาวิชา)
5. โควตานักเรียนผู้มีคุณธรรม จริยธรรมและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมระดับจังหวัดหรือเทียบเท่า
สาขาวิชาที่เปิดรับ จำนวนรวม 500 คน
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ประยุกต์ จำนวน 70 คน
สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 80 คน
สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม จำนวน 100 คน
สาขาวิชาเคมีสิ่งแวดล้อม จำนวน 40 คน
สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จำนวน 60 คน
สาขาวิชาจุลชีววิทยาอุตสาหกรรม จำนวน 60 คน
สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ จำนวน 50 คน
สาขาวิชาสถิติประยุกต์ จำนวน 40 คน 
 
ข้อกำหนดในการสมัคร ผู้สมัครมีสิทธิ์เลือกประเภทโควตาได้ 1 ประเภท และเลือกสาขาวิชาได้ 1 สาขาวิชาเท่านั้น 
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ได้ที่ www.science.kmitl.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัครและพิมพ์ใบสมัคร พร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (เพื่อนำมาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์)
รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 24 ตุลาคม 2555 โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนลงในใบสมัครพร้อมติดรูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ส่งใบสมัครไปยัง งานทะเบียน คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง เลขที่ 1 ซอยฉลองกรุง 1 แขวงลาดกระบัง เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ 10520 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 14 พฤศจิกายน 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 4 ธันวาคม 2555 ทางเว็บไซต์ www.science.kmitl.ac.th และ www.reg.kmitl.ac.th
 
กรณีที่มีปัญหาในการสมัครสามารถโทรศัพท์ติดต่อได้ที่ 0-2329-8000-8099 ต่อ 6290 และ 0-2329-8400-1 ต่อ 294 งานทะเบียนคณะวิทยาศาสตร์
 
ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 32 คน กำลังออนไลน์