ม.วลัยลักษณ์รับโควตา 14 จังหวัดภาคใต้

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีนโยบายกระจายโอกาสทางการศึกษาให้นักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้ได้เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา โดยไม่มีการสอบข้อเขียนแต่ต้องมีคุณสมบัติตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด จึงเปิดรับสมัครนักเรียนที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ประเภทโควตา ประจำปีการศึกษา 2556
 
หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร มีดังนี้
สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ สาขาวิทยาศาสตร์เชิงคำนวณ
สำนักวิชาศิลปศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ ภาษาจีน อาเซียนศึกษา รัฐศาสตร์ ไทยศึกษาบูรณาการ  
สำนักวิชาการจัดการ สาขาบัญชี บริหารธุรกิจ อุตสาหกรรมท่องเที่ยว เศรษฐศาสตร์ 
สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ สาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ การจัดการสารสนเทศดิจิทัล เทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น วิศวกรรมซอฟแวร์
สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชศาสตร์) เกษตรศาสตร์ (สัตวศาสตร์) เกษตรศาสตร์ (ประมง) อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีอาหาร) อุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ)
สำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร สาขาวิศวกรรมศาสตร์โยธา วิศวกรรมศาสตร์ไฟฟ้า วิศวกรรมเคมีและกระบวนการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมวัสดุ (พอลิเมอร์ ไม้) วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เทคโนโลยีการจัดการทรัพยากรทะเลและชายฝั่ง
สำนักวิชาสหเวชศาสตร์และสาธารณสุขศาสตร์ สาขาเทคนิคการแพทย์ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย กายภาพบำบัด 
สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาพยาบาลศาสตร์
สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ สาขาสถาปัตยกรรม การออกแบบอุตสาหกรรม
 
หมายเหตุ 
1. เกณฑ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ หมายถึง จะต้องเรียนรายวิชาในกลุ่มสาระการเรียนรู้และมีจำนวนหน่วยกิต ตามที่แต่ละหลักสูตรกำหนด 
2. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรอุตสาหกรรมเกษตร (เทคโนโลยีชีวภาพ) จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 2.75 
3. สำหรับผู้สมัครหลักสูตรพยาบาลศาสตร์ จะมีผลการเรียน (GPAX) ในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ และกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 3.00 
4. หลักสูตรสถาปัตยกรรม และหลักสูตรการออกแบบอุตสาหกรรม จะจัดสอบสัมภาษณ์ พร้อมแสดงแฟ้มผลงานทางศิลปะ สอบความถนัดทางสถาปัตยกรรม หรือการออกแบบอุตสาหกรรม และทดสอบความรู้พื้นฐานทางด้านภาษาอังกฤษ ในวันสอบสัมภาษณ์ 
 
คุณสมบัติของผู้สมัคร 
-ต้องเป็นผู้ที่อยู่ในประเทศไทยอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 
-ต้องเป็นนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และเรียนอยู่ในโรงเรียนในเขตพื้นที่ 14 จังหวัดภาคใต้เท่านั้น 
-ต้องเป็นผู้มีร่างกายและสุขภาพจิตสมบูรณ์ กล่าวคือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถและจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ และต้องมีบุคลิกภาพที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคต่อการศึกษา และการประกอบอาชีพ 
-ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด หรือมีประวัติเกี่ยวกับยาเสพติดทุกประเภท
หมายเหตุ นักเรียนที่มีความประสงค์จะสมัครเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประเภทโควตา ในปีการศึกษา 2556 จะใช้ผลการเรียน 4 ภาคการเรียน กรณีสมัครตอนกำลังเรียนชั้น ม. 6 (ภาคเรียนที่ 1) และใช้ผลการเรียน 5 ภาคเรียน กรณีสมัครเมื่อผลการเรียนของ ม. 6 ภาคเรียนที่ 1 ออกแล้ว 
 
รับสมัครผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต โดยผู้สมัครสามารถเข้าไปศึกษารายละเอียดพร้อมทั้งกรอกใบสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th และปฏิบัติตามขั้นตอนที่แจ้งไว้ ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 2 ธันวาคม 2555 
 
มหาวิทยาลัยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาประเภทโควตา ในวันที่ 31 มกราคม 2555 ณ ศูนย์บริการการศึกษา อาคารไทยบุรี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตทางเว็บไซต์ www.wu.ac.th หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายรับนักศึกษา โทรศัพท์ 0 7567 3101-5
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 19 คน กำลังออนไลน์