พระนครเหนือรับโควตาระยอง

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาโควตาพื้นที่จังหวัดระยอง ประจำปีการศึกษา 2556 เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี 4 ปี ในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต และวิทยาศาสตรบัณฑิต รวม 4 สาขาวิชา และระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี 1 สาขาวิชา (มจพ.วิทยาเขตระยอง เรียนที่โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง จังหวัดระยอง)
 
คุณสมบัติเฉพาะของผู้สมัคร
-ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนา (ทะเบียนบ้าน) อยู่ในจังหวัดระยองอย่างต่อเนื่องจนถึงวันรับสมัครเข้าศึกษา (ก่อนปี พ.ศ. 2554)
-ผู้สมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โปรแกรมวิทย์-คณิต ในปีการศึกษา 2555 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง โดยต้องมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) ไม่น้อยกว่า 2.75
-ผู้สมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี ต้องกำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาที่มหาวิทยาลัยกำหนด ในปีการศึกษา 2555 จากสถานศึกษาในจังหวัดระยอง โดยต้องมีระดับ ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ไม่น้อยกว่า 2.75
 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรี 4 ปี
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ไม่น้อยกว่า 2.75 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
 
2. ผู้ที่กาลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม. 6) โปรแกรมวิทย์-คณิต และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ไม่น้อยกว่า 2.75 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
-หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม) สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมยานยนต์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมพอลิเมอร์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์
-หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
สาขาวิชาที่เปิดรับสมัครระดับปริญญาตรีต่อเนื่อง 2 ปี
1. ผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีสุดท้ายของระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และมีระดับผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (เกรดเฉลี่ย-GPA) ถึงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ไม่น้อยกว่า 2.75 สมัครเข้าศึกษาในหลักสูตร/สาขาวิชา ดังนี้
-หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต (อส.บ.) สาขาเทคโนโลยีเครื่องต้นกำลัง (เทคโนโลยียานยนต์)
 
สมัครผ่านทางระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ โดยผู้สมัครสามารถดาเนินการสมัครด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตที่ http://www.admission.kmutnb.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2555
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2555
สอบสัมภาษณ์ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2555 เวลา 10.00 น. อาคาร A ชั้น 6 โรงเรียนมัธยมตากสินระยอง
ประกาศผลสอบคัดเลือก วันที่ 13 พฤศจิกายน 2555 ในเว็บไซต์ www.admission.kmutnb.ac.th
 
หากเกิดปัญหาหรือข้อขัดข้องในการดำเนินการตามขั้นตอนการสมัครผ่านระบบการรับนักศึกษาออนไลน์ให้แจ้งงานเอกสารและการพิมพ์ กองบริการการศึกษา โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 1626 หรือ 1627
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
     
  

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์