มทร.สุวรรณภูมิคัดเรียนระบบโควตา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ เปิดรับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระบบโควตา โดยจะรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เข้าศึกษาต่อระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4-5 ปีและรับสมัครนักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี (เทียบโอนรายวิชา/ยกเว้นรายวิชา) และหลักสูตรต่อเนื่อง ทั้งภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2556
 
คณะที่เปิดรับนักศึกษาโควตา ประกอบด้วย 6 คณะ ดังนี้
1. คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0-3543-4016 โทรสาร 0-3543-4016
2. คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตร โทรศัพท์ 0-3570-9096 โทรสาร 0-3570-9096
3. คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ โทรศัพท์ 0-3525-2392 ต่อ 103, 253 โทรสาร 0-3524-2213 ศูนย์นครสวรรค์ โทรศัพท์ 0-5622-1360 โทรสาร 0-5622-1086
4. คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โทรศัพท์ 0-3570-9095 โทรสาร 0-3570-9095
5. คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ โทรศัพท์ 0-2969-1369 -74 ต่อ 2352
โทรสาร 0-2526-6423
6. คณะศิลปศาสตร์ โทรศัพท์ 0-3570-9208 โทรสาร 0-3570-9208
 
การรับสมัครคัดเลือกเข?าศึกษาต่อโควตาพิจารณาคัดเลือกจากองค์ประกอบดังต่อไปนี้
1. โควตาวิชาการ พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตรงตามสาขาวิชา และผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาที่ 2/2554
2. โควตากีฬาและกิจกรรม พิจารณาจากคุณสมบัติของผู้สมัครที่ตรงตามสาขาวิชา ผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมถึงภาคการศึกษาที่ 2/2554 และความสามารถทางด้านกีฬาและกิจกรรม เช่น ด้านวิชาการ กีฬา ดนตรี ฯลฯ โดยมีเอกสารแสดงเกียรติคุณหรือ เกียรติบัตรด้านต่างๆ
3. การพิจารณาคัดเลือกนักศึกษาโควตา ดำเนินการโดยคณะกรรมการของคณะที่ผู้สมัครเลือกเข้าศึกษา โดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่ผู้สมัครเลือกสมัครอันดับ 1 ก่อนจะพิจารณาอันดับถัดไป
 
เอกสารที่ใช้ในการสมัคร
-ใบสมัครพร้อมติดรูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป ตามแบบของมหาวิทยาลัยฯ
-สำเนาใบแสดงผลการศึกษาถึงภาคการศึกษาที่ 2/2554 หรือหนังสือรับรองตามสถานศึกษาเดิม
-สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาการเปลี่ยนชื่อ – นามสกุล (ถ้ามี)
-สำเนาหลักฐานใบแสดงเกียรติคุณหรือเกียรติบัตรด้านต่างๆ (ถ้ามี)
-สำเนาเอกสารทุกฉบับต้องรับรองสำเนาถูกต้อง พร้อมลงลายมือและวันที่รับรองสำเนา
-หลักฐานการชำระเงินธนาคาร หรือใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
 
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครนักศึกษาโควตา จาก www.rmutsb.ac.th  รับสมัครนักศึกษาผ่านระบบรับสมัครออนไลน์ ทางไปรษณีย์ หรือสมัครด้วยตนเอง ณ สถานที่รับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31  ตุลาคม 2555
 
สอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-15.00 น. ณ คณะในศูนย์ที่เลือกสมัครอันดับ 1
ประกาศผลการคัดเลือกโควตา ทาง www.rmutsb.ac.th คณะและศูนย์ที่เลือกสมัคร ในวันที่ 3 ธันวาคม 2555
 
สนใจสมัครได้ที่ www.rmutsb.ac.th หรือ สมัครได้ด้วยตนเอง ณ มทร.สุวรรณภูมิ ศูนย์วาสุกรี จ.พระนครศรีอยุธยา
 
 
 ผู้ที่ต้องการนำข่าวไปเผยแพร่ต่อ เรายินดีมากค่ะแต่รบกวนระบุที่มาของข่าวว่า "ข้อมูลจาก ทีมข่าวการศึกษาวันนี้/เรียนรอบโลก www.elearneasy.com" ขอบคุณค่ะ 
      
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์