ผลการใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่มีต่อทักษะการอ่าน การเขียน และพฤติกรรมความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

ชื่อผลงานวิจัย      :   ผลการใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่มีต่อทักษะการอ่าน การเขียน     และพฤติกรรมความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4ชื่อผู้วิจัย                 :   นางอรอุมา  วงศ์บุตรหน่วยงาน             :  โรงเรียนซับมงคลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3ปีที่ศึกษาวิจัย         :  2555 บทคัดย่อการวิจัยนี้ เพื่อศึกษาผลการใช้หนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมที่มีต่อทักษะการอ่าน การเขียน และพฤติกรรมความร่วมมือ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนซับมงคลวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 23 คน ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน (One Group Pretest – Posttest Design) ใช้เครื่องมือพัฒนา คือ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 20 แผน ด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม จำนวน 5 เรื่อง คือ โอท็อปบ้านฉัน          ทุ่งบัวสวรรค์ งานประดิษฐ์ของแพรว ซับมงคลบ้านฉัน และจุดชมวิว เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ แบบประเมินทักษะการอ่านและการเขียน และแบบสังเกตและประเมินพฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียน สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ ผลการวิจัยพบว่า 1. การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 โดยคิดเป็นร้อยละ 85.26/87.10 แสดงว่าการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรมมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.682. การเปรียบเทียบระหว่างคะแนนก่อนเรียนกับคะแนนหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยของผลต่างเท่ากับ 9.26 นักเรียนทุกคนมีความก้าวหน้าทางการเรียน3. ทักษะการอ่านและการเขียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม อยู่ในระดับดี โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนการอ่านและการเขียนเป็น 2.85 และ 2.84 ตามลำดับ จากคะแนนเต็ม 3 คะแนน4. พฤติกรรมความร่วมมือของนักเรียนจากการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนด้วยหนังสือเรียนเล่มเล็กเชิงวรรณกรรม อยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยของคะแนนพฤติกรรมความร่วมมือเป็น 4.78 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์