รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ ชุด Fun with Phonics สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    ชื่อเรื่อง                  รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ ชุด Fun with Phonics  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ผู้ศึกษา                  นางจริมจิต  อยู่เย็นปีที่ศึกษา               2554 บทคัดย่อ                 รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ ชุด Fun with Phonics  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ ชุด Fun with Phonics  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80    2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ด้านการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Phonics    ก่อนเรียนและหลังเรียน  และ 3) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Phonics  กลุ่มเป้าหมาย  คือ  นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  โรงเรียนบ้านลุ่มผึ้ง  จำนวน 9 คน  โดยใช้วิธีการเลือกสุ่มแบบเฉพาะเจาะจง  (Purposive Random Sampling)  ในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554   เครื่องมือที่ใช้  คือ  1) แผนการจัดการเรียนรู้เรื่องการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษโดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน  20  แผน  2) แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด  Fun with Phonics   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 1 ชุด  3) แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนรายหน่วย  4) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษชุด Fun with Phonics จำนวน 1 ชุด ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ  3  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.80  และ 5) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Phonics  ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.87  โดย  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาดำเนินการในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554  รวมทั้งสิ้น 20 คาบ      (คาบละ 1 ชั่วโมง)  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่า E1 /E2  ค่าเฉลี่ย ( X)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที (Dependent Sample t-test)                 ผลการศึกษาพบว่า1. ประสิทธิภาพแบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ที่ใช้กับกลุ่มเป้าหมาย มีค่าเท่ากับ   93.89 /91.11   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่กำหนดไว้  2. คะแนนเฉลี่ยด้านการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย        ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยการใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  โดยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านการเขียนสะกดคำศัพท์หลังเรียน (X= 27.33, S.D. =  3.00)  มีค่าเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน  (X= 11.44, S.D. =  3.21)  3. ผลการศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ภาษาอังกฤษ ชุด Fun with Phonics  โดยรวม  พบว่านักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  มีความคิดเห็นต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะการเขียนสะกดคำศัพท์ในระดับมากที่สุด  ( X = 4.54, S.D. =  0.32)   

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์