รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่3
ชื่อเรื่อง       รายงานผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้กิจกรรมการทดลอง

                   ทางวิทยาศาสตร์
 สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 
3

ผู้ศึกษา        นางจีระภา  เดือดขุนทด

หน่วยงาน     โรงเรียนเทศบาล 2 วัดกลางทุมมาวาส “
ศิริอุปถัมภ์ ”
เทศบาลเมืองพนัสนิคม

ปีการศึกษา   2554

 

บทคัดย่อ

            การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา
 เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์
80/80  และเพื่อเปรียบเทียบทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ระหว่างก่อนและหลังการจัดประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 จำนวน  27 คน

โรงเรียนเทศบาล
2 วัดกลางทุมมาวาส “ ศิริอุปถัมภ์ ” สังกัดกองการศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม
อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี ภาคเรียนที่ 
2  ปีการศึกษา 2554 ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง
  (Purposive  Sampling)  ดำเนินการศึกษาตามแบบแผนการทดลองแบบ  One – Group Pre-test
Post-test Design

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
1)  แผนการจัดประสบการณ์พัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ สำหรับเด็กปฐมวัย  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 
4
5  กิจกรรม 2)  แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์  ชั้นอนุบาลปีที่ 3  ประกอบด้วย 
4 ทักษะ คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจำแนกประเภท  ทักษะการแสดงปริมาณ  ทักษะการสื่อความหมาย  3)
 
แบบทดสอบวัดทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย  ชนิดรูปภาพ 
โดยการวัดจำแนกตามทักษะ  คือ  ทักษะการสังเกต  ทักษะการจำแนกประเภท  ทักษะการแสดงปริมาณ  ทักษะการสื่อความหมาย  จำนวน 
4  ฉบับ ทำการทดลองในภาคเรียนที่
2  ปีการศึกษา 2554  ระหว่างวันที่ 
14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554  ถึง  วันที่ 20 มกราคม พ.ศ.  2554 
ในกิจกรรมเสริมประสบการณ์  วันละ 20
นาที
จำนวน 
4
5  กิจกรรม  ใช้เวลาการศึกษา
10
สัปดาห์  รวม  15 ชั่วโมง สถิติที่ใช้  คือ 
ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที
(t-test dependent)

            ผลการศึกษาพบว่า 

            1. 
ผลการฝึกด้วยชุดกิจกรรมทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ชั้นอนุบาลปีที่ 3  จำนวน 45 กิจกรรม  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.59/84.90 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ  80/80 
ที่ตั้งไว้ 
แสดงว่ากิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้

          2. 
นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์การทดลองทางวิทยาศาสตร์ ผลการใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์
ทั้ง 45 กิจกรรม  นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์
 ค่าเฉลี่ยระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้
t-test
นักเรียนมีทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลังเรียนเพิ่มขึ้นทุกทักษะอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05

ผลงาน  เรื่องผลการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์  โดยใช้กิจกรรมการทดลองทางวิทยาศาสตร์สำหรับเด็กปฐมวัย 

ชั้นอนุบาลปีที่  3  ของคุณ จิระภา  เดือดขุนทด  มีประโยชน์สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำผลงานวิชาการได้  ขอบคุณค่ะSmile

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 34 คน กำลังออนไลน์