รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรอง                           ท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 ผู้รายงาน              นางปาณิศา  ร่วมจิตร ปีที่รายงาน          2554 บทคัดย่อ                รายงานการพัฒนาและการใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการอ่านและการเขียนบทร้อยกรอง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ก่อนและหลังเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง ที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย                          กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ปีการศึกษา 2554  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 26 คน ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องที่ใช้ในครั้งนี้ประกอบด้วย 1) หนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้ บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 จำนวน 8 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 16 แผน   แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ซึ่งเป็นข้อสอบแบบเลือกตอบ จำนวน 30 ข้อ และ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้าน
ตะตึงไถง
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) จำนวน 10  ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ( ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการทดสอบค่าที่ ( t-test) พบว่า1. ประสิทธิภาพของหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 พบว่าประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ทุกเล่ม ดังนี้ เล่มที่ 1 E1/ E2 = 81.35 / 81.54   เล่มที่ 2 E1/ E2 = 81.74 / 81.92 เล่มที่ 3 E1/ E2 = 83.88 / 84.24  เล่มที่4  E1/ E2 = 81.54 / 81.92 เล่มที่5 E1/ E2 = 81.35 / 82.96 เล่มที่6  E1/ E2 = 82.69 / 83.35  เล่มที่7 E1/ E2 = 82.31 / 83.46 และเล่มที่ 8 E1/ E2 = 81.92 / 83.46 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด                2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้วยหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านตะตึงไถง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1 หลังเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 24.88  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.53 ซึ่งสูงกว่าก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 15.46  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) เท่ากับ 1.94 มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .013. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อหนังสืออ่านเพิ่มเติมชุดอ่านเขียนเรียนรู้บทร้อยกรองท่องเที่ยวเมืองสุรินทร์ พบว่าโดยรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.22 ,S.D.=0.33) เมื่อพิจารณาเป็นรายการพบว่า เนื้อหาแต่ละเล่มน่าสนใจ  ตรงกับความต้องการของผู้เรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.35 ,S.D.=0.56) ค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาการเสนอเนื้อหาแต่ละเล่ม  เรียงลำดับจากง่ายไปยาก  มีความเหมาะสมกับระดับชั้นของผู้เรียน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.31 ,S.D.=0.68) ส่วนบทร้อยกรองในหนังสืออ่านเพิ่มเติมมีความหลากหลายน่าสนใจ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ( =4.08 ,S.D.=0.69) ค่าเฉลี่ยต่ำสุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์