รายงานการประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

บทคัดย่อ
 
รายงาน                การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา  2554 
ของนักเรียนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ปีที่รายงาน           2555

 

                การประเมินโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา  2554  ของนักเรียนโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา
ครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ปีการศึกษา  2554  2.
เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา  2554 3. เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา  2554  4.  เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ปีการศึกษา  2554
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบจำลอง ซิปป์ (
CIPP Model)  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  ครูผู้สอน จำนวนทั้งสิ้น  23  
คนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
3  จำนวน  65 
คน  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
จำนวน  32  คน 
ผู้ปกครองนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
จำนวน  65  คน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6  จำนวน  32  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนสรวงสุทธาวิทยา  ปีการศึกษา
2554  จำนวนทั้งสิ้น  15  คน  รวมกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น  จำนวน 
232  คน

                    ผลการประเมิน พบว่า
                    1.  ด้านบริบทหรือสภาวะแวดล้อมของโครงการ   ตามความคิดเห็นของครู พบว่าโดยภาพรวม      มีระดับความเหมาะสมในระดับมาก(

=4.29) และพบว่า  โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายเกี่ยวกับการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนได้อย่างชัดเจนมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด(

=
4.74)  และ              การประสานงานระหว่างบุคลากรทำให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินโครงการ   มีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด    (

= 4.00)
                    2.  ด้านปัจจัยพื้นฐานของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู  พบว่าโดยภาพรวม
มีระดับความเหมาะสมในระดับมาก  (

=4.22)  และพบว่า  ผู้บริหารและคณะกรรมการให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด(

= 4.70) และการได้รับงบประมาณสนับสนุนจากชุมชน  บุคลากร 
หรือหน่วยงานเอกชนมีความเหมาะสมเพียงพอมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  (

= 3.19)
                    3. ด้านกระบวนการของโครงการ ตามความคิดเห็นของครู  พบว่าโดยภาพรวม มีระดับความเหมาะสมในระดับมากที่สุด
(

=4.71)  และพบว่า  ดำเนินกิจกรรมโครงการตามแผนแต่ละขั้นตอนการดำเนินการที่กำหนดไว้ในโครงการมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด
(

= 5.00) และมีการกำหนดบทบาทและหน้าที่ความรับผิดชอบแก่บุคลากรในการดำเนินโครงการ,มีการประเมินผลการดำเนินโครงการมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  (

= 4.50)
                    4.ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับประสิทธิภาพการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครู  ตามความคิดเห็นของครู  และนักเรียน
  ตามความคิดเห็นของครูพบว่าโดยภาพรวม มีระดับความคิดเห็น       ในระดับมาก (

=3.91และการนำผลการประเมิน มาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด  (

= 3.61) ตามความคิดเห็นของนักเรียน
พบว่าโดยภาพรวม  มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก
(

=4.25) และ  พบว่า
บรรยากาศการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นกันเอง อบอุ่น และครูให้ความเอาใจใส่ดูและผู้เรียนอย่างทั่วถึง
มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด (

= 4.30)
และการนำผลการประเมินมาพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอมีคะแนนเฉลี่ยต่ำสุด          
                   5. ด้านผลผลิต
เกี่ยวกับทักษะการอ่าน  การคิด  การวิเคราะห์ 
และการเขียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 
6  ตามความคิดเห็นของครู  นักเรียน 
และผู้ปกครอง
พบว่า โดยภาพรวม  ตามความคิดเห็นของครู  นักเรียน 
และผู้ปกครอง
มีระดับความคิดเห็นในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกความคิดเห็น
     
                   6.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจากผลการทดสอบระดับชาติ
ขั้นพื้นฐาน(
O-NET)  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่
3 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  ปีการศึกษา
2553 และปีการศึกษา 2554
         ใช้คะแนนจากการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน(O-Net)  ของสถาบันทดสอบ          ทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 
พบว่าการดำเนินโครงการในปีการศึกษา
2554 มีคะแนนเฉลี่ย รวม เพิ่มขึ้นทั้งชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6
โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
เพิ่มขึ้น          ร้อยละ 
5.01  และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6   เพิ่มขึ้นร้อยละ  0.71   
                                7.1  ด้านผลผลิต เกี่ยวกับความพึงพอใจของครูผู้สอน นักเรียน 
ผู้ปกครอง 
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของโรงเรียน  ที่มีต่อ
โครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ปีการศึกษา 
2554  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3 
และชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6 
พบว่าโดยภาพรวมทุกความคิดเห็น
มีระดับความพึงพอใจ ในระดับมาก และผ่านเกณฑ์การประเมินทุกความคิดเห็น
 
                  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์