รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา

 

ชื่อเรื่อง                 รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน

                                วิชาเซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา 

                                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3

ผู้รายงาน              นายวิญญา  นาใจรีบ

ปีที่รายงาน           2554

 

บทคัดย่อ

                   รายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชา  เซปักตะกร้อ  กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  3  มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา  คือ 1.  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด  80/80  2.  เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101  3.  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ รหัสวิชา  พ 33101  4. เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  วิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101  กลุ่มตัวอย่างที่เป็นกลุ่มเป้าหมายเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่โรงเรียนสุรนารีวิทยา๒ อำเภอเมือง  จังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา 2553  ที่เรียนรายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101 จำนวน  35  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้ประกอบด้วย  1. เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา  พ 33101  จำนวน  เล่ม  ดังนี้ 1)  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ  2) เรื่อง การบริหารร่างกาย 3)  เรื่องการเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  4)  เรื่อง  การเล่นลูกด้วยหลังเท้า  5) เรื่อง  การเล่นลูกด้วยเข่า  6) เรื่อง                การเล่นลูกด้วยศีรษะ  7) เรื่อง  การเล่นเป็นทีม  8) เรื่อง  กติกาการแข่งขัน2.  แผนการจัดการเรียนรู้จำนวน  แผน  3.  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  จำนวน  30  ข้อ  4. แบบสอบถามความพึงพอใจ จำนวน  10  ข้อ

                   ผลการรายงานการพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชา  เซปักตะกร้อ กลุ่มสาระการเรียนสุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  สรุปผลได้  ดังนี้

                1.  การศึกษาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา 

33101  จำนวน  เล่ม มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ผู้รายงานได้นำเอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา  พ 33101  ไปใช้กับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3ปีการศึกษา  2553   ที่เรียนวิชา  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101 จำนวน  35  คน แล้วนำคะแนนมาคำนวณหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา 33101  จำนวน  เล่ม  พบว่า  เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ  86.35/85.21  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด  80/80 และมีประสิทธิภาพรายเล่ม ดังนี้  เล่มที่  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกีฬาเซปักตะกร้อ  เล่มที่   2  เรื่อง การบริหารร่างกาย   เล่มที่  3  เรื่อง การเล่นลูกด้วยข้างเท้าด้านใน  เล่มที่  เรื่อง  การเล่นลูกด้วยหลังเท้า  เล่มที่  5 เรื่อง  การเล่นลูกด้วยเข่า  เล่มที่เรื่อง การเล่นลูกด้วยศีรษะ เล่มที่เรื่อง  การเล่นเป็นทีม เล่มที่เรื่อง กติกาการแข่งขัน  มีเกณฑ์ประสิทธิภาพ  85.25/81.42 ,  84.45/84.28 , 86.40/85.14 ,86.85/85.42,  87.42/87.14 , 87.08/85.71 ,87.42/86.85  และ  88.45/86.28  ตามลำดับ

                   2.  การศึกษาดัชนีประสิทธิผลของเอกสารประกอบการเรียน  วิชาเซปักตะกร้อ พบว่ามีประสิทธิผลช่วยให้ผู้เรียนเกิดเรียนรู้ได้จริง  มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  0.8083 แสดงว่าเอกสารประกอบการเรียน  วิชาเซปักตะกร้อ  ทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้  ร้อยละ 80.83

                   3.  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้เอกสารประกอบการเรียน  รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101  พบว่า  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                   4.  การศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่นักเรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน รายวิชาเซปักตะกร้อ  รหัสวิชา พ 33101 พบว่า  โดยรวมนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ใน  ระดับ  มากที่สุด  มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.64 คิดเป็น  ร้อยละ  92.80 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ  0.47

        

               

                                                                                                                                                                                

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์