การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

เรื่อง  การสร้างแบบฝึกเสริมทักษะวิทยาศาสตร์

ชุดสารที่ใช้ในชีวิตประจำวัน   โดย  นายสุริยัน   อนุวงศ์ 1.  ความเป็นมาและสภาพของปัญหาชีวิตของคนเราในแต่ละวันต้องเวียนว่ายและผูกพันอยู่ในโลกของสารทั้งที่สามารถมองเห็นและ