รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของ โรงเรียนบ้านปางส้าน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง : รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของ
โรงเรียนบ้านปางส้าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
2
ผู้ประเมิน : นายภาคภูมิ ไชยยศ
ปีที่ประเมิน : ปีการศึกษา 2554
              รายงานการประเมินโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวลของโรงเรียนบ้านปางส้าน
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต
2 ในครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์ของการประเมินโครงการ
เพื่อประเมินความสอดคล้องของบริบทสภาวะแวดล้อมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการกับความต้องการจำเป็นของโรงเรียนและชุมชน
เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้น เกี่ยวกับความเหมาะสมของงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์
บุคลากรและวิธีการตามโครงการ เพื่อประเมินกระบวนการ
เกี่ยวกับความเหมาะสมของกระบวนการจัดการเรียนการสอนตามโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
เพื่อประเมินผลผลิต
เกี่ยวกับความสอดคล้องของผลการดำเนินโครงการกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของโครงการการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมวังไกลกังวล
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบการประเมินของสตัฟเฟิลบีม(
CIPP Model) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ใช้ประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จำนวนทั้งสิ้น
41 คน ประกอบด้วย ครู จำนวน 4 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 15
คน ผู้ปกครองนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 จำนวน 15 คน
และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน(ไม่รวมผู้อำนวยการสถานศึกษาและผู้แทนครู) จำนวน
7 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ แบบสอบถาม จำนวน 5
ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย
และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

               ผลการประเมิน พบว่า
      1. ผลการประเมินด้านบริบทของโครงการ
โดยภาพรวมมีความสอดคล้องและความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 

      2. ผลการประเมินด้านปัจจัยนำเข้าของโครงการ
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมและความเพียงพออยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 

      3. ผลการประเมินด้านกระบวนการของโครงการ
โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 

       4. ผลการประเมินด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก
ผ่านเกณฑ์การประเมิน
 

คำสำคัญ : การประเมินโครงการ, การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 10 คน กำลังออนไลน์