รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒

ชื่อเรื่อง                  รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน

                                และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒ 

                                จังหวัดนครราชสีมา

ผู้วิจัย                     นายสมยศ  สุวรรณธีระกิจ

ปีที่ทำการวิจัย      ปีการศึกษา 2553

______________________________________________________________________________

 

บทคัดย่อ

                        รายงานการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒   จังหวัดนครราชสีมา  มีวัตถุประสงค์การวิจัย ดังนี้  1) เพื่อศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  2)
เพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒
โดยใช้การบริหารระบบคุณภาพตามแนวความคิดของเดมมิ่ง
(Demming's  Circle)  3) เพื่อศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของครูโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  ปีการศึกษา  2553 
ดังนี้  (3.1) 
สภาพการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนโรงเรียน

สุรนารีวิทยา ๒ (3.2) 
ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนของครูโรงเรียน

สุรนารีวิทยา ๒  4) ประเมินผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒ (4.1) 
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนสุรนารีวิทยา ๒  ปีการศึกษา 2553  ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

(4.2) คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒ (4.3)  ผลกระทบจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอน 
กลุ่มตัวอย่างได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ตารางของ   Krejcie  และ  Morgan  กลุ่มตัวอย่างประกอบด้วยครูจำนวน  69 
คน  นักเรียนจำนวน  308 
คน  และผู้ปกครองนักเรียนจำนวน  308 
คน  เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  5  ระดับ 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย 
(

และ(S.D.) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้

                        ระยะที่  1 
ผลการศึกษาปัญหาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  ปีการศึกษา  2552  พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำ

มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ต่ำใน  ด้านการมีวินัย 
ใฝ่เรียนรู้  และ
การมุ่งมั่นในการทำงาน

                        ระยะที่  2 
การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  ผลการพัฒนาพบว่า  ครู 
นักเรียน 
และผู้ปกครองนักเรียน  มีความคิดเห็นต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา  ๒ 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 
มีค่าเฉลี่ย 
(

 )  เท่ากับ  4.51 , 4.79 
และ  4.73  ตามลำดับ 
และด้านการศึกษาผลการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  พบว่า

                                1.  การจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของครูผู้สอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  พบว่า 
ครูและนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
(

เท่ากับ  4.53 
และ  4.57  ตามลำดับ

                                2. 
ความพึงพอใจของครูและนักเรียนที่มีต่อการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  พบว่า 
ครู 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาครู 
โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 
(

เท่ากับ   4.52 
ครู 
มีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
(

เท่ากับ  4.54 
และนักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมพัฒนานักเรียน  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย 
(

เท่ากับ  4.58

                        ระยะที่  3 
ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  พบว่า

                                1.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  ปีการศึกษา 
2553 

มีค่าเฉลี่ย  (

เท่ากับ  2.77 
สูงกว่า  ปีการศึกษา  2552 
มีค่าเฉลี่ย 
(

เท่ากับ  2.66 
และถ้าพิจารณารายกลุ่มสาระการเรียนรู้ 
พบว่า  ในปีการศึกษา  2553 
มีค่าเฉลี่ย 
(

สูงขึ้นทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

                                2.
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  พบว่า 
ครู  นักเรียน  และผู้ปกครอง 
มีความคิดเห็นว่านักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา ๒  มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด  มีค่าเฉลี่ย
(

) เท่ากับ 4.67 , 4.73
และ 4.72
ตามลำดับ

                                3.
ผลกระทบจากการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนจากการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  มีผลกระทบภาพรวมต่อนักเรียน  ครู 
โรงเรียน  และชุมชน  ดังนี้

                                    3.1 
ผลต่อนักเรียน 
นักเรียนมีผลงานความสำเร็จจากการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการต่างๆ  อาทิ 
รางวัลเหรียญทองการแข่งขันศิลปหัตกรรมนักเรียน  ครั้งที่ 
60 
ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
จำนวน  7  รายการ 
รางวัลเหรียญเงิน  จำนวน  2 
รายการ 
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
มีผลการสอบเข้าเรียนต่อระดับอุดมศึกษา 
จำนวน  49  คน 
และรางวัล  ลูกเสืออาสา กกต.  เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น  ปีการศึกษา 
2553  ระดับประเทศ

                                   3.2 
ผลต่อครู 
จากการพัฒนาครูในกิจกรรมของโครงการมีครูได้รับการพัฒนาเลื่อนวิทยฐานะ  จากครูเป็นครูวิทยฐานะครูชำนาญการ  จำนวน 
5  คน 
และครูวิทยฐานะชำนาญการเป็นครูวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ  จำนวน 
24  คน  ได้รับรางวัลดีเด่น  จากการประเมินต่างๆ  อาทิ 
รางวัลครูผู้สอนสืบค้นวิชาคณิตศาสตร์ 
รางวัลครูผู้สอนดีเด่น  จำนวน  11 
คน  และรางวัลผู้กำกับลูกเสือ  กกต. 
เพื่อพัฒนาประชาธิปไตยดีเด่น 
ประจำปี  2553  เป็นต้น

                                   3.3 
ผลต่อโรงเรียน  โรงเรียนได้รับการพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานต้นสังกัดได้ดำเนินการตามโครงการที่เป็นนโยบายที่เกี่ยวข้องกับงานวิชาการของโรงเรียน  จำนวน 
18  รายการ

                                   3.4 
ผลต่อชุมชน 
จากการดำเนินงานโครงการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนสุรนารีวิทยา
๒  ปีการศึกษา  2553 
ทำให้สถานภาพของโรงเรียนเป็นที่ยอมรับ 
เชื่อถือ  เชื่อมั่น  และศรัทธาต่อชุมชน  ผู้ปกครองให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานเข้าเรียน  ในปีการศึกษา 
2554  เพิ่มขึ้นจากปีการศึกษา  2553 
ร้อยละ  6.12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์