รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ผลงาน         รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่
2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ผู้รายงาน     นางอนงค์  ละครอนันต์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ  ครูชำนาญการ

                  โรงเรียนบ้านชัยมงคล
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
1

ปีที่รายงาน      2553

 
บทคัดย่อ

                 รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา มีวัตถุประสงค์ คือ 1)
เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80   2)  เพื่อเปรียบเทียบ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

ระหว่างก่อนและหลังเรียน
และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา

                         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียน
ฯ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ปีการศึกษา
52
โรงเรียนบ้านชัยมงคล และบ้านระวิง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ตามขั้นตอนการหาประสิทธิภาพ ได้แก่ กลุ่มเล็ก จำนวน 3 คน
กลุ่มย่อย
จำนวน
10 คน และกลุ่มภาคสนาม จำนวน 30 คน
และกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองใช้เอกสารประกอบการเรียน ฯ  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 โรงเรียนบ้านชัยมงคล สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต
1
ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง  ซึ่งเป็นนักเรียน   ที่ผู้รายงานเป็นผู้สอนและเป็นครูประจำชั้น
จำนวน
10  คน

                         เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา
คือ
1)  อกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา  ที่ผู้รายงานจัดทำขึ้น จำนวน 14  เล่ม 14 เรื่อง
พร้อมคู่มือการใช้ ฯ จำนวน
14 แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 15
ชั่วโมง  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 หน่วยที่
2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แบบปรนัย  ชนิด  4 
ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ มีค่าความยากง่าย
อยู่ระหว่าง
0.33 – 0.65 และ อำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง 0.25
– 0.60
และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ
เท่ากับ
0.80  3)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา แบบมาตราประมาณค่า
(
Rating scale) จำนวน 10 ข้อ

                   สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ การหาประสิทธิภาพ
(E1/ E2)  ของเอกสารประกอบการเรียน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
 ค่าคะแนนเฉลี่ย (

) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบ
โดยใช้สูตร  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน 
(KR20) การหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
โดยใช้วิธีหาสัมประสิทธิ์แอลฟา
(a - Alpha Coefficient) และการทดสอบค่าที  (t –
test Independent)  

                        ผลการศึกษาปรากฏว่า

                        1.    เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เท่ากับ 81.19
/80.89 

                        2.    ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียน   
กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม
จริยธรรม ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
.05

                        3.    ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา
และวัฒนธรรม สาระที่
1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 หน่วยที่ 2 หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา อยู่ในระดับมาก
(

 =
4.25, S.D. = 0.96)  

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์