รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้ สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีท

ชื่อเรื่อง                           รายงานการพัฒนาและการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล

                                     กลุ่มสาระการเรียนรู้
สุขศึกษาและพลศึกษา  ชั้นประถมศึกษาปีที่
2  

ผู้ศึกษาค้นคว้า              นายประวิทย์   นิลจันทึก

ชื่อหน่วยงาน                
โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์)

ปีการศึกษา                     2553

 

 

บทคัดย่อ

                                                                  การศึกษาค้นคว้าครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป 
เรื่อง 
อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
 80/80  และเพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
2  ที่เรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า(ทองศรีสงเคราะห์) อำเภอปากช่อง 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา เขต
4  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1 ปีการศึกษา 2553  จำนวน  20  คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive
Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าประกอบด้วย บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  30  ข้อ  
ซึ่งมีความยากง่ายอยู่ระหว่าง 
0.40 -0 .64  อำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง
0.36 – 0.78  และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.82  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าดัชนีประสิทธิผล

                     

                      ผลการวิจัยพบว่า

1.  บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน
10 ชุด มีประสิทธิภาพเท่ากับ
91.80/83.17 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80
/ 80 ที่ตั้งไว้

2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง
อวัยวะสำคัญและการดูแล
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่า

ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

                        3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญและการดูแล
 

กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีค่าเท่ากับ  0.6314  ซึ่งแสดงว่าผู้เรียนมีคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ  63.14  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ค่าดัชนีประสิทธิผลที่  0.50 
แสดงว่าผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นหลังจากเรียนด้วยแผนการเรียนรู้
โดยใช้
บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง อวัยวะสำคัญ
และการดูแล
 กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้ผลการเรียนของนักเรียนเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่สูงขึ้น
ร้อยละ 63.14

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 52 คน กำลังออนไลน์