เทคนิคการสืบค้นข้อมูล การเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงจากแหล่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต

รูปภาพของ swk35647

เทคนิคการสืบค้นข้อมูล หมายถึง วิธีการต่างๆ
ที่ใช้ประกอบในการสร้างประโยคการค้นหา 
เพื่อให้ได้สารสนเทศที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด เทคนิคในการค้นหานั้น
สามารถแบ่งออกเป็น
2 แบบ คือ แบบค้นหาพื้นฐานหรืออย่างง่าย (Basic
Search) และการค้นหาแบบซับซ้อนหรือขั้นสูง (Advanced Search)

การเตรียมตัวก่อนการสืบค้นหาข้อมูล

1. ผู้ค้น จะต้องทราบว่าตนเอง
ต้องการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องใด และต้องมีข้อมูลประกอบในการค้นหา เช่น
ชื่อผู้แต่ง ชื่อสิ่งพิมพ์ หากไม่รู้ชื่อผู้แต่ง ชื่อสิ่งพิมพ์
ควรกำหนดคำค้นหรือหัวเรื่อง ที่จะใช้สำหรับการค้นหา เป็นต้น

2. รู้จักแหล่งสารสนเทศหรือเครื่องมือที่จะใช้ค้นหา เช่น
ถ้าต้องการค้นหาทรัพยากรห้องสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น
ซึ่งต้องการหาตัวเล่มในห้องสมุด ควรจะใช้ฐานข้อมูล
OPAC เป็นต้น

3. ต้องรู้จักวิธีการใช้ฐานข้อมูลหรือเครื่องมือที่ใช้ค้นหา เช่น รู้จักวิธีค้นหาแบบพื้นฐาน
หรือหากจะให้ดีก็ควรรู้จักการค้นหาแบบขั้นสูงด้วย
นอกจากนี้ยังต้องรู้จักวิธีการจัดการผลลัพธ์ ได้แก่ การบันทึก การสั่งพิมพ์
การส่งข้อมูลทาง
E-mail การจัดการรายการบรรณานุกรม เป็นต้น

4. ต้องรู้จักวิธีการใช้ห้องสมุดและการหาหนังสือบนชั้น ผู้ค้นต้องรู้วิธีการใช้ห้องสมุด
และวิธีการหาหนังสือบนชั้น

5. รู้จักกฎ กติกา
มารยาทในการใช้แหล่งสารสนเทศ ฐานข้อมูลหรือเครื่องมือค้นหา

เนื่องจากปัจจุบันยังมีผู้ใช้บริการบางส่วนที่ยังใช้ห้องสมุดไม่เป็น
ไม่รู้จักระเบียบฯ
ตลอดจนมีการละเมิดลิขสิทธิ์ในการใช้ฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์กันมากขึ้น

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลโดยทั่วไปมีดังนี้

1. การค้นหาแบบพื้นฐาน (Basic
Search)
  
เป็นการค้นหาสารสนเทศอย่างง่ายๆ ไม่ซับซ้อน โดยใช้คำโดดๆ
หรือผสมเพียง
1 คำ ในการสืบค้นข้อมูล
โดยส่วนใหญ่การค้นหาแบบง่ายจะมีทางเลือกในการค้นหา ได้แก่

1.1 ชื่อผู้แต่ง (Author)  เป็นการค้นหาโดยใช้ชื่อของบุคคล กลุ่มบุคคล นามปากกา
หรือชื่อหน่วยงาน/องค์กร ที่เป็นผู้แต่งหรือเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย
วิทยานิพนธ์ หรือทรัพยากรสารสนเทศนั้นๆ ซึ่งมีหลักการค้นหาง่ายๆ ดังนี้

1.1.1 ผู้แต่งคนไทย   เป็นการค้นหาชื่อบุคคล ตัวอย่างเช่น กุลธิดา
ท้วมสุข ให้ตัดคำนำหน้าชื่อออก เช่น นาย นาง นางสาว
หรือหากเป็นบุคคลที่มีบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ ให้ค้นด้วยชื่อ
และต่อท้ายด้วยบรรดาศักดิ์หรือฐานันดรศักดิ์ หากเป็นการค้นหาชื่อที่เป็น นามปากกา
ฉายาหรือสมณศักดิ์ ให้ค้นหาตามนามปากกา ฉายา หรือสมณศักดิ์ 

1.1.2 ผู้แต่งที่เป็นชาวต่างประเทศ   ให้ค้นหาโดยใช้ ชื่อสกุล
ตามด้วยชื่อกลางและชื่อต้น

1.1.3
ผู้แต่งที่เป็นหน่วยงาน/องค์กร  
ให้ค้นหาตามชื่อหน่วยงานหรือชื่อองค์กรนั้น เช่น
การค้นหาชื่อหน่วยงานที่มีทั้งหน่วยงานใหญ่และหน่วยงานย่อย
ให้ค้นหาโดยใช้ชื่อหน่วยงานใหญ่ก่อน แล้วตามด้วยชื่อหน่วยงานย่อย หากเป็นชื่อย่อ
เมื่อค้นหาให้ใช้ชื่อเต็ม

1.2 ชื่อเรื่อง (Title)   เป็นการค้นหาข้อมูล ด้วยชื่อเรื่อง เช่น ชื่อหนังสือ ชื่อบทความ
ชื่อเรื่องสั้น นวนิยาย ชื่องานวิจัย หรือวิทยานิพนธ์ การค้นโดยใช้ชื่อเรื่องนี้
เป็นการค้นหาแบบเจาะจง ดังนั้นผู้ค้น ต้องรู้จักชื่อเรื่อง
หลักการค้นหาด้วยชื่อเรื่องทั้งภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ใช้หลักการเดียวกัน คือ
ค้นหาตามชื่อนั้นๆ ได้เลย โดยระบบจะทำการค้นหาจากชื่อเรื่อง
เริ่มจากอักษรตัวแรกและตัวตามลำดับถัดไป

1.3 หัวเรื่อง (Subject Heading)  
คือ คำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเนื้อหาของหนังสือ
บทความ งานวิจัย วิทยานิพนธ์หรือทรัพยากรสารสนเทศ หัวเรื่องที่ใช้ในการค้นหานั้น
โดยปกติแล้ว
จะนำมาจากคู่มือหัวเรื่องที่ใช้กันเป็นมาตรฐานในห้องสมุดหรือหน่วยงานที่ให้บริการสารสนเทศ
ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ

1.4 คำสำคัญ (Keywords)   คือ
การค้นหาด้วยคำหรือวลีที่กำหนดขึ้นมา เพื่อใช้แทนเรื่องที่ต้องการค้นหา
โดยทั่วไปคำสำคัญจะมีลักษณะที่สั้น กะทัดรัด ได้ใจความ มีความหมาย
เป็นคำนามหรือเป็นศัพท์เฉพาะในแต่ละสาขาวิชา


2.การค้นหาแบบขั้นสูง (Advanced Search)   เป็นการค้นหาที่ซับซ้อนมากกว่าแบบพื้นฐาน
ซึ่งมีเทคนิคหรือรูปแบบการค้นที่จะช่วยให้ผู้ค้นสามารถจำกัดขอบเขตการค้นหาหรือค้นแบบเจาะจงได้มากขึ้น
เพื่อให้สามารถค้นหาข้อมูลได้ที่ตรงกับความต้องการมากที่สุด

2.1การสืบค้นข้อมูล โดยใช้ตรรกบูลีน (Boolean Logic) หรือการค้นหาโดยใช้
Operator เป็นการค้นหา โดยใช้คำเชื่อม 3 ตัว คือ AND, OR, NOT ดังนี้

           - AND ใช้เชื่อมคำค้น
เพื่อจำกัดขอบเขตการค้นหาให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหาคำว่า สัมตำที่เป็นอาหาร
มีรูปแบบการค้นดังนี้ คือ ส้มตำ
AND อาหาร หมายถึง
ต้องการค้นหาคำว่า ส้มตำ และคำว่า อาหาร

          - OR ใช้เชื่อมคำค้น
เพื่อขยายขอบเขตให้กว้างขึ้น เช่น ส้มตำไทย
OR ส้มตำปูปลาร้า
หมายถึง ต้องการค้นหาคำว่า ส้มตำไทย และ ส้มตำปูปลาร้า หรือค้นหาคำใดคำหนึ่งก็ได้

          - NOT ใช้เชื่อมคำค้น
เพื่อจำกัดขอบเขตให้แคบลง เช่น ต้องการค้นหาคำว่า ส้มตำ
AND อาหาร
NOT เพลง หมายถึง ต้องการค้นหา คำว่า ส้มตำ
เฉพาะที่เป็นอาหาร ไม่เอาเพลงส้มตำ เป็นต้น

-แหล่งอ้างอิง http://lib20.kku.ac.th/infoliteracy/opac_tip.html 

การสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ต

1.  เว็บไซต์ (Website) 
หมายถึง  ที่ตั้งเครือข่ายข้อมูลที่เชื่อมโยงติดต่อกันได้ทั่วทุกมุมโลกโดยการค้นหา
ข้อมูลในแต่ละเว็บไซต์จะต้องทราบชื่อเว็บไซต์ที่เราต้องการหาข้อมูลนั้น ๆ หรือสามารถค้นหาจากเว็บไซต์ที่เราต้องการค้นคว้าผ่านทางเว็บไซต์ที่เปิดบริการให้ค้นคว้าหา
ข้อมูลต่าง ๆ เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยได้ที่
www.google.com 
www.yahoo.com  www.sanook.com  เป็นต้น
1.1  การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ตามคำหลัก  จะต้องอาศัยการประมวลข้อมูลที่ต้องการค้นหาออกมาเป็นคำหลัก 
(keyword)  ให้ได้ก่อน
1.2  การสืบค้นข้อมูลในเว็บไซต์ตามหมวดหมู่ที่ทางเว็บไซต์ได้แบ่งหมวดหมู่ไว้
อย่างชัดเจนทำให้สะดวกมากขึ้น
  โดยการจัดหมวดหมู่ของแต่ละเว็บไซต์จะแตกต่างกัน

2.  ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ 
ห้องสมุดประเภทนี้จะแตกต่างจากห้องสมุดทั่วไปเพราะสามารถใช้บริการผ่านทาง
อินเทอร์เน็ต
  การค้นหาข้อมูลสะดวก  รวดเร็ว  โดยสามารถค้นคว้าได้จากชื่อเรื่อง 
หัวเรื่อง ชื่อหนังสือ  ชื่อผู้แต่ง  เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ (ISBN) 
เลขมาตรฐานสากลประจำวารสาร (ISSN)  สำนักพิมพ์ 
ปีที่พิมพ์  เป็นต้น  ซึ่งการค้นคว้าในห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์สามารถระบุข้อมูลหรือเงื่อนไขเฉพาะ
ได้ชัดเจน
  เช่น  ต้องการทราบผลงานของสุนทรภู่ 
เฉพาะเกี่ยวกับนิราศก็สามารถระบุเงื่อนไขที่เกี่ยวกับชื่อผู้แต่ง 
คือ  สุนทรภู่  และระบุหัวข้อเรื่อง  คือ  นิราศ  ระบบสามารถประมวลผลงานของสุนทรภู่เฉพาะเรื่องที่เป็นนิราศเท่านั้น

3.  ฐานข้อมูลออนไลน์  ฐานข้อมูล  คือ  แหล่งจัดเก็บข้อมูลหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง 
หรือหมายหัวข้อที่รวบรวมมาจากแหล่งข้อมูลหลาย ๆ แหล่ง  จำนวนข้อมูลในฐานข้อมูลมักมีมากมายนับหมื่น แสน หรือล้านรายการ
ออนไลน์ (online) 
เป็นคำทับศัพท์  หมายถึง  การเชื่อมโยงผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
การสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูลออนไลน์ให้ได้ตรงตามความต้องการ 
อาจใช้เทคนิคง่าย ๆ เข้าช่วย  ดังนี้
1.  ทำความเข้าใจความหมายของคำเชื่อมที่สำคัญ 3 คำ  คือ
"และ"                   
ใช้เพื่อจำกัดขอบเขตของข้อมูลให้แคบลง
   ตัวอย่าง 
ระบุว่า  "ว.วินิจฉัยกุล" 
และ  "เรื่องสั้น" 
ข้อมูลที่ได้จะเน้นข้อมูลของ ว.วินิจฉัยกุล  เฉพาะที่เกี่ยวกับเรื่องสั้นเท่านั้น  จะไม่ปรากฏเรื่องราวด้านอื่น
ๆ เลย

"หรือ"                   
ใช้เพื่อเพิ่มขอบเขตของข้อมูลให้กว้างขึ้น
                              ตัวอย่าง 
ระบุว่า  "ว.วินิจฉัยกุล" 
หรือ  "ทมยันตี"  ข้อมูลที่ได้จะเน้นข้อมูลที่เกี่ยวกับ  ว.วินิจฉัยกุล 
และทมยันตี  ทั้งหมดที่มีอยู่ในฐานข้อมูลนั้น
"ไม่"                      
ใช้เพื่อลดขอบเขตของข้อมูล
                              ตัวอย่าง 
ระบุว่า  "ว.วินิจฉัยกุล" 
ไม่  "ประวัติ"  ข้อมูลที่ได้จะเน้นเรื่องราวของ  ว.วินิจฉัยกุลทุกด้าน 
จะไม่มีเรื่องเกี่ยวกับประวัติชีวิตของ ว.วินิจฉัยกุล  เลย
2.  ใช้สัญลักษณ์  หากไม่ทราบวิธีสะกดคำที่ถูกต้อง
เครื่องหมายคำถาม ?                   
ใช้แทนอักษร 1 ตัว
เครื่องหมายดอกจัน*                   
ใช้แทนอักษรหลายตัว
ตัวอย่าง  ต้องการค้นเรื่องวิญญาณ 
แต่ไม่แน่ใจหรือไม่ทราบว่าตัวสะกดเป็น ณ หรือ น ให้พิมพ์
"วิญญา
?"
ต้องการค้นเรื่อง  ปัญจวัคคีย์ 
แต่ไม่แน่ใจตัวการันต์ให้พิมพ์  ปัญจวัคคี*
3.  ฐานข้อมูลอีริก (ERIC database)  ซึ่งเป็นฐานข้อมูลด้านการศึกษาให้ใช้คำว่า  NEAR  สำหรับการค้นที่รวมคำที่ใกล้เคียงกับคำที่ต้องการด้วย

แหล่งอ้างอิง http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=3058


การอ้างอิง  
หมายถึง 
การบอกแหล่งที่มาของข้อความที่ใช้อ้างอิง ในเนื้อหาที่นำมาเขียนเรียบเรียง
ปัจจุบันในสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นิยมใช้ คือ

การอ้างอิงแบบแทรกปนในเนื้อหา ซึ่งมี 2 ระบบ (ส่งศรี ดีศรีแก้ว,
2534 : 78) คือ

     1.1 ระบบนาม - ปี ( Author
- date)

            ระบบนาม - ปี
เป็นระบบที่มีชื่อผู้แต่ง
, ปีที่พิมพ์ และเลขหน้า ที่อ้างอิงอยู่ภายในวงเล็บ
ดังตัวอย่าง

                    (ชื่อผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์ : เลขหน้าที่อ้างอิง)

     1.2  ระบบหมายเลข (Number System)  เป็นระบบที่คล้ายคลึงกับระบบนาม
- ปี แต่ระบบนี้จะใช้หมายเลขแทนชื่อผู้แต่งเอกสาร

             อ้างอิง มีอยู่ 2 วิธี คือ

             1.2.1
ให้หมายเลขตามลำดับของการอ้างอิง

             1.2.2
ให้หมายเลขตามลำดับอักษรผู้แต่ง

 

การอ้างอิงจากอินเทอร์เน็ต  คือ การอ้างอิงข้อความ
หรือข้อมูลจาก
Internet ซึ่งเป็นการอ้างอิงเพื่อประโยชน์ทางวิชาการนั้น 
ภาพหรือข้อความมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา  ไม่เหมือนภาพหรือข้อความเอกสารที่เป็นกระดาษที่ยังคงมีหลักฐานให้ค้นคว้าหา
แหล่งที่มาอยู่ ดังนั้นการอ้างอิงจึงอาจจะค้นคว้าหาแหล่งที่มาได้ยาก

 ผู้แต่ง.//(ปีที่พิมพ์,/วันเดือนของวารสารหรือปีที่สืบค้น).//ชื่อบท
ความ.//ชื่อวารสารหนา.//(คำบอกแหล่งข้อมูลอิเลกทรอนิกส์).
//ปีที่(ฉบับที่)/:/หน้า.//แหล่งที่มา:/ชื่อของแหล่งที่มา;/ชื่อแหล่ง ย่อย.//วันที่สืบค้น. หัวข้อย่อยในเว็บไซต์หนา. (ปีที่สืบค้น).//แหล่งที่มา:/ชื่อของแหล่งที่มา;/ชื่อแหล่งย่อย.//วันที่สืบ
ค้น.

        เช่น

ราชบัณฑิตยสถาน. (2543). รายงานผลการวิจัยเรื่องการออกเสียงคำไทย(หนา).
(ออนไลน์).

แหล่งที่มา:http:.......html. วันที่สืบค้น 25 กรกฎาคม
2547. เป็นต้น
 

บรรณานุกรม (Bibliography)
หมายถึง
รายการของทรัพยากรสารสนเทศทั้งหมดที่ผู้ทำรายงานได้ใช้ประกอบการเขียนรายงาน
ทั้งที่ปรากฏชัดเจนโดยเขียนอ้างอิงไว้ และส่วนที่ไม่ปรากฏชัดเจน
แต่อาจเป็นเพียงการรวบรวมความคิดหลาย ๆ แนว แล้วนำมาเรียบเรียงใหม่

ลำดับ ประเภทบรรณานุกรม
1.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมหนังสือภาษาไทย
2.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมภาษาอังกฤษ
3.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมวิทยานิพนธ์
4.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากหนังสือ
5.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมบทความจากวารสาร
6.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากวารสาร
7.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมคอลัมน์จากหนังสือพิมพ์
8.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมโสตทัศนวัสดุ
9.
ตัวอย่าง บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์

   บรรณานุกรมสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ 

·       ฐานข้อมูล ซีดี - รอม

แบบที่1

               ผู้แต่ง. / /
ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสือ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี). / /
/ / / / / / / เข้าถึงได้จาก
/ : /แหล่งสารสนเทศ.

                        แบบ ข

                 ผู้แต่ง./ / (ปีที่พิมพ์ / ผลิต,/วัน / เดือน). / /
ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ]. / /
/ / / / / / / รายละเอียดทางการพิมพ์(ถ้ามี).
/ / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ.

ตัวอย่าง

                แบบ ก

                นพรัตน์  เพชรพงษ์. 
จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร. 

                              [ซีดี
- รอม]. 
วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต. 
เชียงใหม่ : มหาวิทยาลัย

                             
เชียงใหม่
, 2545.  สาระสังเขปจาก
: ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ไทย แผ่นที่
3, 2547.

                แบบ ข

                นพรัตน์  เพชรพงษ์. 
(
2545).  จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลของผู้ป่วยโรงพยาบาลพิจิตร.

 

                             [ซีดี - รอม].  วิทยานิพนธ์พยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต.  สาขาวิชาการบริหารการ

                             
พยาบาลบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.  สาระสังเขปจาก : ฐานข้อมูล

                             
วิทยานิพนธ์ไทยแผ่นที่
3, 2547.

·       ฐานข้อมูลออนไลน์

                 แบบ ก

                 ผู้แต่ง./ /
ชื่อเรื่อง./ / [ประเภทของสื่อ]. / / รายละเอียดทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / /

                               
เข้าถึงได้จาก / : /แหล่งสารสนเทศ. / / (วันที่ค้นข้อมูล / : / วัน / เดือน
/ ปี).

                 แบบ ข

                 ผู้แต่ง. / /
(ปีที่พิมพ์ / ผลิต
,/ วัน / เดือน). / / ชื่อเรื่อง. / / [ประเภทของสื่อ].
/ / รายละเอียด

                               
ทางการพิมพ์ (ถ้ามี). / / เข้าถึงได้จาก / : / แหล่งสารสนเทศ. / /

                                (วันที่ค้นข้อมูล
/ : / วัน / เดือน /ปี).

ตัวอย่าง

                  แบบ ก

                 
พิมลพรรณ  พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
http :

                                  / /
www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล
:
16 กันยายน 2546).

                  
เรวัติ  ยศสุข.  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ. 
[ออนไลน์].
6(6) ;

กุมภาพันธ์ - มีนาคม 2546.  เข้าถึงได้จาก : http : /
/                                                    
www.kalathai.com/think/view_hot. ?article_id

                               = 16.  (วันที่ค้นข้อมูล : 20 มิถุนายน 2547)

                  แบบ ก

 

                  
พิมลพรรณ   พิทยานุกูล.  วิธีสืบค้นวัสดุสารสนเทศ. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก :
http : / /

                                 / /
www.lib.buu.ac.th.  (วันที่ค้นข้อมูล
:
16 กันยายน 2546).

                  
เรวัติ  ยศสุข.  (
2546,กุมภาพันธ์ - มีนาคม).  "ผลิตภัณฑ์ใต้วงแขนอันตราย."  ฉลาดซื้อ. 

แหล่งอ้างอิง http://www.lib.nu.ac.th/nulibnet/index.php?topic=178.0

รูปภาพของ swk35616

แบ่งวรรคดี อ่านง่ายค่ะ

รูปภาพของ swk35578

ตัวหนังสือใหญ่ดี น่าอ่าน สรุปได้ชัดเจน

รูปภาพของ swk35558

เนื้อหาละเอียด อ่านแล้วเข้าใจง่าย มีการยกตัวอย่างชัดเจน

มีการจัดรูปแบบให้ง่ายต่อการอ่าน อ่านแล้วได้ความรู้เพิ่มขึ้นค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์