เทคนิคการสืบค้นข้อมูล และ หลักการเขียนบรรณานุกรมและการอ้างอิงแหล่งข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต >,,<

รูปภาพของ swk35736

เทคนิคการสืบค้น — Presentation Transcript

 • 1. Search Engine LAB.8 การค้นหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต
 • 2. ประเภทของ Search Engine Search
  Engine (Keyword Index) Search Directories (Subject Directories) Meta
  search Engines
 • 3. Search Engine (Keyword Index) Search Engine จะเป็นการรวบรวมชื่อและประเภทของเว็บไซต์ต่างๆ ด้วยการใช้โปรแกรมประเภท
  Spider หรือ Robot เข้ามาสำรวจข้อมูลของเว็บไซต์ต่างๆ
  และเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเว็บนั้น ๆ ไว้ในระบบฐานข้อมูล เช่น

  www.altavista.com, www.lycos.com ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีความเฉพาะเจาะจงตรงกับที่ต้องการ
  แต่มีความละเอียดในการจัดแยกหมวดหมู่ของข้อมูลค่อนข้างน้อย
 • 4. Search Engines Search Engines ค้นหา
  Keyword จาก Web page ฐานข้อมูล Search
  Engines Search Engines
 • 5. Search Directories 2. Web Directories เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูลแบบเป็นหมวดหมู่
  โดยใช้คนจำนวนมากทำหน้าที่ในการตรวจสอบฐานข้อมูลเพื่อแบ่งเป็นหมวดต่างๆ การแบ่งเช่นนี้จะทำให้ได้ฐานข้อมูลที่ชัดเจนที่สุด
  เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลที่ต้องการความถูกต้องแม่นยำ โดยเนื้อหาที่ได้สามารถนำไปอ้างอิงได้
  เช่น
  www.yahoo.com ( สาธิต Yahoo )
 • 6. 3. Meta search Engines 3. Meta Search Engine เป็น Search Engine ในแบบที่ไม่มีระบบ ฐานข้อมูลเป็นของตัวเอง
  การทำงานของระบบนี้จะอาศัยฐานข้อมูลจาก
  Search Engine หลายๆที่มาแสดงผลทำให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายมากขึ้น
  เหมาะสำหรับการค้นหาข้อมูลทั่วไปโดยไม่เน้นถึงความสำคัญของข้อมูลว่าต้องหา ได้ตรงเรื่อง

  100 % ( อธิบาย Mata DATA )
 • 7. www.google.com www.yahoo.com www.altavista.com
  www.lycos.com www.sanook.com www.hunsa.com ตัวอย่างของเว็บไซต์ที่ให้บริการ
 • 8. ใช้คำเชื่อมในการสืบค้น (Search
  Operators) and ,or , not ใช้เครื่องหมาย บวก เป็นการระบุให้ผลลัพธ์ของการค้น
  ต้องมีคำนั้นปรากฏอยู่หน้าเว็บเพจ ห้ามมีช่องว่างระหว่าง
  เครื่องหมายบวกกับคำหลัก ( สาธิต
  + เศรษฐกิจ + การเมือง
  ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 9. ใช้เครื่องหมาย ลบ เป็นการระบุผลลัพธ์ของการค้น
  ไม่ปรากฏคำนั้น ( สาธิต โรงแรม - รีสอร์ท
  ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 10. ใช้ เครื่องหมาย * (star) เป็นตัวร่วม ในกรณีที่ต้องการให้ค้นคำใดคำหนึ่งก็ได้ ให้ใช้
  OR เชื่อมคำ ( พิมพ์ด้วยอักษรตัวใหญ่ ) เช่น
  “ travel guide” hongkong * singapore ( สาธิต
  hongkong * singapore ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 11. ใส่เครื่องหมาย “ ” เมื่อต้องการสืบค้นข้อมูลจากกลุ่มคำหรือวลี หรือประโยคคำพูด ( สาธิต
  วชรวรรษ พรหมมา ” ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 12. ใช้คำมากกว่า 1 คำ
  เพื่อ ให้ได้ผลลัพธ์ที่มีขนาดแคบลงและชี้เฉพาะมากขึ้น หรือค้นจากไซต์ ( สาธิต
  เด็กดี
  ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 13. ค้นคำพ้อง ให้ใช้เครื่องหมาย ~
  ( tilde ) เช่น ~anthropologist ผลการค้นจะได้ทั้ง
  anthropologist ( นักมานุษยวิทยา ) และ archaeonologist
  ( นักโบราณคดี ) ( สาธิต
  ~anthropologist ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 14. Google สามารถใช้เป็นเครื่องคิดเลขได้ด้วย
  ตัวอย่าง เช่น
  100/2 หรือ 10^5 โดยใช้เครื่องหมาย
  + - * / ^ % หรือ พิมพ์คำว่า 5 kilometers in miles ( เพื่อถามว่า 5 กิโลเมตรเท่ากับกี่ไมล์ ?
  ) หรือ currency of japan in Thai money ( สาธิต kilometers in miles ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 15. • การค้นหาข้อมูลจากไฟล์ชนิดอื่นๆ
  ( file type ) ที่ไม่ใช้ htm เช่น
  pdf, ppt, xls, doc, rtf ให้ใช้ filetype: [extension] ตัวอย่างเช่น digital library filetype : ppt digital library
  filetype:doc ( สาธิต digital library filetype : ppt )
  เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 16. • การค้นหารูปภาพ ( สาธิต
  Thailand ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 17. • การค้นหารูปภาพ ( สาธิต
  digital library filetype : ppt ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 18. • การค้นหารูปภาพ ( สาธิต การตั้งค่าภาษา
  ) เทคนิคการสืบค้นข้อมูล
 • 19. www.metagopher.com www.askjeeves.com www.sanook.com
  www.looksmart.com www.google.com -> Meta Search Engine -> Search
  Engine -> Search Directories -> Search Directories -> Search
  Engine ไม่ลอง ... ไม่รู้ ...
 • 20. 1. ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ที่นักศึกษาสนใจ
  2. บอกแหล่งที่มาของข้อมูลว่ามาจากเว็บใดจำนวน 5 เว็บไซต์ (URL) 3. สรุปเนื้อหาโดยย่อของแต่ละเว็บไซต์
  4. ส่งงานมาที่ [email_address] 5. กำหนดส่งภายในวันที่ ... Assignment

การอ้างอิงทางบรรณานุกรม(ควรศึกษาให้ดีก่อน) 0.0

การ อ้างอิงทางบรรณานุกรม หมายถึง รายการเอกสาร สิ่งพิมพ์
หรือสื่ออื่นใด ที่ผู้ผลิตผลงานทางวิชาการใช้อ้างอิงในเอกสารผลงานของตน การแสดงรายการทางบรรณานุกรมไว้ที่ผลงานของท่านจึงนับเป็นการให้ความเคารพผล
งานทางปัญญาที่ผู้อื่นได้แสดงไว้ อีกทั้งยังมีประโยชน์ในการแสดงที่มาที่ไปขององค์ความรู้ในเรื่องนั้นๆ
ทำให้ผู้สนใจสามารถติดตามพัฒนาการของเรื่องนั้นได้ ในโอกาสหน้า

การแสดงรายการทางบรรรณานุกรม

สามารถ ทำได้หลายรูปแบบ หลักสำคัญในการเลือกรูปแบบการลงรายการคือ การเลือกใช้รูปแบบที่เป็นที่นิยมในแต่ละสาขาวิชา
หรือสถาบัน การเลือกใช้รูปแบบใดรูปแบบหนึ่งนั้น ผู้เลือกใช้ต้องเลือกใช้เพียงแบบใดแบบหนึ่งเท่านั้น
ไม่ควรนำรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งมาผสม หรือประยุกต์ใช้ปนกัน

การอ้างอิงแหล่งที่มาของเอกสาร

สิ่ง สำคัญอย่างหนึ่งที่บ่งบอกถึงการเป็นผลงานทางวิชาการคือ งานเขียนนั้นจะต้องมีการอ้างอิง
ดังนั้นผู้วิจัยจะต้องทำการบันทึกรายการเอกสารที่อ้างอิงไว้ ในการบันทึกทุกครั้ง
ต้องบันทึกข้อมูลประเภทของเอกสาร เช่น บทความ หนังสือ เว็บไซต์
และบันทึกรายละเอียดของเอกสารนั้นๆ เช่น หากเอกสารที่ท่านนำมาอ้างอิง เป็นต้น

สำหรับหนังสือ ข้อมูลที่ต้องบันทึก ได้แก่
ชื่อผู้แต่ง ชื่อเรื่อง สถานที่พิมพ์ สำนักพิมพ์ ปีที่พิมพ์ และหมายเลขหน้า
เป็นต้น

สำหรับบทความ
ข้อมูลที่ต้องบันทึกไว้เช่นเดียวกับหนังสือ
 แต่จะมีข้อมูลเกี่ยวกับหมายเลขฉบับ
และหมายเลขปีของวารสารนั้นๆ

รูปแบบของรายการอ้างอิงและบรรณานุกรมจะมีความแตกต่างกันในแต่ละสาขาวิชา
เรียกว่าเป็น รูปแบบการอ้างอิง (
citation style) 

หลักการเลือกรูปแบบการลงรายการ

1. หากเป็นนักศึกษา
ควรสอบถามจากผู้สอนว่าต้องการให้ใช้รูปแบบใด แล้วเลือกใช้แบบที่แนะนำนั้น

2. หาก ผู้สอนไม่ระบุรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ให้เลือกรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นสากล
หรือนิยมใช้กันทั่วไป ซึ่งสามารถตัดสินใจเลือกโดยพิจารณาจากสาขาวิชาที่ท่านสังกัดอยู่แป็นแนวทาง
เช่น

1)
APA
(American Psychological Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา
จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ

2)
AMA
(American Medical Association) เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์
สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะทางชีววิทยา

     
3)  Chicago
เป็น รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา
นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

    
4) MLA
(Modern Language Association) หรือ
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา วรรณกรรม ศิลป
และสาขามนุษยศาสตร์

    
5) Turabian
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับวิทยาลัย/มหาวิทยาลัย

6) Vancouver
เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์

3. เลือก ใช้รูปแบบของสถาบันกำหนด (ถ้ามี) ซึ่งส่วนใหญ่ศึกษาได้จาก คู่มือการลงรายการบรรณานุกรมเอกสารวิชาการเพื่อการสำเร็จการศึกษา
ได้แก่ วิทยานิพนธ์ หรือการค้นคว้าอิสระ ซึ่งมหาวิทยาลัยต่างๆ ได้กำหนดรูปแบบการลงรายการที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสถาบัน
เช่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหิดล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฯลฯ ทั้งนี้ แต่ละสถาบันต่างประยุกต์จากรูปแบบการลงรายการบรรณานุกรมที่เป็นสากล

รูปแบบการลงรายการที่สำคัญๆ

ในที่นี้ขอยกตัวอย่างการลงรายการทางบรรณานุกรมรูปแบบที่นิยมใช้กันทั่วไป
ได้แก่

APA (American Psychological Association)

เป็น รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชา
จิตวิทยา การศึกษา และสาขาสังคมศาสตร์อื่นๆ การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร, ปีที่(ฉบับที่),  เลขหน้า.

ตัวอย่าง

ชัยเสฏฐ์  พรหมศรี.  (2549).  การเป็นผู้นำที่มีจริยธรรม,
นักบริหาร,
26(3), 20-25.

Dubeck, L. (1990). Science
fiction aids science teaching. Physics
Teacher, 28,
316-318. 

(รายการตัวอย่างนี้ ไม่มีข้อมูลฉบับที่ ให้ลงรายการตามที่ปรากฏ)

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน).  ชื่อบทความ. 
ชื่อวารสาร,
ปีที่(ฉบับที่), เลขหน้า.  สืบค้นเมื่อ เดือน วัน,

                                       
ปี, จากฐานข้อมูล  ชื่อฐานข้อมูล.

ตัวอย่าง

Mershon, D. H. (1998,
November/December). Star trek on the brain: Alien minds, human minds. American Scientist, 86(6),
585. Retrieved July 29, 1999, from Expanded Academic ASAP database.

            การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์    

                       
ผู้แต่ง.  (ปี, เดือน วัน). 
ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  หน้า.

                       
ตัวอย่าง

สุชาติ  เผือกสกนธ์.  (9 มิถุนายน 2549). ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง.  ผู้จัดการรายวัน, น.13.

Di Rado, A. (1995, March 15). Trekking through college: Classes
explore modern society using the world of Star trek. Los Angeles
             
Times,
p. A3.

            การอ้างอิงจากหนังสือ

ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

Okuda, M., & Okuda, D. (1993). Star trek chronology: The history
of the future. New York:
Pocket Books.

           
การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

ผู้แต่ง.  (ปีที่).  ชื่อบท/ตอน.  ใน  ชื่อบรรณาธิการ (บรรณาธิการ)
ชื่อหนังสือ   (หน้า). สถานที่พิมพ์สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, N. E. (1988). Two sides
of paradise: The Eden myth according
to Kirk and Spock.
In D. Palumbo (Ed.), Spectrum
of the fantastic

(pp. 219-223).
Westport, CT: Greenwood.

           
การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม

ผู้แต่ง.  (ปีที่พิมพ์).  ชื่อบทความ.  ใน  ชื่อสารานุกรม
(ฉบับที่หน้า).  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

                       
ตัวอย่าง

Sturgeon, T. (1995). Science
fiction. In The
encyclopedia Americana
(Vol. 24, pp.  390-

             
392).  Danbury, CT: Grolier.

           
การอ้างอิงจากเว็บไซต์

                       
ผู้แต่ง.  (ปี).  ชื่อเรื่อง.  สืบค้นเมื่อวัน เดือน, ปีจาก ชื่อเว็บไซต์:  URL

                       
ตัวอย่าง

Lynch, T. (1996). DS9
trials and tribble-ations review.
Retrieved
October 8,
1997, from Psi Phi: Bradley's Science Fiction Club
Web site:
http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/
503r.html

AMA (American Medical Association)

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมระบบนามปี  นิยมใช้ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ และวิทยาศาสตร์
โดยเฉพาะทางชีววิทยา การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

           
หมายเลขลำดับการอ้างอิง.  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร. 
ปีที่; ฉบับที่: เลขหน้า.

            ตัวอย่าง

1.  Wilcox RV.
Shifting roles and synthetic women in Star trek: the
next generation. Stud
Pop Culture.
1991;13:53-65.

           
การอ้างอิงจากบทความในหนังสือพิมพ์

                       
หมายเลขลำดับการอ้างอิง.  ผู้แต่ง. 
ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์.  เดือน
วัน
, ปี: เลขหน้า.

                       
ตัวอย่าง

2.  Di Rado A.
Trekking through college: classes explore modern
society using the world of Star trek. Los
Angeles Times
. March
15, 1995:A3.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ. 
สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์.  หมายเลขเอกสารที่ให้บริการในชื่อฐานข้อมูล.

           
ตัวอย่าง

3.  Fuss-Reineck M. Sibling Communication in Star Trek:
The Next

                       
Generation: Conflicts Between Brothers.
Miami, Fla:
Annual Meeting
of the Speech Communication Association; 1993. ERIC Document
Reproduction Service ED364932.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือ           

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อหนังสือ
สถานที่พิมพ์: ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

4.  Okuda M, Okuda D. Star Trek Chronology: The History of
the Future.

New York: Pocket Books; 1993.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม        

หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการอำนวยการ
ชื่อบรรณาธิการ ,บรรณาธิการใหญ่; ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการบริหาร. ชื่อสารานุกรม
ฉบับที่.  ครั้งที่พิมพ์.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์:เลขหน้า.

ตัวอย่าง

5.  Sturgeon T.
Science fiction. In: Lorimer LT, editorial director;
Cummings C, ed-in-chief; Leish KW, managing ed. The Encyclopedia
 Americana
.
Vol 24. International ed. Danbury, Conn: Grolier
Incorporated; 1995:390-392.

การอ้างอิงจากบท/ตอนในหนังสือ

                     
หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง. 
ชื่อบทความ.  ใน: ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ.  ชื่อหนังสือสถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์ปีที่พิมพ์:เลขหน้า. 

                   
 ตัวอย่าง

        6.  James NE.
Two sides of paradise: the Eden myth according to Kirk
and Spock. In: Palumbo D, ed. Spectrum
of the Fantastic.
Westport,
Conn: Greenwood; 1988:219-223.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

                       
หมายเลขลำดับการอ้างอิง. ผู้แต่ง. 
ชื่อเรื่อง. 
ชื่อเว็บไซต์.  ปีที่.  
แหล่งที่มา:  URL. 

                                    
ค้นเมื่อ วัน เดือน, ปี.

                       
ตัวอย่าง

                       
7.  Lynch T. DSN
trials and tribble-ations review.
Psi Phi: Bradley's
Science Fiction Club Web site. 1996. Available at:
http://www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep
/503r.htm. Accessed October 8, 1997.

Chicago

เป็น รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในทุกสาขาวิชา นิยมใช้ในการลงรายการหนังสือ
นิตยสาร หนังสือพิมพ์ และเอกสารที่อ้างอิงเป็นเอกสารที่ไม่เป็นวิชาการมากนัก

การอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

                       
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ. 
ชื่อวารสาร 
ปีที่ (ฉบับที่): เลขหน้า.

                       
ตัวอย่าง

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting
roles and synthetic women in Star

                       
trek: The next generation. Studies
in Popular Culture
13 (2): 53-65.

การอ้างอิงบทความในนิตยสาร

            ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.   ชื่อนิตยสาร, วัน เดือน.

ตัวอย่าง           

Smith, Jane. 1996. There is no
resisting the Borg queen. Maclean's,

                       
December 2.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

           
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์
วันเดือน, หน้า.

           
ตัวอย่าง

Di Rado, Alicia. 1995. Trekking
through college: Classes explore

                       
modern society using the world of Star trek. Los Angeles Times,

                       
March 15, sec. A.

การอ้างอิงจากหนังสือ

                       
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อหนังสือ.  สถานที่พิมพ์: สำนักพิมพ์.

           
ตัวอย่าง

Okuda, Michael, and Denise Okuda.
1993. Star trek chronology:
The

                       
history of the future
. New
York: Pocket Books.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม        

ในกรณีที่สารานุกรมนั้น
เป็นชื่อที่รู้จักกันดี เช่น
Encyclopedia Americana ในการอ้างอิง
ควรอ้างอิงในเนื้อหาของรายงาน จะไม่นำไปเป็นรายการอ้างอิงท้ายรายงาน
 แต่หากบทความนั้นเป็นบทความที่นำมาจากหนังสืออ้างอิงที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักเท่าไรนัก
ให้อ้างอิงเช่นเดียวกับ บทความในหนังสือ (
Articles from less well known
reference books can be treated as a Book
Article or Chapter
)

ตัวอย่างเช่น           

•§        
In his article on science fiction in the 1995 edition of the

Encyclopedia Americana,
Theodore Sturgeon says that the

phrase, science fiction, was created by Hugo Gernsback.

•§        
Theodore Sturgeon says that the phrase, science fiction, was

created by Hugo Gernsback (Encyclopedia
Americana
, 1995 ed.,

s.v. "Science fiction.").

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

(กรณีที่เป็นหนังสือชุด  ให้ลงข้อมูลหมายเลขเล่มก่อนหมายเลขหน้า
เช่น
3:26-27)

ผู้แต่ง
ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.  ในชื่อหนังสือ, บรรณาธิการเลขหน้า. สถานที่พิมพ์:  

             
สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, Nancy E. 1988. Two sides
of paradise: The Eden myth

           
according to
Kirk and Spock. In Spectrum
of the fantastic
,

                       
ed. Donald Palumbo, 219-223. Westport, CT: Greenwood.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

           
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความสถานที่พิมพ์ : สำนักพิมพ์, ไฟล์ข้อมูล,
หมายเลข

           
ตัวอย่าง

Fuss-Reineck, Marilyn. 1993. Sibling communication in Star trek:
The next generation: Conflicts between brothers
. Miami, FL: Speech
Communication Association, text-fiche, ED364932.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

           
ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ.
ผู้รับผิดชอบ.
  URL (วันที่ เดือนปีที่สืบค้น)


           
ตัวอย่าง

Lynch, Tim. 1996. Review of DS9
trials and tribble-ations. Psi Phi:

Bradley's Science Fiction Club.
http://www.bradley.edu/campusorg/

           
psiphi/DS9/ep/503r.html (accessed October 8, 1997).

Turabian         

เป็น รูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่เป็นที่นิยมใช้ในสาขาวิชาทั่วไปในระดับ
วิทยาลัย/มหาวิทยาลัยการอ้างอิงมีข้อกำหนดตามแหล่งที่มาของเอกสารที่นำมาใช้ อ้างอิงดังนี้
     

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปีที่ (เดือน): เลขหน้า.

ตัวอย่าง

Wilcox, Rhonda V. 1991. Shifting
roles and synthetic women in Star
trek: The next generation.
Studies in Popular Culture 13 (June):

                       
53-65.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์, วัน เดือน,
หน้า.

ตัวอย่าง

Di Rado, Alicia. 1995. Trekking
through college: Classes explore
modern society using the world of Star trek.
Los
Angeles Times
,
                       
15 March,
A3.

การอ้างอิงจากหนังสือ

ผู้แต่ง.  ปี.  ชื่อเรื่อง.  สถานที่พิมพ์:
สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

Okuda, Michael, and Denise Okuda. 1993. Star
trek chronology: The

     history
of the future
.
New York: Pocket Books.

การอ้างอิงจากบทความในหนังสือประเภทสารานุกรม
หนังสือที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไป
ในการอ้างอิงจะนิยมอ้างอิงในข้อความของรายงาน โดยใส่เครื่องหมาย วงเล็บ
 
ตัวอย่างเช่น

(Theodore Sturgeon, "Science
fiction,"
in Encyclopedia Americana, 1995
ed.
)

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์. 
ชื่อบทความ
ใน  ชื่อหนังสือ, ชื่อบรรณาธิการ,
เลขหน้า.  สถานที่พิมพ์ :
สำนักพิมพ์.

ตัวอย่าง

James, Nancy E. 1988. Two sides
of paradise: The Eden myth
according to Kirk and Spock.
In Spectrum
of the fantastic
,
           
ed. Donald Palumbo,
219-223. Westport,
CT:
Greenwood.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์.  ชื่อบทความ
สถานที่พิมพ์ : ผู้ผลิต.  ชื่อฐานข้อมูล, หมายเลขเอกสาร.

ตัวอย่าง


ERIC Document

Fuss-Reineck, Marilyn. 1993. Sibling
communication in Star trek: The

next
generation: Conflicts between brothers
.
Miami,
FL:
Speech
Communication Assocation.
ERIC, ED
364 932.

การอ้างอิงจากเว็บไซต์

ผู้แต่ง.  ปีที่พิมพ์. 
ชื่อเอกสาร
สถานที่พิมพ์ : ผู้ผลิตหรือเจ้าของเว็บไซต์. 
ออนไลน์. สืบค้น 

           
จากอินเทอร์เน็ต, http://www/, ค้นเมื่อวัน เดือน ปี

                       
ตัวอย่าง


Lynch, Tim. 1996. DS9 trials and tribble-ations review. Peoria,
IL:

Bradley University. On-line.
Available from Internet, http://
www.bradley.edu/campusorg/psiphi/DS9/ep/503r.html,
accessed
8 October 1997.
             

Vancouver

เป็นรูปแบบการลงรายการทางบรรณานุกรมที่นิยมใช้ในสาขาวิทยาศาสตร์และการแพทย์
มีข้อกำหนดใน   การลงรายการบรรณานุกรมตามแหล่งที่มาของเอกสารที่ใช้อ้างอิงดังนี้

การอ้างอิงจากบทความในวารสาร

 (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร  ปี เดือน ที่พิมพ์;ปีที่(ฉบับที่ ):เลขหน้าเริ่มต้นบทความ-เลขหน้าสิ้นสุดบทความ.

ตัวอย่าง

กรณีผู้แต่ง
3 คน

 (1) Vega KJ, Pina I, Krevsky B. Heart transplantation is
associated with an increased risk for pancreatobiliary disease. Ann Intern Med
1996 Jun 1;124(11):980-3.

           
กรณีผู้แต่งเป็นชื่อหน่วยงาน

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) หน่วยงานผู้เขียนบทความชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร 
ปีที่พิมพ์;ฉบับที่:  เลขหน้าเริ่มต้น-เลขหน้าสิ้นสุดบทความ.

ตัวอย่าง

 (2) The Royal Marsden Hospital Bone-Marrow Transplantation
Team. Failure of syngeneic bone-marrow graft without preconditioning in
post-hepatitis marrow aplasia. Lancet 1977;2:242-4.

           
กรณีไม่ปรากฏชื่อผู้แต่ง

           
(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อบทความ
(บทบรรณาธิการ).
  ชื่อวารสาร  ปีที่พิมพ์; ฉบับที่:เลขหน้า.

           
ตัวอย่าง

 (3) Coffee drinking and cancer of the pancreas (Editorial).
Br Med J 1981;283:628.

การอ้างอิงบทความจากหนังสือพิมพ์

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อบทความ.  ชื่อหนังสือพิมพ์  วัน เดือนปี;ภาคตอน:เลขหน้า.

           
ตัวอย่าง           

(4) Kelly P. Medicare could
benefit from government plan. The Australian 1999 Aug 15;Sect. C:1-2.

การอ้างอิงจากหนังสือ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อผู้แต่ง.  ชื่อเรื่อง.  ครั้งที่พิมพ์.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์;ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 (5) Eisen HN. Immunology: an introduction to molecular and
cellular principles of the immune response. 5th ed. New York: Harper and Row;
1974.

      
กรณีผู้แต่งเป็นบรรณาธิการ/ ผู้เรียบเรียง

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ชื่อบรรณาธิการ,
บรรณาธิการ.  ชื่อเรื่อง.  เมืองที่พิมพ์:สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์,
หน้า.

ตัวอย่าง

 (6) Dausset J, Colombani J, editors. Histocompatibility
testing 1972. Copenhagen: Munksgaard; 1973, p. 12-8.

การอ้างอิงบทความในหนังสือ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง
ชื่อผู้เขียนบทความ.  ชื่อบทความ. 
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  ชื่อ หนังสือเมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์, หน้าที่ปรากฏบทความ.

 (7) Weinstein L, Swartz MN. Pathogenic properties of
invading micro-organisms. In: Sodeman WA Jr, Sodeman WA, editors. Pathologic
physiology: mechanisms of disease. Philadelphia: WB Saunders; 1974, p. 457-72.

การอ้างอิงจากบทความในฐานข้อมูล

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง. 
ชื่อบทความ.  ชื่อวารสาร [ชนิดของรายการทรัพยากรเดือนปีที่ฐานข้อมูลปรับปรุงครั้งล่าสุด 
[วันเดือนปีที่อ้างอิง] : เลขหน้าของบทความ. 
Available from :URL:

ตัวอย่าง

 (8) Brun M, Reynouarda JM, Jezequel L. A simple shear wall
model taking into account stiffness degradation. Engineering Structures [serial
online] 2003 Jan [cited 2003 Jul 30];25(1):1-9. Available from:
URL:http://buddy.lib.unimelb.edu.au

กรณีผู้แต่งบทความมีมากกว่า 6 คน
ให้ลงรายการผู้แต่งเฉพาะ
6 คนแรก ที่เหลือให้ใช้คำว่า
และคนอื่นๆ
  หรือ et.al. เช่น

 (9) Garfinkel PE, Lin E, Goering P, Dausset J, Colombani J,
Swartz MN. et al. Should amenorrhoea be necessary for the diagnosis of anorexia
nervosa? Br. J. Psych [serial online] 1996 Apr [cited 1999 Aug
17];168(4):500-506. Available from: URL:http://biomed.niss.ac.uk

           
การอ้างอิงเอกสารประเภทรายงานการประชุม

           
การลงรายการอ้างอิงเอกสารประเภทรายงานการประชุม
ให้ยึดหลักเดียวกันกับหนังสือ

  (หมายเลขลำดับการอ้างอิง)
ชื่อบรรณาธิการ, บรรณาธิการ.  
ชื่อเรื่อง.  ชื่อการประชุม; วัน เดือน ปี;   สถานที่จัดประชุม. 
เมืองที่พิมพ์สำนักพิมพ์
ปีที่พิมพ์.

ตัวอย่าง

 (10) Kimura J, Shibasaki H, editors. Recent advances in
clinical neurophysiology. Proceedings of the 10th International Congress of EMG
and Clinical Neurophysiology; 1995 Oct 15-19; Kyoto, Japan. Amsterdam:
Elsevier; 1996.

การอ้างอิงจากการนำเสนอผลงานในการประชุมทางวิชาการ

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) ชื่อผู้นำเสนอผลงาน.  ชื่อเรื่องที่นำเสนอ. 
ใน ชื่อผู้ดำเนินการประชุม, บรรณาธิการ.  
ชื่อการประชุม.  Pertinent information (ชื่อการประชุม;วันเดือนปี; สถานที่จัดประชุม.  เมืองที่พิมพ์: สำนักพิมพ์; ปีที่พิมพ์,
หน้า.

ตัวอย่าง

 (7) Bengtsson S, Solheim BG. Enforcement of data protection,
privacy and security in medical informatics. In: Lun KC, Degoulet P, Piemme TE,
Reinhoff O, editors. MEDINFO 92. Proceedings of the 7th World Congress on
Medical Informatics; 1992 Sep 6-10; Geneva, Switzerland. Amsterdam:
North-Holland; 1992, p. 1561-5.

      การอ้างอิงจากเว็บไซต์

(หมายเลขลำดับการอ้างอิง) 
ผู้แต่งหรือผู้รับผิดชอบ.  ชื่อเรื่อง.
แหล่งที่มา
: URL: วันเดือนปีที่ค้นข้อมูล.

ตัวอย่าง

 (12) BIOSIS. Thesaurus used in Zoological Record. Available
at: URL:http://www.biosis.org/. Accessed Jul 30, 2003.

          การอ้างอิงจากสื่อมัลติมีเดีย

           
(
หมายเลขลำดับการอ้างอิง)  ผู้แต่ง. 
ชื่อเรื่อง [รูปแบบของข้อมูล].  เมืองที่ผลิต: สำนักพิมพ์ปีที่ผลิต.

(10) Summers R, Sproles ET, Davis G. Asthma [Videorecording]. New
Orleans: Louisiana State University Medical Television; 1979.

กรณีไม่มีชื่อผู้แต่ง

(11) CDATA 96 with MapInfo professional: census 1996 [Computer
file]. Canberra: Australian Bureau of Statistics; 1997.

 

การค้นหาข้อมูลหนังสือจากห้องสมุด

  UTHOR (ผู้แต่ง)
เมื่อเข้าสู่ทางเลือกนี้ ให้พิมพ์ชื่อ - นามสกุลผู้แต่ง ถ้าเป็นชาวต่างประเทศ ให้พิมพ์ชื่อสกุลแล้วตามด้วยชื่อตัว ผู้แต่งอาจรวมถึงบรรณาธิการ หน่วยงาน ผู้แต่งร่วม เป็นต้น เมื่อค้นชื่อผู้แต่งเพียงชื่อเดียว (ชาวไทย) หรือชื่อสกุล (ชาวต่างประเทศ) ระบบจะแสดงชื่อนั้นออกมาทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นนามสกุลใดก็ตาม เมื่อเลือกรายการที่ต้องการ ระบบจะแสดงเลขเรียกหนังสือและสถานที่ที่จัดเก็บให้ทราบ

TITLE (ชื่อเรื่อง)
พิมพ์ชื่อเรื่องที่ต้องการ กรณีที่จำชื่อเรื่องได้ไม่หมด ก็สามารถค้นได้ โดยพิมพ์คำเริ่มต้นของชื่อหนังสือ ระบบจะแสดงรายการหนังสืออก   มาให้เลือก ผู้ใช้จะสามารถตรวจสอบได้ว่าเล่มไหนเป็นเรื่องที่ต้องการ

SUBJECT (หัวเรื่อง)
คือคำวลีที่ใช้แทนเนื้อหาในหนังสือ เมื่อพิมพ์หัวเรื่องที่ต้องการแล้วคลิกที่ search ระบบจะแสดงรายการหนังสือที่มีอยู่ออกมา เลือก         หมาย   เลขที่ต้องการ ระบบจะแสดงเลขเรียกหนังสือและสถานที่จัดเก็บให้ทราบ

WORDS (คำสำคัญ)
โดยสืบค้นจากคำในชื่อเรื่อง ชื่อชุด และสารบัญ และสามารถนำคำ and or not มาเชื่อมให้ได้ข้อมูลที่กว้างขึ้นหรือแคบลงได้ การค้น       หนังสือจากทางเลือกนี้ ระบบจะแสดงให้ทั้งหนังสือภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ (ถึงแม้จะใช้ Keyword ภาษาไทย)

ISBN / ISSN
(เลขประจำหนังสือสากล / เลขประจำวารสารสากล)
โดยสืบค้นจากเลข ISBN (เลขประจำหนังสือสากล) หรือ เลข ISSN (เลขประจำวารสารสากล)

Call Number : LC/Local (เลขหมู่ : LC/ระบบอื่น)
กรณีที่มีเฉพาะเลขเรียกหนังสือ สามารถใช้ทางเลือกนี้ได้ เมื่อพิมพ์เลขเรียกหนังสือลงไป ระบบจะแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับหนังสือให้       ทราบ

New Books Titles (รายชื่อหนังสือและโสตทัศนวัสดุใหม่)
สำหรับตรวจรายชื่อหนังสือ วิทยานิพนธ์ โสตทัศนวัสดุใหม่ ๆ ที่เข้ามาห้องสมุด

Course Reserve by Course Name
ให้รายชื่อหนังสือสำรองตามรายการวิชาโดยพิมพ์รหัสวิชาจะปรากฏรายชื่อหนังสือสำรองในวิชานั้น ๆ เลขเรียกหนังสือ และสถานที่จัดเก็บ

Course Reserve by Instructor

ให้รายชื่อหนังสือสำรองตามรายชื่อของอาจารย์แต่ละท่าน โดยพิมพ์ชื่ออาจารย์ก็จะปรากฏรายชื่อเลขเรียกหนังสือ และสถานที่จัดเก็บ

   View Your Own Library Record
ดูรายละเอียดการยืมคืน ทางเลือกนี้สำหรับตรวจสอบรายการหนังสือที่ผู้ใช้ยืมออกไป

SUGGESTION I have for the library
ข้อเสนอแนะสำหรับห้องสมุด ทางเลือกนี้สำหรับผู้ใช้ที่ต้องการเสนอแนะสิ่งต่าง ๆ ให้ห้องสมุด เพื่อปรับปรุงการบริการให้ดียิ่งขึ้น

BOOKS I would like the library to acquire
แนะนำหนังสือ ทางเลือกนี้สำหรับเสนอรายชื่อหนังสือหรือสิ่งพิมพ์ที่ผู้ใช้ต้องการให้ห้องสมุดจัดซื้อ

 

 

รูปภาพของ swk37934

เนื้อหาละเอียด อ่าเข้าใจดีจร้าาา Laughing

รูปภาพของ swk38118

เนื้อหาดี มีสาระมาก ได้ใจความ สีสันสวยงาม

รูปภาพของ swk36011

การจัดเรียงเป็นระเบียบ

เนื้อหาละเอียดมาก Laughing 

รูปภาพของ swk35817

มีการเน้นอักษร ตัวสำคัญและ การเรียง ทำให้น่าอ่าน เนื้อหาละเีอียดครับ

รูปภาพของ swk35381

เนื้อหาเยอะ ครอบคลุมดีมาก :)

เนื้อหาละเอียดดี จัดตกแต่งเป็นระเบียบ :")

รูปภาพของ swk37879

เนืื้อหาละเอียดมากก มีตัวอย่างประกอบด้วย ^^

รูปภาพของ swk37913

:: เนื้อเยอะ' มีตัวอย่างประกอบ ดีดี

รูปภาพของ swkchittrakorn

ขาดหลักการสืบค้นข้อมูลหนังสือจากห้องสมุด ค้นมาใส่เพิ่มเติมด้วย

รูปภาพของ swk38110

ข้อมูลเยอะ ละเอียดดีค่ะ Laughing

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 119 คน กำลังออนไลน์