มจพ.เปิดรับสมัครใน หลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย

โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  สังกัดวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ได้การจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช. ปัจจุบันมี 3 สาขาวิชา  คือ เครื่องกล (โปรแกรมภาษาไทย)   ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรมภาษาไทย)  โยธา (โปรแกรมภาษาไทย)  และไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ [โปรแกรมภาษาไทย ,(หลักสูตร English Program)]  โดยจะเปิดรับสมัคร นักเรียนสายสามัญ จะต้องเรียนเหมือนกัน คือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ    โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ.เป็นการเรียนการสอนในหลักสูตร “เตรียมวิศวกรรมศาสตร์” ซึ่งเป็นแห่งแรกของประเทศไทยที่ได้พัฒนาหลักสูตร ป.วช. เป็น“เตรียมวิศวกรรมศาสตร์”เพื่อให้สอดคล้องกับการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
 
 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ การจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช.   ในช่วงที่ก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการเรียนในสมัยนั้นเรียนฝึกปฏิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี  ภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการทดลองใช้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทฤษฎีน้อยกว่าปฏิบัติแต่เน้นการฝึกปฏิบัติมาก  เรียนปฏิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน ทฤษฎี 2 วัน คือ ปฏิบัติ 60%  เรียนทฤษฎี 40% จากนั้นปรับทฤษฎีมากขึ้น ปฏิบัติน้อยลงโดยเน้นทฤษฎี 50 ปฏิบัติ 50 เพื่อเน้นวิชาการในการ เรียนต่อระดับวิศวะ ที่มีสายปฏิบัติมีความชำนาญงาน  ควบคู่ไปกลับการ “สร้างคนสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง”
 
 
การเรียนการสอนทั้ง 3 สาขาวิชา  จะเป็นนักเรียนสายสามัญจะต้องเรียนเหมือนกันคือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   นอกจากนั้นเป็นวิชาเฉพาะทาง  เช่น นักศึกษา สาขาเครื่องกล เรียนพื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ช่างกลโรง ช่างยนต์  เขียนแบบ  งานเชื่อม  สาขาไฟฟ้า เรียนวิชาเฉพาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่  สาขาโยธาเรียนด้านโยธา และงานไม้ ควบคู่กันคือหลักสูตรหลัก ใน 3 ปี  ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.  เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน ทางช่าง จัดบริการฝึกพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและทักษะที่แน่น  นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมวิศวะมีความเข้มข้น เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตลอดจนสามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาตรี  และมีความสามารถเชี่ยวเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ตั้งแต่ต้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปให้มากขึ้นและผลเป็นที่น่าพอใจ
 
 
วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มจพ. สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการ เรียนการสอนระดับ ปวช. ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน  และนักศึกษาของเราก็มีศักยภาพ  นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียน ปวช.  ก็มีศักยภาพในการเรียนต่อวิศวค่อนข้างสูง  และเล็งเห็นว่าเมื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อฝึกนักศึกษา ให้มีความชำนาญ และมีโอกาสในการศึกษาต่อระดับในระดับปริญญาตรี   อีกทั้งหลักสูตรของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวะ มีวิชาพื้นฐานทางวิศวะที่มีความสำคัญแก่นักเรียนที่จบ ม. 6 สายสามัญไม่ได้เรียนบางวิชามา เช่น วิชาเขียนแบบ วิชาพื้นฐานทางช่าง  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี
 
นักเรียนที่จบ ม. 6 บางคนไม่ได้เรียนมา  บางคนไม่มีความถนัด มาสายทางปฏิบัติ  หรือที่เราเรียกว่าวิศวะสายปฏิบัติหรือ Partical  Engineer ยังดำเนินการอยู่ แต่หลักสูตร ปวช. อาจจะไม่ตรงสายเท่าไหร่ เช่น วิศวฯ   สาขาออกแบบเครื่องกล ออกแบบเครื่องพิมพ์ ซึ่งนักเรียนควรมีพื้นฐานทักษะการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญการทำแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การจัดหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบสนอง ความต้องการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเพื่อศึกษาต่อยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้
 
 
มจพ. ใช้รูปแบบที่เน้นนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับสูงทาง Partical Engineer ให้มีพื้นฐานปฏิบัติมากขึ้นเน้นการใช้เครื่องจักร    โดยที่นักเรียน ระดับ ปวส. เรียนทุกสาขา ทั้ง ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เรียนเหมือนกันหมด อีกสาขาหนึ่งที่เน้นเฉพาะทางและจะเปิดสอน คือ สาขายานยนต์ ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางซึ่งละสถาบันการศึกษาจะแข่งขันกันค่อนข้างสูง
 
 
เมื่อย้อนไปปี 2551  นักศึกษาได้ความสนใจมากและในปีนี้มีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ สำหรับ ปวช. ให้ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การเขียนแบบเมื่อก่อนใช้มือวาดบนกระดาษ ต่อมาใช้คอมพิวเตอร์ สาขางานเชื่อมเมื่อก่อนเชื่อมแก๊ส ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้ระบบเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ 
 
       
ช่วงเดือนธันวาคม ถึง กุมภาพันธ์ ทุกๆ ปี เป็นการรับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยดำเนินการรับสมัครเอง โดยสมัครผ่านระบบการรับสมัครนักศึกษาออนไลน์ มีรายละเอียดดังนี้
 
 
1. การรับตรงสอบข้อเขียน เปิดรับสมัครทั้งโครงการปกติ และโครงการสมทบพิเศษ รับผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาระดับ ม.3 
2. ซื้อระเบียบการรับสมัครประมาณ เดือน ธันวาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี 
3. มหาวิทยาลัยได้จัดส่งโปสเตอร์การประชาสัมพันธ์ไปยัง งานแนะแนวให้แก่โรงเรียนสายสามัญตั้งแต่ ม. 1- ม. 6 เพื่อประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า
 
 
สอบถามข้อมูลได้ที่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518 ถ.ประชาราษฎร์ 1 แขวงวงศ์สว่าง เขตบางซื่อ กรุงเทพฯ  10800  โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ 6111, 6236,6245 หรือ งานประชาสัมพันธ์ หรือ หน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2555-2000 ต่อ  1626,1627 และ www.kmutnb.ac.th  
 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 33 คน กำลังออนไลน์