ชั้น ม.1/10 ส่งงานที่นี่

รหัส ง21101  ชั้น ม.1/10  ภาคเรียนที่ 2/2555  ส่งงานที่นี่

หน่วยการเรียนรู้ที่ 2  การทำงานของคอมพิวเตอร์

1.จงอธิบายหลักการทำงานของอุปกรณ์ต่อไปนี้  (ให้ตอบเป็นข้อ)

1)ซีพียู (CPU)     2)เมนบอร์ด (MAINBORAD)   3)ฮาร์ดดิสก์(HARDDISK)  4)หน่วยความจำRAM   5)การ์ดจอ  6)หน้าจอ 

7)แฟลชไดร์ฟ    8)ซีดีรอม    9)เมาส์    10)คีย์บอร์ด   11)โมเด็ม

2.ให้นักเรียนพิจารณาว่าอุปกรณ์ต่อไปนี้เป็นอุปกรณ์ที่จัดอยู่ในหน่วยใดของคอมพิวเตอร์  (ให้เขียนตอบเป็นข้อ ๆ)

   1)เมาส์     2)ซีพียู       3)แฟลชไดร์ฟ     4)จอภาพ     5)ลำโพง    6)แผ่นซีดี      7)แป้นพิมพ์     8)แผ่นบันทึก   9)รอม  

10)ฮาร์ดดิสก์   11)ก้านควบคุม   12)แรม

หน่วยการเรียนรู้ที่ 3  การจัดการสารสนเทศ

1.ให้นักเรียนอธิบายความหมายของการจัดการสารสนเทศมาพอเข้าใจ

2.ให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้ว่าเป็นข้อมูลหรือสารสนเทศ

   1)สถิติจำนวนนักเรียนในโรงเรียนราชสีมาวิทยาลัย      2)ผลการเรียนเฉลี่ยของนักเรียนแต่ละคน    3)ตารางเที่ยวบินในต่างประเทศ

    4)ข่าวในหนังสือพิมพ์รายวัน     5)สรุปรายงานค่าอุณหภูมิของแต่ละภาคในประเทศไทย

3.จงยกตัวอย่างการจัดการสารสนเทศที่นักเรียนใช้ในชีวิตประจำวัน  มา  3  ตัวอย่าง

4.จงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูลและสารสนเทศ

5.การประมวลผลแบบกลุ่มต่างกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรงอย่างไร  พร้อมยกตัวอย่าง

หน่วยการเรียนรู้ที่ 4  เทคโนโลยีสารสนเทศ

1.เทคโนโลยีสารสนเทศมีประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตประจำวันของเราอย่างไร (ตอบมา 5 ข้อ)

2.ให้นักเรียนยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียน มาคนละ 1 ตัวอย่าง

3.ให้นักเรียนบอกความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศในปัจจุบันมาคนละ  1  เรื่อง พร้อมบรรยายว่าก้าวหน้าอย่างไร

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5  ซอฟต์แวร์และการเลือกใช้

1.ให้นักเรียนอธิบายโปรแกรมแปลภาษาคอมพิวเตอร์  มาโดยละเอียด

2.ไวรัสคอมพิวเตอร์คืออะไร  แบ่งออกเป็นกี่ประเภท อธิบายเป็นข้อ ๆ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การสื่อสารข้อมูลและเครือข่ายคอมพิวเตอร์

1.ให้นักเรียนบอกการพัฒนาของการสื่อสารข้อมูลที่สำคัญ  ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

2.ให้อธิบายเทคโนโลยีการสื่อสารไร้สายในยุคต่าง ๆ ดังนี้  ยุค 1G,  ยุค 2G,  ยุค 3G  และ ยุค 5G 

3.ให้นักเรียนบอกข้อดีของการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มาเป็นข้อ ๆ

4.ให้นักเรียนบอกข้อจำกัดของการใช้ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต  มาเป็นข้อ ๆ

 

 

http://www.thaigoodview.com/node/152200
ด.ช.กิติภัสส์ ธรรมทวี ม.1/10 เลขที่ 2

http://www.thaigoodview.com/node/152199

ด.ช.กิติภัสส์  ธรรมทวี ม.1/10 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/151365

ด.ช.กิติภัสส์  ธรรมทวี ม.1/10 เลขที่ 2 

http://www.thaigoodview.com/node/151230

ด.ช.กิติภัสส์ ธรรมทวี ม.1/10 เลขที่ 2 

ด.ช.ชีวา เกษรบุญนาค ม.1/10เลขที่ึ7

http://www.thaigoodview.com/node/150338 

ด.ช.บูรพา เจริญวัฒน์ ม.1/10 14 หน่วยที่6

http://www.thaigoodview.com/node/150334

http://www.thaigoodview.com/node/150251

ด.ช.พีรณัฐ อินทะโส ม.1/10 เลขที่20 หน่วยที่6

ด.ช.พุทธิพน สวัสดี ม.1/10 เลขที่ 21

 http://www.thaigoodview.com/node/150249

http://www.thaigoodview.com/node/150248

ด.ช.ศักดินนท์ ตรีกิจจานนท์ ม.1/10 เลขที่ 28

http://www.thaigoodview.com/node/150247

เด็กชาย คณิติน  เนตรพล ชั้น ม.1/10  เลขที่ 3

หน่วยที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/150244 หน่วย6

ด.ช.ภูรินทร์ สุรโชคติมงคล ม.1/10 เลขที่25 

หน่วยการเรียนรู้ที่6 

http://www.thaigoodview.com/node/150245

เด็กชายสุชาครีย์ อิ่มสินสกุล ชั้น ม.1/10 เลขที่ 29 

http://www.thaigoodview.com/node/150243

ด.ช.ปัญญลักษณ์ บุญเกิด ม.1/10 เลขที่18 หน่วยที่6

http://www.thaigoodview.com/node/150173

ด.ช.ณัฐวุฒิ นุศิริหาญ เลขที่9 ชั้นม1/10 หน่วยที่5และ6

เด็กชาย ภัคสุวัฒน์ สร้างขุนทด ม.1/10 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/150241

http://www.thaigoodview.com/node/150250

ด.ช.พงศ์ภัค   พลตะคุ   ม.1/10   เลขที่ 19  หน่วยที่ 6

เด็กชาย ภัทรพงศ์ พัฒนากุล ชั้น ม. 1/10 เลขที่ 23 หน่วยที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/150239

http://www.thaigoodview.com/node/150238

ด.ช.อรรถวุฒิ ทอนสูงเนิน ม.1/10 เลขที่ 30 

http://www.thaigoodview.com/node/150232

ด.ช.วรชาติ สนพะเนาว์ชั้นม.1/10 เลขที่ 26 หน่วยที่6

http://www.thaigoodview.com/node/150237

บท 5 no.4 m.1/10

http://www.thaigoodview.com/node/150236

หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 6 เด็กชายธุวานนท์ คนใจบุญ ม.1/10 เลขที่ 13 

 

 ด.ช.คมสันต์ รักกระโทก ม.1/10 เลขที่ 5

http://www.thaigoodview.com/node/150235

ใหม่ 

http://www.thaigoodview.com/node/150234 ด.ช.ภูมิพลัง ศรีเจริญ M.1/10 No.24

หน่วย6

http://www.thaigoodview.com/node/150233

ด.ช.จิรายุส  สุวรรณเลิศ ม.1/10 เลขที่ 6

หน่วยที่ 6

http://www.thaigoodview.com/node/150230

เด็กชายปฐพี  ทาไธสง เลขที่ 16 ม.1/10 หน่วยที่ 6

เด็กชาย ภัคสุวัฒน์  สร้างขุนทด ม.1/10 เลขที่ 22

http://www.thaigoodview.com/node/150200

http://www.thaigoodview.com/node/150228

เด็กชายธนภัทร พุ่มชูศรี ม.1/10 เลขที่ 12 

http://www.thaigoodview.com/node/150206

ด.ช.กิติภัสส์ ธรรมทวี ม.1/10 เลขที่ 2

หน่วยการเรียนรู้ที่5 ม.1/10 14

http://www.thaigoodview.com/node/150208

ด.ช.กฤตถาส ชูชื่น ม.1/0 เลขที่ 1

http://www.thaigoodview.com/node/150210

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 15 คน กำลังออนไลน์