การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์ สำหรับนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อเรื่อง      :  การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  สำหรับนักเรียน
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อผู้วิจัย    : นางจันทร์เพ็ญ  เดชโนนสังข์

หน่วยงาน   : โรงเรียนบ้านปอบิด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต
6

ปีที่พิมพ์     : 2555

 

บทคัดย่อ

      การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  สำหรับนักเรียน  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  มีจุดมุ่งหมาย  ( 1 )  เพื่อหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความหลากหลายของสัตว์  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  ( 2 ) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความหลากหลายของสัตว์ โดยการเปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน ( 3 )  เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง  ความหลากหลายของสัตว์  โดยดำเนินการกับกลุ่มตัวอย่างคือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
5 โรงเรียนบ้านปอบิด  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมา
เขต  
6  จำนวน  20  คน 
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
ได้แก่  (
1)  บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  
จำนวน
เล่ม (2)  แผนการจัดการเรียนรู้ที่สอนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป
จำนวน 
8  แผนการจัดการเรียนรู้  ใช้เวลาทั้งหมด  จำนวน  12 
ชั่วโมง  (3)  แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30 
ข้อ  (4)  แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้บทเรียนสำเร็จรูป
เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  จำนวน 
10  ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูล  โดยใช้ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และวิเคราะห์เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ของนักเรียนคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้สูตร 
t - test   (Dependent 
Sample) 
พิจารณานัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.01

ผลการศึกษาพบว่า

                1. 
ผลการหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  ปรากฏว่ามีค่า  E1 / E2  เท่ากับ  89.12/88.22  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้  ( 80/80 )  แสดงว่า  บทเรียนสำเร็จรูปที่สร้างขึ้น           มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเกณฑ์ 

                2.  ผลการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของนักเรียน  ปรากฏว่ามีค่าเฉลี่ยคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.
01  ( t
= 24.564
)  แสดงว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียนสูงขึ้น               

                3.  ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน 
จากการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง ความหลากหลายของสัตว์  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ระหว่าง   
4.61 – 5.00  ซึ่งอยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกรายการ และมีค่าเฉลี่ยรวมทั้งหมด  4.78 
ซึ่งอยู่ในระดับ มากที่สุดเช่นกัน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 4 คน กำลังออนไลน์