เผยแพร่ผลงาน

เรื่อง
: รายงานการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)

ผู้รายงาน         นางสาววัลภา  สิงห์บุญ   ปีการศึกษา      :  2555                  

การพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์) มีวัตถุประสงค์เพื่อ
(1) พัฒนา
แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
E1 / E2

 เท่ากับ 80/80  (2)  เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ กลุ่มตัวอย่างที่นำมาใช้ในการศึกษาครั้งนี้
คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/6โรงเรียนบางชัน (ปลื้มวิทยานุสรณ์)  สำนักงานเขตคลองสามวา  กรุงเทพมหานคร  ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555  จำนวน  40 คน ผลการพัฒนา  พบว่า (1) 
ประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) มีประสิทธิภาพเท่ากับ  82.39/
84.88 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด E1
/E2 เท่ากับ 80 / 80  (2)  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
4/6 โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนจริงอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ
.05

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 87 คน กำลังออนไลน์