งานครั้งที่ 1 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ bmskittima

งานครั้งที่ 1  ม.2/11  ครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล  ภาคเรียนที่ 2/2555

ให้นักเรียนเขียนหาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ครบทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 1 โครงงาน

แล้วเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 05.00 น.

 

หมายเหตุ  เนื่องจากงานที่นักเรียนส่งมาบาคนไม่สามารถเปิดได้ จึงให้นักเรียนส่งงาน โดย

หลังจากการสมัครสมาชิกแล้วให้นักเรียน  ดู แทบด้านขวามือ    ไปที่ >  สร้างเนื้อหา > บล็อก >  เขียนเนื้อหาที่ส่งของนักเรียน > บันทึก > copy URL แล้วเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ประกาศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.

ด.ญ.ชุติมณฑน์ ประทุมมณี ม.2/11 เลขที่13
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

เด็กชายอภิรักษ์
สุปรียสุนทร ม.2/11 เลขที่ 10

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  http://www.benpublishing.net/ben-wp/wp-content/uploads/2011/01/Samp_Making_Projects.pdf                                                                                                        โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm                                         โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773                                                                  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

เด็กหญิงศตนันท์  ไชยพงษ์  ม.2/11 เลขที่ 29

 *หมายเหตุ-- กลับมาจากการเข้าค่ายอัจฉริยภาพ ครั้งที่ 3 รุ่น 4*

โครงงานประเภทสำรวจ   http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517 โครงงานประเภททฤษฎี  http://www.vcharkarn.com/project/view/214 โครงงานประเภททดลอง  https://sites.google.com/site/kruanyanee/an14โครงงานประเภทประดิษฐ์  http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

 โครงงานประเภททดลอง: http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

 โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_1...

เด็กหญิงฑุลิกา บุญมน ม.2/11 เลขที่ 14
โครงงานประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773
โครงงานประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn
โครงงานประเภทสำรวจ http://dc173.4shared.com/doc/vNCxW_a3/preview.html
โครงงานประเภททฤษฎี http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu01.html

เด็กหญิงประวีณา  รักษ์ศรีทอง ม.2/11 เลขที่ 18

โครงงานประเภทสำรวจ https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานประเภททฤษฎี www.sahavicha.com/UserFiles/File/project(1).doc

โครงงานประเภททดลอง https://sites.google.com/site/kruanyanee/an14

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://conicfont.chs.ac.th/


 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล  http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

ครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ http://www.thaiblogonline.com/chat_665.blog?PostID=8640

ครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี http://www.thaigoodview.com/node/59134

งานครั้งที่1 ด.ญ.วนัดดา แก้วชื่น เลขที่ 27 ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/145593

งานครั้งที่1 ด.ญ.วนัดดา แก้วชื่น เลขที่ 27 ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/145593

เด็กหญิงกชมน  จิตรมานะศักดิ์  ม.2/11  เลขที่11

โครงงานประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/54money/money54.files/frame.htm

โครงงานประเภททฤษฎี http://www.vcharkarn.com/project/view/421

โครงงานประเทศทดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

ด.ญ.พัทธวรรณ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 22

 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง :http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://www.scribd.com/fullscreen/59336451?access_key=key-19sfqqky48o5c2gz395l

ด.ช.สุรเทพ  องค์ประกอบกุล ม.2/11 เลขที่ 8

 http://www3.ipst.ac.th/primary_math/training/pdf_train3/9Project-teacher.pdf

  โครงงานประเภททดลอง       สี่เหลี่ยมมุมฉากมหัศจรรย์ ตัวอย่างที่ 4 หน้า 176

  โครงงานประเภทสำรวจ       บรรณารักษ์น้อย ตัวอย่างที่ 2 หน้า 169

  โครงงานประเภทประดิษฐ์    กล่องวิเศษ ตัวอย่างที่ 3 หน้า 172

  โครงงานประเภททฤษฏี        หลายเหลี่ยมหลายมุม http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

 

เด็กหญิง สัณห์สิรี  ตันติธรรม ม.2/11 เลขที่30

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ  

http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  

http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์  

https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

 

 ด.ญ.พิมพ์กาญจน์ ชุมศรี ม.2/11 เลขที่ 24

โครงงานประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์

http://bussayamas123.files.wordpress.com/2010/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899gsp-e0b881e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1-e0b893e0b98de0b890e0b881e0b8a5-docx_.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ
http://stu.wisut.org/work/project3/53amilk/milk53.htm
โครงงานประเภททฤษฎี
http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm
โครงงานประเภททดลอง
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbussayamas123.files.wordpress.com%2F2010%2F11%2Fe0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b9882.doc&ei=B7KlUKb3JeeviQfGm4DQCw&usg=AFQjCNGu1SpWQleVKiaQHg-3WfzxL-1x6A&sig2=W-HHWswE2qYs5s0rFzf2og

ด.ญ.พัทธนันท์ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :  https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ :https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง :http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

ด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่15 ชั้นม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

ด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่15 ชั้นม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

เด็กชายธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

   โครงงานประเภททดลอง:http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

    โครงงานประเภทสำรวจ:https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

    โครงงานประเภทประดิษฐ์:http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2063152

    โครงงานประเภททฤษฏี:http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_147.html 

  ด.ญ.วงวรา วิจาราณ์ ม.2/11 เลขที่ 26
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ      http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2063152
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_147.html

 

เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วนพรัตน์   ม.2/11  เลขที่ 17

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสํารวจ https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือการอธิบาย  https://sites.google.com/site/kruanyanee/an15

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf 

 

เด็กชายกฤตยชญ์  หล้าหลั่น  ม.2/11  เลขที่2

โครงงานประเภททดลองwww.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจhttp://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์http://conicfont.chs.ac.th/

โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายhttps://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1 

รูปภาพของ bms38797

ด.ญ.วรธร  เทพรัตน์ ม.2/11 เลขที่ 28

โครงงานประเภททฤษฎี http://stu.wisut.org/work/project3/53pytha/pytha53.htm

โครงงานประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ http://www.4shared.com/office/vNCxW_a3/__online.html

รูปภาพของ bms38778

เด็กชายอดิศร สุรญาณณ์ ม.2/11 เลขที่ 9

โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานประเภททฤษฎี   https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   http://conicfont.chs.ac.th/    

 เด็กหญิงปุญญานันท์  เพชรเพ็ง ม.2/11  เลขที่ 20

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ  http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://www.thaigoodview.com/node/59134

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

 

 ด.ญ.เมญาดา มังสาทอง เลขที่ 25 ม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ : http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง : http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_1...

เด็กชายกรภัทร  การกรณ์  ชั้นม.2/11  เลขที่ 1

โครงงานประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

โครงงานประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf 

ด.ญ. ชัชรินดา ศรัทธากาล ม.2/11 เลขที่ 12

 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ www.hosting.cmru.ac.th/phitsinee/.../260112114701.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  http://www.vcharkarn.com/project/view/421

 

ปานใจ โชติประดิษฐ์

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง : http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ : http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือการอธิบาย :  http://www.vcharkarn.com/project/view/421

 เด็กหญิงพินทุสร ศรีวิไล ม.2/11 เลขที่ 23

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง                http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_pro06.pdf

โครงงานประดิษฐ์  เรื่องการใช้สมการค่าสัมบูรณ์ออกแบบลายโคมไฟ http://www.scribd.com/fullscreen/59263684?access_key=key-23bw9zgxp3tqqkimfzor

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย http://www.scribd.com/fullscreen/59336451?access_key=key-19sfqqky48o5c2gz395l

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 20 คน กำลังออนไลน์