งานครั้งที่ 1 ม.2/11 ครูกิตติมา ฐิตะธรรมกุล ภาคเรียนที่ 2/2555

รูปภาพของ bmskittima

งานครั้งที่ 1  ม.2/11  ครูกิตติมา  ฐิตะธรรมกุล  ภาคเรียนที่ 2/2555

ให้นักเรียนเขียนหาตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ ให้ครบทั้ง 4 ประเภท ประเภทละ 1 โครงงาน

แล้วเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ส่งภายในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555 เวลา 05.00 น.

 

หมายเหตุ  เนื่องจากงานที่นักเรียนส่งมาบาคนไม่สามารถเปิดได้ จึงให้นักเรียนส่งงาน โดย

หลังจากการสมัครสมาชิกแล้วให้นักเรียน  ดู แทบด้านขวามือ    ไปที่ >  สร้างเนื้อหา > บล็อก >  เขียนเนื้อหาที่ส่งของนักเรียน > บันทึก > copy URL แล้วเขียนลงในช่องแสดงความคิดเห็นด้านล่าง

ประกาศ วันที่ 16 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00 น.

ด.ญ.ชุติมณฑน์ ประทุมมณี ม.2/11 เลขที่13
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773
โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

เด็กชายอภิรักษ์
สุปรียสุนทร ม.2/11 เลขที่ 10

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์  http://www.benpublishing.net/ben-wp/wp-content/uploads/2011/01/Samp_Making_Projects.pdf                                                                                                        โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm                                         โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773                                                                  โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

เด็กหญิงศตนันท์  ไชยพงษ์  ม.2/11 เลขที่ 29

 *หมายเหตุ-- กลับมาจากการเข้าค่ายอัจฉริยภาพ ครั้งที่ 3 รุ่น 4*

โครงงานประเภทสำรวจ   http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517 โครงงานประเภททฤษฎี  http://www.vcharkarn.com/project/view/214 โครงงานประเภททดลอง  https://sites.google.com/site/kruanyanee/an14โครงงานประเภทประดิษฐ์  http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

 โครงงานประเภททดลอง: http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

 โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_1...

เด็กหญิงฑุลิกา บุญมน ม.2/11 เลขที่ 14
โครงงานประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773
โครงงานประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn
โครงงานประเภทสำรวจ http://dc173.4shared.com/doc/vNCxW_a3/preview.html
โครงงานประเภททฤษฎี http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu01.html

เด็กหญิงประวีณา  รักษ์ศรีทอง ม.2/11 เลขที่ 18

โครงงานประเภทสำรวจ https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานประเภททฤษฎี www.sahavicha.com/UserFiles/File/project(1).doc

โครงงานประเภททดลอง https://sites.google.com/site/kruanyanee/an14

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://conicfont.chs.ac.th/


 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจรวบรวมข้อมูล  http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

ครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ http://www.thaiblogonline.com/chat_665.blog?PostID=8640

ครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฎี http://www.thaigoodview.com/node/59134

งานครั้งที่1 ด.ญ.วนัดดา แก้วชื่น เลขที่ 27 ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/145593

งานครั้งที่1 ด.ญ.วนัดดา แก้วชื่น เลขที่ 27 ชั้นม.2/11

http://www.thaigoodview.com/node/145593

เด็กหญิงกชมน  จิตรมานะศักดิ์  ม.2/11  เลขที่11

โครงงานประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/54money/money54.files/frame.htm

โครงงานประเภททฤษฎี http://www.vcharkarn.com/project/view/421

โครงงานประเทศทดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานสิ่งประดิษฐ์ http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

ด.ญ.พัทธวรรณ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 22

 โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง :http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://www.scribd.com/fullscreen/59336451?access_key=key-19sfqqky48o5c2gz395l

ด.ช.สุรเทพ  องค์ประกอบกุล ม.2/11 เลขที่ 8

 http://www3.ipst.ac.th/primary_math/training/pdf_train3/9Project-teacher.pdf

  โครงงานประเภททดลอง       สี่เหลี่ยมมุมฉากมหัศจรรย์ ตัวอย่างที่ 4 หน้า 176

  โครงงานประเภทสำรวจ       บรรณารักษ์น้อย ตัวอย่างที่ 2 หน้า 169

  โครงงานประเภทประดิษฐ์    กล่องวิเศษ ตัวอย่างที่ 3 หน้า 172

  โครงงานประเภททฤษฏี        หลายเหลี่ยมหลายมุม http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

 

เด็กหญิง สัณห์สิรี  ตันติธรรม ม.2/11 เลขที่30

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ  

http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  

http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง 

http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์  

https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

 

 ด.ญ.พิมพ์กาญจน์ ชุมศรี ม.2/11 เลขที่ 24

โครงงานประเภทสร้างสิ่งประดิษฐ์

http://bussayamas123.files.wordpress.com/2010/11/e0b8a3e0b8b2e0b8a2e0b887e0b8b2e0b899gsp-e0b881e0b8a5e0b8b8e0b988e0b8a1-e0b893e0b98de0b890e0b881e0b8a5-docx_.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ
http://stu.wisut.org/work/project3/53amilk/milk53.htm
โครงงานประเภททฤษฎี
http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm
โครงงานประเภททดลอง
http://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&ved=0CDQQFjAE&url=http%3A%2F%2Fbussayamas123.files.wordpress.com%2F2010%2F11%2Fe0b89ae0b897e0b897e0b8b5e0b9882.doc&ei=B7KlUKb3JeeviQfGm4DQCw&usg=AFQjCNGu1SpWQleVKiaQHg-3WfzxL-1x6A&sig2=W-HHWswE2qYs5s0rFzf2og

ด.ญ.พัทธนันท์ จอกทอง ม.2/11 เลขที่ 21

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ :  https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ :https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง :http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

ด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่15 ชั้นม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

ด็กหญิงณัฏฐณิชา เภรีฤกษ์ เลขที่15 ชั้นม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://stu.wisut.org/work/project3/53movie/movie53.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://203.172.205.25/ftp/intranet/mc41/more/pro-math04.htm

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

เด็กชายธนาธิป รัตนพันธ์ ม.2/11 เลขที่ 5 โรงเรียนเบญจมราชูทิศ

   โครงงานประเภททดลอง:http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

    โครงงานประเภทสำรวจ:https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

    โครงงานประเภทประดิษฐ์:http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2063152

    โครงงานประเภททฤษฏี:http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_147.html 

  ด.ญ.วงวรา วิจาราณ์ ม.2/11 เลขที่ 26
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ      http://www.dek-d.com/board/view.php?id=2063152
โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_147.html

 

เด็กหญิงณัฐณิชา    แก้วนพรัตน์   ม.2/11  เลขที่ 17

โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์  http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสํารวจ https://sites.google.com/site/khorngngankhnitsastr/about-me

 โครงงานคณิตศาสตร์ ประเภททฤษฎีหรือการอธิบาย  https://sites.google.com/site/kruanyanee/an15

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf 

 

เด็กชายกฤตยชญ์  หล้าหลั่น  ม.2/11  เลขที่2

โครงงานประเภททดลองwww.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจhttp://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์http://conicfont.chs.ac.th/

โครงงานประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายhttps://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1 

รูปภาพของ bms38797

ด.ญ.วรธร  เทพรัตน์ ม.2/11 เลขที่ 28

โครงงานประเภททฤษฎี http://stu.wisut.org/work/project3/53pytha/pytha53.htm

โครงงานประเภทประดิษฐ์ https://sites.google.com/site/khruhnuy/mae-kn

โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ http://www.4shared.com/office/vNCxW_a3/__online.html

รูปภาพของ bms38778

เด็กชายอดิศร สุรญาณณ์ ม.2/11 เลขที่ 9

โครงงานประเภททดลอง http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานประเภททฤษฎี   https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

โครงงานประเภทสิ่งประดิษฐ์   http://conicfont.chs.ac.th/    

 เด็กหญิงปุญญานันท์  เพชรเพ็ง ม.2/11  เลขที่ 20

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง  http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานประเภทสำรวจ  http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี http://www.thaigoodview.com/node/59134

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

 

 ด.ญ.เมญาดา มังสาทอง เลขที่ 25 ม.2/11

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ : http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง : http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี : http://xn--72c0ao3afcdcbf4bze6bsb1b3n7a.blogspot.com/2012/10/blog-post_1...

เด็กชายกรภัทร  การกรณ์  ชั้นม.2/11  เลขที่ 1

โครงงานประเภททดลอง http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

โครงงานประเภทสำรวจ http://farn1418.igetweb.com/index.php?mo=3&art=631517

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททฤษฎี  https://docs.google.com/file/d/0B83RUj8SbXykVjhNaS1iZDVzZjA/edit?pli=1

โครงงานประเภทประดิษฐ์ http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf 

ด.ญ. ชัชรินดา ศรัทธากาล ม.2/11 เลขที่ 12

 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ www.hosting.cmru.ac.th/phitsinee/.../260112114701.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์ www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย  http://www.vcharkarn.com/project/view/421

 

ปานใจ โชติประดิษฐ์

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง : http://www.thoengwit.net/arnueng/doc/stdproj/m6ex.pdf 

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ : http://www.thoengwit.net/dbteacher/projdoc/12.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ : http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสร้างทฤษฏีหรือการอธิบาย :  http://www.vcharkarn.com/project/view/421

 เด็กหญิงพินทุสร ศรีวิไล ม.2/11 เลขที่ 23

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง                http://www.bss.ac.th/web/Project.pdf

โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ http://lpsci.nfe.go.th/lpsci/attachments/184_pro06.pdf

โครงงานประดิษฐ์  เรื่องการใช้สมการค่าสัมบูรณ์ออกแบบลายโคมไฟ http://www.scribd.com/fullscreen/59263684?access_key=key-23bw9zgxp3tqqkimfzor

โครงงานประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย http://www.scribd.com/fullscreen/59336451?access_key=key-19sfqqky48o5c2gz395l

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 108 คน กำลังออนไลน์