อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35686

อาชีพในอาเซียน

อาชีพที่จะเปิดเสรีให้ทำงานได้ทุกประเทศในอาเซียนในเบื้องต้นมี 7 อาชีพ คือ

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)

4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)

5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

แต่ละอาชีพมีลักษณะการทำงาน -

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services) : วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ

ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ

2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services) : ยาบาล (อาจเรียกว่า นางพยาบาล หรือ บุรุษพยาบาล) เป็นวิชาชีพที่ทำหน้าที่ดูแลผู้ป่วย พยาบาลพบได้ทั่วไปทำงานตามโรงพยาบาล คลินิก หรือสถานพยาบาลอื่น ๆ

พยาบาลเป็นวิชาชีพที่ก่อนจะปฏิบัติงานจะต้องผ่านการสอบขึ้นทะเบียนความรู้จากสภาการพยาบาลก่อนจึงจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์

3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services): บุคคลผู้เกี่ยวข้องในการออกแบบ และ วางแผน ในการก่อสร้าง หรือที่เรียกว่างานสถาปัตยกรรม โดยสถาปนิก

จะเป็นผู้ที่เข้าใจในมาตรฐานการก่อสร้างของอาคาร เข้าใจถึงหน้าที่ใช้สอยของอาคารนั้น รวมถึงวัสดุที่จะนำมาเป็นส่วนประกอบของสิ่งก่อสร้างนั้น

4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications) : นักสำรวจปิโตรเลียม (Petroleum Explorer) เป็นสายอาชีพที่ดำเนินงานเกี่ยวกับการสำรวจ ผลิต และพัฒนาแหล่งปิโตรเลียม ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติใต้ดินที่มีคุณค่าและมีการนำใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวางในปัจจุบัน โดยทั่วไปคำว่า นักสำรวจปิโตรเลียม

เป็นการกล่าวรวมถึงนักวิทยาศาสตร์ใน 3 สาขา ได้แก่ นักธรณีวิทยาปิโตรเลียม(Petroleum Geologist) นักธรณีฟิสิกส์ปิโตรเลียม(Petroleum Geophysicist) และวิศวกรปิโตรเลียม (Petroleum Engineer) ซึ่งจะต้องทำงานร่วมกันเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อให้ได้มาซึ่งทรัพยากรปิโตรเลียมที่อยู่ใต้ดิน

5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services) : นักบัญชี เป็นผู้ประกอบกิจในด้านการบัญชี ซึ่งเป็นการวัด การเปิดเผยและการจัดเตรียมข้อมูลทางการเงินซึ่งช่วยให้ผู้บริหาร นักลงทุน และเจ้าหน้าที่ภาษี

ตลอดจนผู้ทำการตัดสินใจอื่น ๆ ในการที่จะตัดสินใจแบ่งส่วนทรัพยากร

6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners) : ทำงานด้านการรักษา โรคเหงือก โรคฟัน และความผิดปกติต่างๆในขากรรไกรรวมทั้งใบหน้า ตลอดจนช่วยแนะนำเรื่อง การดูแลป้องกัน เพื่อช่วยให้ประชาชน

มีสุขภาพปากและฟันดี ซึ่งจะมีผลต่อเนื่องไปถึง สุขภาพร่างกายด้วย

7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners) : ซักถามประวัติ ตรวจร่างกาย และส่งตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติม เพื่อสั่งการรักษาหรือให้การรักษาโรค ส่งเสริมฟื้นฟูสุขภาพ ให้แก่ผู้ป่วย

ร่วมกับบุคลากรด้านสุขภาพอื่นๆ

สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศใด : ทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียนทั้ง 10 ประเทศได้อย่างเสรี โดยสมารถประกอบอาชีพในหน่วยงานของรัฐ

หรือหน่วยงานเอกชนก็ได้ ขึ้นอยู่กับความสามารถ ประสบการณ์การทำงาน และระดับการศึกษา

รายได้ของอาชีพ : รายได้ยังไม่แน่นอนขึ้นอยู่กับแต่ละประเทศ สามารถขึ้นลงได้ตามตำแหน่งหน้าที่

ที่ต้องเคลื่อนย้ายในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ.2558

อาชีพที่สนใจจะไปประกอบอาชีพในอาเซียนจะเตรียมตัวอย่างไร : อาชีพที่สนใจคือ แพทย์ เพราะอาชีพแพทย์เป็นอาชีพที่ทุกประเทศในอาเซียน

ขาดแคลนและต้องการเป้นอย่างมาก ที่สำคัญมีความมั่นคงในอาชีพสูง รายได้ขั้นต่ำนับว่าดี หากได้ไปทำงานในประเทศกลุ่มอาเซียน

การเตรียมตัว คงเน้นเรื่องภาษา การสื่อสารถือว่ามีความสำคัญมาก รวมถึงแนวโน้มของตลาดแรงงานในแต่ละประเทศ อาจมีความต้องการไม่เท่ากัน

ความรู้ในวิชาแพทย์ก็ต้องควรศึกษาอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้พร้อมรับมือกับโรคใหม่ๆในอนาคต.

 

รูปภาพของ swk_35797

เนื้อหาละเอียด อ่านง่ายดี

รูปภาพของ swk35813

เนื้อหาละเอียด สีสันสวยงาม

รูปภาพของ swk39295

อ่านง่าย ชัดเจนดีค่ะ มีพิมพ์นิดนึงนะค่ะ "ขาดแคลนและต้องการเป้นอย่างมาก" ลองตรวจทานดูอีกทีนะค่ะ

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี