การประเมินโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

เรื่อง                          การประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้

                                   โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

ผู้ประเมิน                  นายทิวา  วรโยธา

สถานศึกษา            โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขต 27

ปีการศึกษา              
2554

 

บทคัดย่อ

 

                   รายงานการประเมินโครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์
 
1 ) เพื่อศึกษาสภาพและประเมินผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้โรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
โดยประยุกต์ใช้รูปแบบ การประเมินแบบ
 Cipp Model  2) เพื่อประเมินผลสัมฤทธิ์ของการดำเนินงานแลความพึงพอใจของบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ในโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม ตามโครงการย่อย 
3 โครงการประกอบด้วย
โครงการพัฒนาห้องสมุด โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต
และโครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์

                   ประชากรและประกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินโครงการได้แก่
หัวหน้ากลุ่มฝ่ายบริหารโรงเรียน จำนวน 
4  คน
ครูที่รับผิดชอบกิจกรรมแต่ละโครงการหรือที่เกี่ยวข้อง  จำนวน 
25  คน  คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 15
คน  ผู้นำชุมชน  กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ในเขตพื้นที่บริการ  
จำนวน 
7  คน  คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแต่ละโครงการ  จำนวน 10 คน  ครู จำนวน 
36  คน  ผู้ปกครองนักเรียน   จำนวน 630  คน  นักเรียน 
จำนวน
630   คน 

                   เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลได้แก่  แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า  (Rating 
Scale)  จำนวน  4 
ฉบับ และแบบบันทึกรายการ โดยค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้ง  4 
ฉบับ ได้แก่ ฉบับที่ 1 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.97  ฉบับที่ 2
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.96  ฉบับที่ 3 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ
0.97  และฉบับที่ 4
มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ  0.97
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ
ค่าร้อยละ
 ,  ค่าเฉลี่ย 
()
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

                   ผลการประเมินโครงการ
พบว่า

                         1.  ผลการประเมินด้านบริบทของการประเมินผลโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม  ในด้านความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์ทั่วไปและวัตถุประสงค์เฉพาะของโครงการกับนโยบายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและนโยบายของโรงเรียนทุกรายการ  มีความสอดคล้องอยู่ในระดับมากที่สุด

                         2.  ผลการประเมินด้านปัจจัยเบื้องต้นของคณะกรรมการบริหารโครงการ  ครู ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการติดตาม
และประเมินผล 
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานและผู้นำชุมชน  มีความ

คิดเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมหรือความเพียงพอของปัจจัยเบื้องต้นของโครงการพัฒนาห้องสมุด

ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 3.99, S.D. = 1.05)
โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ต  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.63, S.D. =
1.08)  
  โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์  ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65, S.D. = 1.05)  

                         3.  การประเมินกระบวนการ
ของการดำเนินงานตามโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้

ในโรงเรียนทั้ง  3 โครงการดังนี้ คือ
คณะกรรมการบริหารโครงการ ครู ที่เกี่ยวข้อง คณะกรรมการ

ติดตามและประเมินผล
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้นำชุมชนมีความคิดเห็นเกี่ยวกับกระบวนการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาห้องสมุดในภาพรวมอยู่ในระดับมาก
( = 4.44, S.D. = 1.14)    โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์และอินเตอร์เน็ตในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

 ( = 4.51, S.D. = 1.12) โครงการพัฒนาห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
( = 4.50, S.D. = 1.11)    

                         4.  การประเมินด้านผลสัมฤทธิ์ของพบว่าการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียนกับภาครัฐและเอกชน  งบประมาณในการดำเนินงาน วัสดุอุปกรณ์ สื่อ
เอกสารที่ใช้ในการดำเนินโครงการ
การสนับสนุนงบประมาณจากภายนอกโดยการประสานงานจากฝ่ายบริหารโรงเรียน
และการสนับสนุนของผู้ปกครองนักเรียน ชุมชนในการให้คำแนะนำและเป็นวิทยากรได้เพิ่มปริมาณมากขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีการศึกษา 
2553-2554  ค่าเฉลี่ยร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีผลการเรียนที่มีปัญหาไม่ผ่านเกณฑ์มีแนวโน้มลดลง  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้สูงขึ้น

                         5. ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรและผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อ

โครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก 
( = 4.42, S.D. =
1.03)  และเมื่อพิจารณาแต่ละรายการ
พบว่า มี
3 รายการ 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ ครูและโรงเรียนมีประวัติและข้อมูลนักเรียนที่เป็นระบบ
ทันสมัยและถูกต้อง

( = 4.58,S.D. = 0.90) เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับผู้ปกครอง ( = 4.52,S.D.= 1.15 )  และนักเรียนมีพฤติกรรมต่าง ๆ
ที่พึงประสงค์
( = 4.52 , S.D =
1.15)  ตามลำดับ 

                   สรุปได้ว่า
ผลจากการประเมินโครงการการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนโคกล่ามพิทยาคม

ทำให้โรงเรียนมีการพัฒนาแหล่งเรียนรู้มีคุณภาพมากขึ้น
นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนดีขึ้น ครูมีการพัฒนา  ผู้บริหารมีการพัฒนา ได้รับการยอมรับ
คำยกย่อง  ชมเชย  ได้รับโล่รางวัล เกียรติบัตรมากขึ้นตามลำดับ

                   โครงการดังกล่าวนี้
ดำเนินการได้ตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

จึงสมควรที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 5 คน กำลังออนไลน์