รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

ชื่อรายงาน            :   
รายงานการพัฒนาหนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ  (ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่
5 

ผู้รายงาน             :    นางสาวทัศนีย์  สรรพมงค์

ปีการศึกษา            :    2553

 

บทคัดย่อ

 

                    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพหนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ(ภาษาอังกฤษ) 
สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่
5
ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน
80/80 
2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน
โดยใช้หนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5
ที่มีต่อการเรียนด้วยหนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
5/2
โรงเรียนเทศบาล
3 
วัดไชนาวาส กองการศึกษาเทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ปีการศึกษา
2553  จำนวน 32  คน 
ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม  (
Cluster
random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 
หนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่านกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
(ภาษาอังกฤษ) ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  จำนวน 7 เล่ม
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน
30  ข้อ 
และแบบสอบถามความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่า
5
ระดับ  จำนวน
10
ข้อ  วิเคราะห์ข้อมูลโดย ร้อยละ ค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (
t-test  dependent 
samples)

                    ผลการศึกษาพบว่า

                    1.  หนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่
5  มีค่าประสิทธิภาพ  80.40/82.70
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
80/80

                    2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนด้านทักษะการอ่านของนักเรียน 
หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .
05

                    3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออ่านประกอบเพื่อพัฒนาทักษะการอ่าน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ( =
4.80,
S.D. = 0.14)

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 29 คน กำลังออนไลน์