มรภ.สงขลาคัดเรียนโควตา


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2556 โดยแยกเป็นประเภทคัดเลือกตรง (โควตา) ประเภทเรียนดี ความสามารถพิเศษ บำเพ็ญประโยชน์ รวมกว่า 1,200 คน ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 23 พฤศจิกายน 2555 โดยมีขั้นตอนสมัคร ดังนี้


1.นักเรียนทำการสมัคร เพื่อขอ username, password เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบรับสมัครทางอินเทอร์เน็ต www.skru.ac.th หรือ http://regis.skru.ac.th และส่งหลักฐานการผลิตสมัครไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาตามเวลาที่กำหนด
สิ่งที่ต้องเตรียม-หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน
2.เข้าสู่ระบบรับสมัคร เพื่อทำการเลือกประเภทโควตา และโปรแกรมวิชาที่สมัคร
สิ่งที่ต้องเตรียม-ใบเกรด แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
3.ชำระค่าสมัครที่ธนาคาร และส่งเอกสารหลักฐานการสมัครมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


สิ่งที่ต้องส่งมายังมหาวิทยาลัย
-ใบเอกสารการสมัครที่พิมพ์จากระบบ
-ใบเกรด แสดงผลการเรียน 5 ภาคเรียน
-หลักฐานการชำระเงินค่าสมัคร


ข้อกำหนดในการรับสมัครประเภทคัดเลือกตรง (โควตา)
-จะต้องเป็นนักเรียนในระบบที่กำลังศึกษาในภาคเรียนสุดท้ายของชั้น ม.6/ปวช./ปวส. เท่านั้น (ผู้ที่เรียน กศน. ไม่สามารถสมัครได้)
-นักเรียนจะต้องมีเกรดเฉลี่ย (ม.6/ปวช. 5 ภาคเรียน) (ปวส. 3 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.00
-นักเรียนสามารถเลือกสมัครโควตาได้เพียงประเภทเดียวเท่านั้น
-ในขั้นตอนที่ 2 เมื่อนักเรียนยืนยันข้อมูลถูกต้องแล้ว จะไม่สามารถแก้ไขข้อมูลได้


หลักสูตรที่เปิดรับสมัคร
คณะครุศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ทั่วไป การศึกษาปฐมวัย
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาภาษาไทย ภาษาอังกฤษ การพัฒนาชุมชน รัฐประศาสนศาสตร์ สังคมศาสตร์เพื่อมัคคุเทศก์และการท่องเที่ยว
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม สาธารณสุขศาสตร์ คณิตศาสตร์ ชีววิทยา แพทย์แผนไทยประยุกต์ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ฟิสิกส์ ชีววิทยประยุกต์ (แขนงเทคโนโลยีชีวภาพ) คหกรรมศาสตร์ เคมี เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ ชีววิทยาประยุกต์ (จุลชีววิทยา)
คณะวิทยาการจัดการ สาขาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว (สงขลา/สตูล) คอมพิวเตอร์ธุรกิจ บริหารทรัพยากรมนุษย์ การบัญชี การตลาด การจัดการ นิเทศศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาเทคโนโลยีการเกษตร (การผลิตพืช/การผลิตสัตว์/การผลิตสัตว์น้ำ) เกษตรศาสตร์ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ วิทยาศาสตณ์และเทคโนโลยีการอาหาร)
คณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์และการแสดง ศิลปกรรม (ทัศนศิลป์)
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม สาขาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม เทคโนโลยีการผลิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์อุตสาหกรรม วิศวกรรมการจัดการ วิศวกรรโลจิสติกส์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ในเว็บไซต์ วันที่ 11 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์ เฉพาะผู้ที่สมัครประเภทผลการเรียนดี วันที่ 12 ธันวาคม 2555
สอบสัมภาษณ์/ทดสอบความสามารถ เฉพาะผู้สมัครทุกคนที่สมัครประเภทความสามารถพิเศษและบำเพ็ญประโยชน์
ประกาศผลสอบคัดเลือกในเว็บไซต์ วันที่ 17 ธันวาคม 2555


สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา โทรศัพท์ 074-336-933 ต่อ 323 กด 26


ที่มา : ทีมข่าว "การศึกษาวันนี้" และ "เรียนรอบโลก" www.elearneasy.com

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 63 คน กำลังออนไลน์