มารยาทในการเขียน

รูปภาพของ nbssunisa

   มารยาทในการเขียน

1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพไพเราะ  หลีกเลี่ยงคำหยาบ  ไม่ใช้อารมณ์  ความรู้สึกส่วนตนหรืออคติ  วิจารณ์เรื่องผู้อื่นอย่างปราศจากเหตุผล  จนทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และสังคมแตกแยก

2.  เขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริง  ได้ศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน

3.  เขียนด้วยความสุจริต รับผิดชอบ ถูกศิลธรรม จรรยา  จารีตประเพณี   ไม่อวดตนว่าดีกว่าผู้อื่น ไม่เขียนข่มผู้อื่นหรือผลงานของผู้อื่น

4.  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  ใช้สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับเนื้อหา กาลเทศะและสถานะของบุคคล

5.  เขียนสิ่งที่มีคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่คนในสังคมและประเทศชาติ  ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ

6.  ไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อื่น  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  เมื่อยกข้อความหรืองานเขียนของผู้อื่นมาประกอบจะต้องให้เกียรติเจ้าของงานโดยการเขียนอ้างอิงทีมาของเรื่องและชื่อผู้เขียนทุกครั้ง

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 176 คน กำลังออนไลน์