มารยาทในการเขียน

รูปภาพของ nbssunisa

   มารยาทในการเขียน

1.  ใช้ถ้อยคำสุภาพไพเราะ  หลีกเลี่ยงคำหยาบ  ไม่ใช้อารมณ์  ความรู้สึกส่วนตนหรืออคติ  วิจารณ์เรื่องผู้อื่นอย่างปราศจากเหตุผล  จนทำให้เกิดความเดือดร้อนเสียหาย และสังคมแตกแยก

2.  เขียนข้อความหรืองานเขียนที่เป็นจริง  ได้ศึกษา ค้นคว้าและตรวจสอบว่าถูกต้องแล้ว ถ้าเป็นเรื่องส่วนตัวต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าของเสียก่อน

3.  เขียนด้วยความสุจริต รับผิดชอบ ถูกศิลธรรม จรรยา  จารีตประเพณี   ไม่อวดตนว่าดีกว่าผู้อื่น ไม่เขียนข่มผู้อื่นหรือผลงานของผู้อื่น

4.  เขียนให้ถูกต้องตามอักขรวิธี  ใช้สระ พยัญชนะและวรรณยุกต์ให้ถูกต้อง ใช้ถ้อยคำที่เหมาะสมกับเนื้อหา กาลเทศะและสถานะของบุคคล

5.  เขียนสิ่งที่มีคุณค่าอันจะก่อให้เกิดความสงบสุขแก่คนในสังคมและประเทศชาติ  ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศชาติ

6.  ไม่คัดลอกงานเขียนของผู้อื่น  โดยอ้างว่าเป็นผลงานของตนเอง  เมื่อยกข้อความหรืองานเขียนของผู้อื่นมาประกอบจะต้องให้เกียรติเจ้าของงานโดยการเขียนอ้างอิงทีมาของเรื่องและชื่อผู้เขียนทุกครั้ง

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 31 คน กำลังออนไลน์