รายงานผลการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์

รายงานผลการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง
บทประยุกต์

ชื่อผู้ศึกษา : นางนันทการ์
ฤทธิ์มาก
 
ตำแหน่ง : ครูชำนาญการ
โรงเรียนโรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 1
 
ปีที่ศึกษา : 2554
 
บทคัดย่อ
 

รายงานผลการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่อง บทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีวัตถุประสงค์ในการจัดทำขึ้นเพื่อ
1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 และ 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่อง บทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ประกอบการจัดการเรียนการสอน 
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6/1 ปีการศึกษา 2554 โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต
1 จำนวน 44คน ที่ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive sampling) เนื่องจากเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนเรื่องบทประยุกต์ต่ำที่สุด
เครื่องมือที่ใช้ในการทดลองและเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่
1) ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จำนวน
5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบ
 
การใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 จำนวน 17 แผน รวมทั้งสิ้น จำนวน 17 ชั่วโมง 3) แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่องบทประยุกต์
ใช้เป็นแบบทดสอบก่อนเรียน-หลังเรียน เป็นข้อสอบแบบปรนัย เลือกตอบ
4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ
 
4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 มีลักษณะเป็น
Rating scale ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และใช้ค่าสถิติ
Dependent t – test สำหรับวิเคราะห์ข้อมูลผลการเปรียบเทียบระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
 
ผลการศึกษา พบว่า
 
1) ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา
 
ปีที่ 6 ขั้นการทดลองภาคสนาม
ประสิทธิภาพเท่ากับ
78.40/76.80 และเมื่อนำไปใช้กับกลุ่มตัวอย่างจริง
ประสิทธิภาพของชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6
 
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 78.80/76.95 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ
เกณฑ์มาตรฐาน
75/75
 
2) หลังการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์ เรื่องบทประยุกต์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่า
ก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.
05
 
3) นักเรียนมีความพึงพอใจในการใช้ชุดการสอนคณิตศาสตร์
เรื่องบทประยุกต์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่
6 ประกอบการสอน
อยู่ในระดับมากที่สุด ( =
4.54, S.D. = .47) ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 18 คน กำลังออนไลน์