การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์

ชื่อ-สกุล ชลิดา  กลั่นแก้ว

หน่วยงาน โรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส สังกัดสำนักการศึกษา เทศบาลนครนครสวรรค์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

ปี พ.ศ. 2554

 

บทคัดย่อ

                การประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
จังหวัดนครสวรรค์ ในครั้งนี้
 มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1)  ประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (
CIPP Model) ทั้ง 4 มิติได้แก่ การประเมินบริบท (Context)  การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input)  การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิต (Product) และ 2)  ศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้แบบจำลองซิปป์ (CIPP Model) ทั้ง 4 มิติ ได้แก่ การประเมินบริบท (Context)  การประเมินปัจจัยนำเข้า (Input) การประเมินกระบวนการ (Process) และการประเมินผลผลิต (Product) ประชากรที่ใช้ในการประเมินคือ กลุ่มผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา และครูผู้สอนในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ จำนวน 73 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน

 

สรุปผล 

                1. จากการประเมินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
จังหวัดนครสวรรค์ โดยใช้แบบจำลองซิปป์ พบว่า

                       1.1  การประเมินบริบทของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับดี

                       1.2  การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับดี

                       1.3  การประเมินกระบวนการของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาล
วัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับดี

                       1.4  การประเมินผลผลิตของโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส
จังหวัดนครสวรรค์ อยู่ในระดับดี

2.  ผลศึกษาแนวทางในการพัฒนาการดำเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนเทศบาลวัดพรหมจริยาวาส จังหวัดนครสวรรค์  โดยใช้แบบจำลองซิปป์
พบว่า

                       2.1
การประเมินปัจจัยนำเข้าของโครงการ (Input) ด้านการส่งเสริมให้มีการนำวัสดุอุปกรณ์เหลือใช้ที่ได้จากธรรมชาติย่อยสลายง่ายมาใช้ในการตกแต่งภูมิทัศน์ในโรงเรียน
เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม มีมากที่สุด

                       2.2 การประเมินผลผลิตของโครงการ (Product) ด้านการส่งเสริมให้เกิดการดำเนินโครงการพัฒนาภูมิทัศน์ภายในโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง เป็นหน้าที่ที่จำต้องปฏิบัติตามเป็นกิจวัตรมีมากที่สุด

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 39 คน กำลังออนไลน์