รายงานการพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาลใน

โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์

ผู้รายงาน นางชลิดา  กลั่นแก้ว

ปีที่รายงาน 2554

                                                              บทคัดย่อ                                                             

                รายงานการพัฒนาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาล
ในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ มีวัตถุประสงค์คือ  1)  เพื่อศึกษา
สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ และ 2) เพื่อศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาลในโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์  จำแนกตามข้อมูลพื้นฐาน ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ พนักงานครูเทศบาลโรงเรียนสังกัดนครนครสวรรค์ ในปีการศึกษา 2553 จำนวนทั้งสิ้น 344  คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม (Questionnaires)  สถิติที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution) ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ยเลขคณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)

 

สรุปผล

1. จากการวิเคราะห์สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญในทุก ๆ ด้าน พบว่า มีการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาทุกตัวบ่งชี้ พบว่า ทุกตัวบ่งชี้มีอยู่ในระดับมาก มีตัวบ่งชี้ 2 ตัว คือ การเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้และพฤติกรรมของผู้เรียนในการร่วมกิจกรรมอยู่ในระดับปานกลาง

2. สภาพการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญของพนักงานครูเทศบาล โรงเรียนสังกัดเทศบาลนครนครสวรรค์ จำแนกตามข้อมูลพื้นฐาน  พบว่า ครูผู้สอนเพศหญิง มีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครูผู้สอนเพศชาย ครูผู้สอนที่อายุระหว่าง 31-40 ปี มีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครูที่มีช่วงอายุอื่น ครูผู้สอนที่มีระดับการศึกษาปริญญาตรีมีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครูท่านอื่น ครูผู้สอนที่มีประสบการณ์ระหว่าง 1115 ปี มีแนวโน้มจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครู ช่วงชั้นอื่น ครูผู้สอนรับผิดชอบสอนระดับประถมศึกษา มีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครูท่านอื่น ครูผู้สอนที่มีรายได้ 30,001 บาทขึ้นไป มีแนวโน้มการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสูงกว่าครูท่านอื่น

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 65 คน กำลังออนไลน์