อาชีพในอาเซียน

รูปภาพของ swk35556

อาชีพในอาเซียนมีกี่อาชีพ?

จากผลจากการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 9 ณ เกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ได้มีการทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน เกี่ยวกับการเคลื่อนย้ายการบริการ สินค้า แรงงาน การลงทุนอย่างเสรี โดยกำหนดให้ผู้มีคุณสมบัติ
ในสาขาวิชาชีพ หรือแรงงานที่มีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ 7 สาขาสามารถเคลื่อนย้ายไปทำงานที่ประเทศอื่น ๆ ในอาเซียน
ได้อย่างเสรีและถูกกฎหมาย เพื่อเป็นการเพิ่มอัตราการแข่งขันทางเศรษฐกิจในภูมิภาคโลก ส่งเสริมอาเซียนให้เป็นตลาดเดียว
และมีฐานการผลิตร่วมกัน โดยจะเริ่มในปี พ.ศ.2558 (ค.ศ.2015)
ในเบื้องต้นนี้ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จัดทำข้อตกลงยอมรับร่วมกัน
ใน 7 สาขาวิชาชีพแรก คือ

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services)
2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services)
3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)
4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)
6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)
7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

 

แต่ละอาชีพมีลักษณะการทำงานอย่างไร?

1.อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

ลักษณะงาน  วิศวกร ผู้ที่ประกอบอาชีพทางด้านวิศวกรรม มีหน้าที่ ศึกษาวิเคราะห์ คำนวณ ออกแบบ ตรวจสอบแก้ไขปัญหาและควบคุมการผลิต อาทิ การก่อสร้างสิ่งก่อสร้าง การออกแบบและผลิตรถยนต์ การควบคุมเครื่องจักรกลโรงงานต่าง ๆ โดยวิศวกรยังแบ่งออกได้เป็นหลายสาขา เช่น วิศวกรเครื่องกล วิศวกรโยธา วิศวกรไฟฟ้าวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมเคมี วิศวกรรมอุตสาหการ วิศวกรรมโทรคมนาคม วิศวกรรมเกษตร วิศวกรรมอากาศยาน วิศวกรรมโลหการ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมเซรามิก วิศวกรรมเหมืองแร่ วิศวกรรมยานยนต์ วิศวกรรมธรณี ฯลฯ

2.อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

ลักษณะงาน

มีหน้าที่ให้บริการพยาบาลระดับวิชาชีพแก่ผู้ป่วยทางการหรือทางจิต
ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือทุพพลภาพและผู้สูงอายุในสถาบันที่มีการรักษา
การป้องกันโรค การส่งเสริมสุขภาพ
วางแผนและให้บริการด้านพยาบาลสวบูรณ์แบบตามตามหลักวิทยาศาสตร์
โดยคำนึงถึงความต้องการของแต่ละคนตามลักษณะของโรคที่เป็น
สังเกตและบันทึกความเปลี่ยนแปลงในคนไข้ รายงานให้แพทย์ทราบ
การเกิดอาการผิดธรรมดาของร่างกาย อารมณ์ และจิตใจ ซึ่งมีความสำคัญในการวินิจฉัยโรค
จัดให้คนไข้ได้มีสิ่งแวดล้อมที่ถูกหลักอนามัย เรียบร้อยและปลอดภัย
ป้องกันและควบคุมการเผยแพร่ของโรคตืดเชื้อ สอนคนไข้
ครอบครัวคนไข้และประชาชนทั่วไปให้รู้จักรักษาและส่งเสริมสุขภาพอนามัย

3.อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)

ลักษณะงานออกแบบอาคารประเภทต่างๆให้สวยงาม และสอดคล้องกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ
กฎหมาย ประยุกต์ใช้ความรู้ ความสามารถ ทั้งทางศิลปะและเทคนิค
โดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้สอยและประหยัด
ทั้งในด้านราคาค่าก่อสร้างและพลังงานสนองความต้องการของผู้อาศัย และผู้ใช้อาคาร
ทำให้ชีวิตความเป็นอยู่โดยรวมดีขึ้น และไม่กระทบให้เป็นผลเสียของส่วนรวม

4.อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)

ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ ได้แก่ ผู้ควบคุมและทำการสำรวจพื้นดินและท้องน้ำ เพื่องานทำแผนที่หรือแผนภูมิงานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรือเพื่องานอื่นๆ โดยการกำหนดสถานที่ตั้ง และวาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศรวมถึงการสำรวจบริเวณพื้นดินและท้องน้ำ การสำรวจบริเวณทะเล และเหมืองแร่ และการสำรวจประเภทอื่นๆ เป็นผู้ช่วยนักสำรวจเกี่ยวกับการใช้ และดูแลรักษาเครื่องมือต่างๆ ในขณะปฏิบัติงาน ช่วยแปลข้อมูลที่ได้จากงานสนาม และทำงานอื่นๆที่คล้ายคลึงกัน

ลักษณะของงานที่ทำ1. ควบคุม และทำการสำรวจพื้นดิน และท้องน้ำ เพื่อการทำแผนที่หรือแผนภูมิ งานก่อสร้าง งานเหมืองแร่ หรืองานอื่นๆ โดยกำหนดสถานที่ตั้ง 
2. วาดภาพแสดงลักษณะภูมิประเทศ ตรวจสอบบันทึก แผนที่ แผนผัง โฉนด และเอกสารที่เกี่ยวข้องตลอดจนทำการคำนวณเบื้องต้น ซึ่งจำเป็นสำหรับงานสำรวจ
3. ตรวจสอบ และปรับกล้องรังวัด หรือกล้องทำแผนที่เข็มทิศ โต๊ะสำรวจ และเครื่องมือสำรวจอื่นๆ
4. สำรวจ และสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามสถานที่ที่กำหนด และเพื่อความแน่นอนเกี่ยวกับการวัดระหว่างจุดต่างๆ ความสูงชัน เส้นและมุม ความสูงต่ำของพื้นดิน และข้อมูลที่เกี่ยวกับพื้นผิวดิน พื้นที่ใต้ดิน และพื้นที่ใต้ท้องน้ำ
5. ทำการคำนวณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของสิ่งที่วัดได้
6. บันทึกการใช้มาตรการต่างๆ และการคำนวณ รวมทั้งการเขียนแบบร่างพื้นที่บริเวณที่ทำการสำรวจ
7. จัดทำแบบวาดโดยละเอียด และทำรายงาน

5.อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

ผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ ได้แก่ผู้ให้บริการทางการบัญชีแก่สถานประกอบการธุรกิจ
สถาบันเอกชน หรือหน่วยงานรัฐบาล รวมถึงการดูแลการทำบัญชี และการตรวจสอบบัญชี
การวิเคราะห็รายการธุรกิจและบันทึกผลทางการเงิน
การรับรองความถูกต้องและความครบถ้วนในการทำบัญชี และเอกสารทางการเงิน
รวมทั้งการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการสอบบัญชี การวางแผนทางบัญชี
และการวางระบบทางบัญชีแก่สถานประกอบการต่างๆ


6.อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

ทันตแพทย์เป็นผู้ประกอบวิชาชีพที่กระทำต่อมนุษย์เกี่ยวกัยการตรวจ การวินิจฉัย
การบำบัด หรือการป้องกัน โรคฟัน หรือโรคอวัยวะที่เกี่ยวกับฟัน ดรคอวัยวะในช่องปาก
โรคขากรรไกร และกระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
รวามทั้งการกระทำทางศัลยกรรม และการกระทำใดๆในการบำบัด
บูรณะและฟื้นฟูสภาพของอวัยวะในช่องปาก กระดูกใบหน้าที่เกี่ยวเนื่องกับขากรรไกร
และการทำฟันในช่องปาก

 


7.อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

 

แพทย์ คือ ผู้ตรวจค้นโรคและความผิดปกติของร่างกาย จิตใจ สั่งยา ให้การรักษา
มีบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน ทั้งในด้านการส่งเสริม สนับสนุน
ป้องกัน รักษาโรค และฟื้นฟูสมรรถภาพ

สามารถไปประกอบอาชีพในประเทศใด?


อาชีพเหล่านี้จะได้รับการยกเว้น ไม่มีการกีดกัน สามารถเดินทางไปประกอบอาชีพในประเทศอาเซียนอื่นๆได้อย่างเสรี ทำให้คนไทยมีโอกาสในการหางานทำในต่างประเทศมากขึ้น แต่การเปิดอาชีพเสรีแบบนี้ก็อาจมีข้อเสียเหมือนกัน เช่น คนไทยอาจถูกแย่งอาชีพ ปัญหาความอ่อนด้อยทางด้านภาษาต่างประเทศ จะทำให้แรงงานไทยไม่สามารถแข่งขันกับแรงงานชาติอื่นได้ ซึ่งจะส่งผลให้ได้ตำแหน่ง หรือค่าจ้างที่ต่ำกว่าแรงงานฝีมือในระดับเดียวกัน แรงงานที่มีฝีมือจะเกิดภาวะสมองไหลไปต่างประเทศเนี่องจากค่าแรงที่สูงกว่าในประเทศ

สามารถทำงานกับองค์กรของรัฐหรือเอกชนชื่ออะไร ?

อาชีพอิสระที่ได้มาตรฐานได้รับการรับรองสามารถเคลื่อนย้ายไป ทำงานในประเทศแถบอาเซียนได้ทันทีไม่มีการปิดกั้นอาชีพที่ได้ตกลงไว้คือ แพทย์ พยาบาล บัญชีสถาปนิก วิศวกรโดยในตอนแรกมีการตกลงว่าภาษาที่ใช้ในประชาคมคือภาษาอังกฤษสามารถทำงานได้อย่างเสรีทั้งนี้ การเคลื่อนย้ายนักวิชาชีพในกลุ่ม 7 อาชีพ ดังล่าว มีผลดีต่อประเทศไทย เนื่องจากในภาพรวม สถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาในไทยมีศักยภาพในด้านการผลิตบุคลากรในสายวิชาชีพทั้ง 7 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำให้ผู้จบการศึกษาในสายวิชาชีพทั้ง 7 ตั้งแต่ระดับปริญญาตรี จนถึงปริญญาเอก มีตลาดงานที่เปิดกว้างมากขึ้น ซึ่งการที่คนไทยสามารถไปทำงานในประเทศอาเซียนได้อย่างเสรีนั้น สภาวิชาชีพ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการดูแลมาตรฐานของ ทั้ง 7 อาชีพดังกล่าว คงต้องทำการบ้านอย่างหนัก เพื่อรักษามาตรฐานของผู้จบวิชาชีพจากประเทศไทย หรืออาจต้องยกระดับมาตรฐานให้สูงขึ้นไปอีก เพื่อแข่งขันกับนานาประเทศในระดับสากล


อาชีพวิศวกร( Engineering Services)

ค่าแรงเริ่มต้นทั่วไป
วิศวกร = 18 - 30 k

อาชีพพยาบาล (Nursing Services)

พยาบาล =
ขั้นต่ำ30 k  

อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)

สถาปนิก = -ขั้นต่ำ15k แล้วแต่ชนิดงานที่รับ  

อาชีพการสำรวจ (Surveying Qualifications)
อาชีพการสำรวจ = 20k-60k

อาชีพนักบัญชี (Accountancy Services)

นักบัญชี = 16 - 30 k
ธนาคาร = 12 - 20 k
ป.ตรีสาขาอื่นๆ = 9 - 20 k
อาชีพทันตแพทย์ (Dental Practitioners)

ทันตแพทย์ =48k -300k

อาชีพแพทย์ (Medical Practitioners)

แพทย์ GP = 50 - 80 k (รัฐบาล)
แพทย์เฉพาะทาง = 120 - 300 k (เอกชน)

อาชีพที่นักเรียนสนใจจะไปประกอบอาชีพในอาเซียน? 

อาชีพสถาปนิก(Architectural Services)

นักเรียนจะเตรียมตัวอย่างไร?

เรียนภาษาอังกฤษศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษาสำเร็จปริญญาตรี ทำงานเอกชน
รูปภาพของ swk35695

มีรูปภาพประกอบด้วย ทำให้เข้าใจได้ง่ายขึ้นค่ะ

รูปภาพของ swk36045

เนื้อหาโอเคมากเลย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 42 คน กำลังออนไลน์