ประเภทโครงงาน4ประเภท

ประเภทและโครงงานคณิตศาสตร์

1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project)
โครงงานนี้เป็น

การศึกษาหาคำตอบของปัญหาโดยการออกแบบการ ทดลอง
และดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการทำงานประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง

2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ
(Survey Research Project)
โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
นำข้อมุลมาจัดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์
(Development Research Project)
 โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ
  โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์ จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิม หรือเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเป็นการเสนอหรือปรับแบบจำลองทางความคิดเพื่อ
แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง

4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
(Theortied Research Project)
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่
เสนอในรูปคำอธิบาย สูตร สมการ โดยมีทฤษฎีข้อมูลอื่นสนับสนุน การทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำจะต้องมีพื้นความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ

http://www.thaigoodview.com/node/67751

 

 

ตัวอย่างโครงงานประเภทประดิษฐ์

 http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

ตัวอย่างโครงประเภททฤษฎี

 http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm

 

 

 

 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 219 คน กำลังออนไลน์