ประเภทโครงงาน4ประเภท

ประเภทและโครงงานคณิตศาสตร์

1. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภททดลอง (Experimental Research Project)
โครงงานนี้เป็น

การศึกษาหาคำตอบของปัญหาโดยการออกแบบการ ทดลอง
และดำเนินการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานที่ตั้งไว้ ขั้นตอนการทำงานประกอบไปด้วยการกำหนดปัญหา
การตั้งสมมติฐาน การออกแบบการทดลอง ซึ่งจะต้องมีการควบคุมตัวแปรต่างๆ การแปลผลและการสรุปผลการทดลอง

2. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ
(Survey Research Project)
โครงงานประเภทนี้เป็นการศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหาความรู้จากธรรมชาติ โดยการสำรวจและรวบรวมข้อมูลต่างๆ
นำข้อมุลมาจัดและนำเสนอในรูปแบบต่างๆ ตามความเหมาะสม

3. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทพัฒนาหรือประดิษฐ์
(Development Research Project)
 โครงงานประเภทนี้เป็นการพัฒนาหรือประดิษฐ์เครื่องมือ
หรืออุปกรณ์ต่างๆ
  โดยการประยุกต์ทฤษฎีหรือหลักการต่างๆ
ทางคณิตศาสตร์ จะเป็นการปรับปรุงอุปกรณ์เครื่องมือที่มีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพดีกว่า
เดิม หรือเป็นการประดิษฐ์สิ่งใหม่ที่ไม่เคยมีมาก่อน รวมทั้งเป็นการเสนอหรือปรับแบบจำลองทางความคิดเพื่อ
แก้ปัญหาปัญหาหนึ่ง

4. โครงงานคณิตศาสตร์ประเภทการสร้างทฤษฎีหรือการอธิบาย
(Theortied Research Project)
โครงงานประเภทนี้เป็นโครงงานที่ผู้ทำจะต้องเสนอความคิดใหม่ๆ ในการอธิบายเรื่องใดเรื่องหนึ่งอย่างมีเหตุผล
มีหลักการทางคณิตศาสตร์หรือทฤษฎีสนับสนุน หรือเป็นการอธิบายปรากฏการณ์ในแนวใหม่
เสนอในรูปคำอธิบาย สูตร สมการ โดยมีทฤษฎีข้อมูลอื่นสนับสนุน การทำโครงงานประเภทนี้ผู้ทำจะต้องมีพื้นความรู้
ทางคณิตศาสตร์เป็นอย่างดี จึงจะสามารถสร้างคำอธิบายหรือทฤษฎีได้

ตัวอย่างโครงงานคณิตศาสตร์ประเภทสำรวจ

http://www.thaigoodview.com/node/67751

 

 

ตัวอย่างโครงงานประเภทประดิษฐ์

 http://krusadayu.com/Project/webopenSource3/menu06.html

ตัวอย่างโครงงานประเภททดลอง

 http://www.gotoknow.org/blogs/posts/399773

ตัวอย่างโครงประเภททฤษฎี

 http://www.wisut.org/new/sin/index2.htm

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 24 คน กำลังออนไลน์