รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือ เรื่อง เลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดย นางเสาวณิต ทัพโยธา

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบ   ร่วมมือเรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

ผู้ศึกษา            นางเสาวณิต  ทัพโยธา

โรงเรียน          ผดุงนารี

ปีที่ศึกษา         2554

 

บทคัดย่อ

 

          การใช้แบบฝึกทักษะในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เป็นสิ่งที่จะช่วยให้นักเรียนมีพัฒนาการทางการเรียนรู้ในเนื้อหาวิชาได้ดีขึ้นโดยเฉพาะเมื่อใช้แบบฝึกทักษะประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือซึ่งเป็นการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่แบ่งผู้เรียนที่มีความสามารถแตกต่างกันออกเป็นกลุ่มเพื่อทำงานร่วมกันแลกเปลี่ยนความคิดเห็นประสบการณ์สิ่งเหล่านี้จะช่วยให้ผู้เรียนรู้จักคิดแก้ปัญหาและค้นพบความรู้ด้วยตนเองการศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมายเพื่อ

1)พัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 

2)เพื่อหาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

3)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  

4)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

กลุ่มตัวอย่างได้แก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 50 คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้หน่วยการสุ่ม เป็นห้องเรียนเครื่องมือที่ใช้ ได้แก่  1) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลัง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 

2) แผนการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือเรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก 1 ฉบับ จำนวน 30 ข้อซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(B)ตั้งแต่ 0.36 ถึง 0.64 และค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบทั้งฉบับ(Lovett) เท่ากับ 0.82 และ 3) แบบสอบถาม ความพึงพอใจชนิดมาตราส่วนประมาณค่าจำนวน 15
ข้อซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกรายข้อ(rxy)ตั้งแต่0.69ถึง0.85 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ(
α)เท่ากับ0.89 
การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบสมมติฐานด้วย t-test(Dependent) ผลการศึกษา
ปรากฏดังนี้

แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่2มีประสิทธิภาพเท่ากับ77.54/75.83และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ0.5193 

เมื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนด้วยแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ประกอบการเรียนรู้แบบร่วมมือพบว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนเพิ่มขึ้นจากก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05

นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่องเลขยกกำลัง
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

สรุปได้ว่าแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์เรื่องเลขยกกำลังชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ที่ผู้ศึกษาได้พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเหมาะสมที่จะนำไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ต่อไป

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 9 คน กำลังออนไลน์