แบบการเขียนโครงงาน

แบบการเขียนโครงงาน

 

เมื่อได้พิจารณาศึกษาข้อมูลต่างๆ ของโครงงานแล้วตัดสินใจทำตามหัวข้อที่เลือกเสร็จแล้ว จึงเริ่มเขียนโครงงาน เสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาให้ความเห็นชอบ มีรูปแบบดังนี้

 

ชื่อโครงงาน …………………………………………………..

ชื่อผู้จัดทำโครงงาน

                1).......................................................

                2).......................................................

ชื่อครูอาจารย์ที่ปรึกษา( ระบุชื่อครูอาจารย์ที่ให้คำปรึกษา)

                1).......................................................

ความสำคัญของโครงงาน......................................................................................................

..............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

(เขียนอธิบายโครงงานนี้ มีสาเหตุมาจากอะไร ดีอย่างไร  ทำไมต้องจัดทำ  มีหลักทฤษฏีใดสนับสนุน  ฯลฯ)

จุดมุ่งหมาย

                1.............................................................................................................................

                2.............................................................................................................................

3.............................................................................................................................

4.............................................................................................................................

                การศึกษาข้อมูลโครงงาน

...........................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

(เขียนข้อความที่มองเห็นแนวการดำเนินงาน เป็นหลักทฤษฏีหรือหลักวิชาการ หรือประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในเหตุการณ์ต่าง ๆ)

                การดำเนินงาน

                วันเริ่มต้นโครงงาน.....................................วันสิ้นสุดโครงงาน.......................................

 

วัน เดือน ปี(ระยะเวลา) รายการปฏิบัติงาน สถานที่ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ
         
         
         
         
         
         
         
         
         

                 ผลที่คาดว่าจะได้รับ

                                1.............................................................................................................................

                                2.............................................................................................................................

                                3.............................................................................................................................

                                4.............................................................................................................................

(ระบุความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ความแปลกใหม่ ความคิดใหม่ ผลงานตรงตามจุดหมาย)

                 เอกสารอ้างอิง

                                1.............................................................................................................................

                                2.............................................................................................................................

                                3.............................................................................................................................

(ระบุหนังสือ เอกสาร ที่เกี่ยวข้องใช้อ้างอิงทางวิชาการ)

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 129 คน กำลังออนไลน์