การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงิน

การแก้โจทย์ปัญหาสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียวเกี่ยวกับเรื่องจำนวนเงิน

 มีขั้นตอนการวิเคราะห์  และการหาคำตอบเหมือนกับเรื่องอื่นๆที่นักเรียนได้ศึกษามาแล้ว ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตัวอย่าง มาลีมีเงินเป็น     เท่าของมาลัย  ถ้ามาลีมีเงิน  360  บาท  มาลัยมีเงินกี่บาท
วิธีทำ  สิ่งที่โจทย์ให้หาคือ มาลัยมีเงินกี่บาท
   ดังนั้น  ต้องสมมติให้มาลัยมีเงิน   y  บาท
  สิ่งที่โจทย์บอกคือ มาลีมีเงินเป็น      เท่าของมาลัย
  เขียนเป็นสมการได้ว่า          360       =       ( y )
  หาคำตอบของสมการ       โดยนำ     มาคูณทั้งสองข้าง
    ได้ว่า           
      600   =   y 
     หรือ        y    =   600
  ตรวจคำตอบ  แทนค่า   y    =   600 ในสมการ   360   =    ( y )
    ได้ว่า  360   =     (600)   เป็นสมการที่เป็นจริง
     ดังนั้น      y   =   600    เป็นคำตอบของสมการ
    นั่นคือ  มาลัยมีเงิน   600  บาท

 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี