การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

ชื่องานวิจัย         

   การพัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 

เรื่อง  การเขียนสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2

ผู้วิจัย

นางสุวลักษณ์ 
รวมจิตร
 

ปริญญา ศึกษาศาสตรบัณฑิต (การประถมศึกษา)

ปีการศึกษา 2554

 

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) พัฒนาชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสื่อสาร  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 85/85  (2) ศึกษาความก้าวหน้าทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1  ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เรื่อง  การเขียนสื่อสาร และ (3) ศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพเป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านพวงพยอม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ที่กำลังเรียนในภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2554 จำนวน 18 คน โดยเลือกแบบเจาะจง  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การเขียนสื่อสาร จำนวน 4 หน่วยประสบการณ์ ประกอบด้วย หน่วยประสบการณ์ที่ การเขียนสื่อสารในมาตราแม่ กก หน่วยประสบการณ์ที่ 7 การเขียนสื่อสารในมาตราแม่ กด หน่วยประสบการณ์ที่ 8 การเขียนสื่อสารในมาตราแม่ กน และหน่วยประสบการณ์ที่ 9 การเขียนสื่อสารในมาตราแม่ กบ (2) แบบทดสอบก่อนและหลังเผชิญประสบการณ์แบบคู่ขนาน และ (3) แบบสอบถามความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าประสิทธิภาพ E1/Eค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที    

ผลการวิจัยพบว่า  (1) ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ที่พัฒนาขึ้นทั้ง 4 หน่วยประสบการณ์  มีประสิทธิภาพ 87.13/86.67, 87.31/86.67, 87.41/87.22 และ 87.69/87.22 ตามลำดับ ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ประสิทธิภาพ 85/85 (2) นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และ (3) นักเรียนมีความคิดเห็นว่า ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์มีความเหมาะสมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด

 

คำสำคัญ  ชุดการสอนแบบอิงประสบการณ์ การเขียนสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 74 คน กำลังออนไลน์