การพัฒนาการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์โดยใช้ชุดการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช

รายงานการพัฒนาการพัฒนาการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์                          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   โดยใช้ชุดการเรียนรู้  หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  โรงเรียน                       บ้านพระเพลิง  มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาชุดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ มาตรฐาน 80/80  โดยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ก่อนเรียนและหลังเรียน  ตลอดจนวิเคราะห์ เจตคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนต่อ              ชุดการเรียนรู้  เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา  คือชุดการเรียนรู้หน่วยการเรียนรู้ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ตำบลพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ์              จังหวัดสระแก้ว  จำนวน  10  ชุดการเรียนรู้  แบบทดสอบวัดผลการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้                      หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  และแบบประเมินเจคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียน  ซึ่งผ่านการหาคุณภาพของเครื่องมือแล้วโดยตรวจสอบจากผู้ทรงคุณวุฒิ  นำมาปรับปรุงตลอดจนนำไปใช้กับนักเรียนกลุ่มย่อย  เพื่อปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนและนำไปใช้กับนักเรียนที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างจำนวน  80  คน  ในปีการศึกษา  2554  ก่อนนำนักเรียนไปใช้จริงกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 /2 ในปีการศึกษา  2555 จำนวน  24  คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ  ค่าเฉลี่ย (X)  ค่าร้อยละ(%)  และค่าคะแนนที  (t-test)สรุปผลการศึกษา

1.  ชุดการเรียนรู้  หน่วยการเรียนรู้ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช  สำหรับนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านพระเพลิง  ตำบลพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว              ซึ่งพัฒนาในปีการศึกษา  2555  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  91.75/ 90.97  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ประสิทธิภาพมาตรฐานที่กำหนด 80/ 80

2.  นักเรียนที่เรียนรู้โดยใช้ชุดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและ           ชีวิตพืช  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนสูงกว่าหลังเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .013.  เจคติทางวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้หน่วยพื้นฐานของสิ่งมีชีวิตและชีวิตพืช    สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนบ้านพระเพลิง   ตำบลพระเพลิง  อำเภอเขาฉกรรจ์  จังหวัดสระแก้ว  โดยภาพรวมมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผู้ใหญ่ใจดี
 

 ช่วยด้วยครับ
นักเรียนที่สร้างบล็อก กรุณาอย่า
คัดลอกข้อมูลจากเว็บอื่นทั้งหมด
ควรนำมาจากหลายๆ เว็บ แล้ววิเคราะห์ สังเคราะห์ และเขียนขึ้นใหม่
หากคัดลอกทั้งหมด จะถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมายจากเจ้าของลิขสิทธิ์
มีโทษทั้งจำคุกและปรับในอัตราสูง

ช่วยกันนะครับ 
ไทยกู๊ดวิวจะได้อยู่นานๆ 
ไม่ถูกปิดเสียก่อน

ขอขอบคุณในความร่วมมือครับ

อ่านรายละเอียด

ด่วน...... ขณะนี้
พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
มีผลบังคับใช้แล้ว 
ขอให้นักเรียนและคุณครูที่ใช้งาน
เว็บ thaigoodview ในการส่งการบ้าน
ระมัดระวังการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วย
อ่านรายละเอียดที่นี่ครับ

 

สมาชิกที่ออนไลน์

ขณะนี้มี สมาชิก 0 คน และ ผู้เยี่ยมชม 8 คน กำลังออนไลน์